Aberystwyth Council

 

 

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 10.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhelir o bell ar nos Lun 18.10.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held remotely on Monday evening 18.10.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Cyfrifon Mis Medi

September accounts

 

6

Ariannu’r Farchnad Fferm 2021-22

Farmer’s Market funding 2021-22

 

7

Ymgynghoriad: Adroddiad y Panel ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2022-2023

Consultation: Remuneration Panel report 2022-2023

 

8

Cyllideb 2022-23

Budget 2022-23

 

9

Medal Ddinesig Aberystwyth

Aberystwyth Civic Medal

 

10

Ariannu Murluniau tref

Town murals funding

 

11

Ymgynghoriad:

Trethi Llywodraeth Cymru

Consultation:

Welsh GovernmentTaxation

 

12

Ymgynghoriad:

Polisi hapchwarae Ceredigion

 

Consultation:

Ceredigion Gambling policy

 

13

Gohebiaeth

 

Correspondence

13.1

Neuadd Goffa

Neuadd Goffa

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely            

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 9.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod arbennig ac o bell o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol, nos Lun, 11.10.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to an extraordinary and remote meeting of the General Management Committee on Monday evening 11.10.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Presennol

Present

 

2

Ymddiheuriadau

Apologies

 

3

Datgan Diddordeb

Declaration of Interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Neuadd Gwenfrewi - Pensaer Cadwraethol (Cyng. Lucy Huws)

 

Neuadd Gwenfrewi - Conservation Architect (Cllr Lucy Huws)

6

Nadolig

Christmas

6.1

Coed

Trees

6.2

Goleuadau

Lights

7

Blodau

Flowers

8

Partneriaethau Gefeillio

Twinning Partnerships

9

Parcio beiciau modur

Motor bike parking

10

Fy nrws ffrynt (menter balchder lle glanhau stryd)

My front door (pride of place street cleaning initiative)

 

11

Arwyddion bys – Neuadd y Farchnad

Finger posts – Market Hall

12

Murluniau tref

Town murals

13

Cynllun talebau tref (Cyng. Kerry Ferguson)

Town voucher scheme (Cllr Kerry Ferguson)

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely                

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

 

     

Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 

 1. 9.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ar nos Lun 4.10. 2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely on Monday evening 4.10.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

 

To consider Planning Applications

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

 

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

              Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                                       Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

                                                                                                                         

21.9.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 27 Medi 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 27 September 2021 at 6.30pm

 

 

Agenda

 

 

 

86

Presennol

 

Present

87

Ymddiheuriadau

 

Apologies

88

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

89

Cyfeiriadau Personol

Personal References

90

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer

 

Mayoral Activity Report

91

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 13 Medi 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday, 13 September 2021 to confirm accuracy

92

Materion sy’n codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

93

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 20 Medi 2021

 

Finance & Establishments Committee held on Monday, 20 September 2021

94

Materion sy’n codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

95

Ystyried cyfrifon Mis Awst

To consider August accounts

 

96

Ystyried gwariant Mis Medi

 

To consider September expenditure

97

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

98

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

99

Cynnig: Cefnogaeth i gloddfa Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed ar Bendinas (y Cyng. Dylan Wilson-Lewis)

 

Motion: Support for the Dyfed Archaelogical Trust dig on Pendinas (Cllr Dylan Wilson-Lewis)

 

100

Cynnig: Medal Ddinesig Aberystwyth

Motion: Aberystwyth Civic Medal

 

101

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

102

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

103

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council Clerk

 

     

Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 

 1. 9.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhelir o bell ar nos Lun 20.9.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Finance and Establishments Committee to be held remotely on Monday evening 20.9.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

 

Elect Chair of the Finance and Establishments Committee

 

6

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

 

Elect Vice Chair of the Finance and Establishments Committee

 

7

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

 

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

 

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

                                                                                                                        

8.9 2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 13 Medi 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 13 September 2021 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

65

Presennol

Present

 

66

Ymddiheuriadau

Apologies

 

67

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

68

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

69

Polisi’r Cyngor ar siarad mewn cyfarfodydd

 

Council policy on speaking at meetings

 

70

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 19 Gorffennaf 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 19 July 2021 to confirm accuracy

 

71

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

72

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 6 Medi 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Planning Committee Meeting held Monday 6 September 2021 to confirm accuracy

 

73

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

74

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 26 Gorffennaf 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the General Management Committee Meeting held Monday 26 July 2021 to confirm accuracy

 

75

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

76

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 6 Medi 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the General Management Committee Meeting held Monday 6 September 2021 to confirm accuracy

 

77

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

78

Ystyried gwariant Mis Awst/Medi

Consider August/September expenditure

 

79

Ystyried cyfrifon Gorffennaf

 

Consider July financial accounts

 

80

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

81

Neuadd Gwenfrewi

 

 

Neuadd Gwenfrewi

 

81.1

Cynnig: rhoi’r arteffactau a’r llyfrau

(a chyhoeddusrwydd)

Motion: Donation of artefacts/books (and publicity)

 

81.2

Latest update

 

Adroddiad diweddaraf

82

Rhandiroedd (adroddiad)

Allotments (update)

 

83

Parc Ffordd y Gogledd: eitem caeedig i ystyried dyfynbrisiau ar gyfer y gwaith grant

 

North Road Park: Closed item to consider quotes for grant funded works.

84

Staffio: Eitem caeedig i ystyried cyflogi aelod/au staff ychwanegol

 

 

Staffing: Closed item to consider recruitment of additional staff member/s

 

 

85

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref  -  Aberystwyth - Town Council Clerk

 

 

 

 

 

I ymuno gyda’r cyfarfod yma cysylltwch â’r swyddfa

To join this meeting please contact the office

 

01970 624 761         

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 

 1. 9.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ar nos Lun 6.9.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely on Monday evening 6.9.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio yn cynnwys:

 

To consider Planning Applications including:

 

5.1

A210753: 20 Y Stryd Fawr (Clarks)

A210753: 20 Great Darkgate Street (Clarks)

 

5.2

A210717: 32 Ffordd y Môr (Spar)

 

A210717: 32 Terrace Road (Spar)

 

5.3

A210768: Tir yn Lôn Piercefield

 

A210768: Land at Piercefield Lane

 

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

 

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 9.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ar nos Lun 6.9.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely on Monday evening 6.9.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio yn cynnwys:

 

To consider Planning Applications including:

 

5.1

A210753: 20 Y Stryd Fawr

A210753: 20 Great Darkgate Street

 

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

 

 

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 8.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod arbennig ac o bell o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol, nos Lun, 6.9.2021 am 7pm.

 

You are invited to an extraordinary and remote meeting of the General Management Committee on Monday evening 6.9.2021 at 7pm.

 

AGENDA

 

1

Presennol

Present

 

2

Ymddiheuriadau

Apologies

 

3

Datgan Diddordeb

Declaration of Interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Casglu sbwriel – Gerwyn Jones Cyngor Sir

 

Refuse collection – Gerwyn Jones CCC

6

Materion tref (Cyngor Sir)

Town issues (County Council)

6.1

Cau strydoedd canol dref a mynediad

 

Town centre road closures and access

6.2

Glanhau’r prom

Promenade cleaning

6.3

Adfywio’r dref

Regeneration of town

6.4

Blodau

Flowers

7

Neuadd Gwenfrewi

Neuadd Gwenfrewi

7.1

Clirio a storio

Clearance and storage

7.2

Arweinydd Prosiect (Cyllid) a Pensaer Cadwraethol

 

Project Lead (Funding) and Conservation Architect

7.3

Trydan

Electrics

 

8

Golau Nadolig

Christmas lights

9

Arwyddion – Partneriaethau Gefeillio

Signage –Twinning Partnerships

10

Ffair Tachwedd

November Fair

11

Parcio beiciau modur

Motor bike parking

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely                

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

          Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                                    Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 7.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod arbennig ac o bell o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol, nos Lun, 26.7.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to an extraordinary and remote meeting of the General Management Committee on Monday evening 26.7.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Presennol

Present

 

2

Ymddiheuriadau

Apologies

 

3

Datgan Diddordeb

Declaration of Interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ethol Cadeirydd

Elect Chairman

6

Ethol Is-gadeirydd

Elect Vice Chairman

7

Neuadd Gwenfrewi

Neuadd Gwenfrewi

7.1

Diogelwch

Security

7.2

Archwilio cynnwys a storio

Audit of contents and storage

7.3

Arweinydd Prosiect (Cyllid) a Pensaer Cadwraethol

 

Project Lead (Funding) and Conservation Architect

7.4

Atgyweiriadau brys

Emergency repairs

7.5

Cynnal a chadw’r ardd

Ground maintenance

7.6

Cyflenwad dŵr:

 • Cyflenwad dŵr - Maes Gwenfrewi
 • Gwiriad diogelwch gwres
 • Plymiwr

Water supply:

 • Water supply - Maes Gwenfrewi
 • Heating safety check
 • Plumber

 

7.7

Trydanol

 • Gwiriad diogelwch
 • Trydanwr

Electrics

 • Safety check
 • Electrician

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

 

Gweneira Raw-Rees - Clerc Cyngor Tref  - Aberystwyth - Town Council Clerk

 

 

 

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

                                                                                                                        

14.7. 2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 19 Gorffennaf 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 19 July 2021 at 6.30pm

 

Agenda

 

42

Presennol

Present

 

43

Ymddiheuriadau

Apologies

 

44

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

45

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

46

Cyflwyniad: Aberystwyth – Dinas Llȇn UNESCO 2024 – Mererid Hopwood

Presentation: Aberystwyth – UNESCO City of Literature 2024 – Mererid Hopwood

 

47

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 21 Mehefin 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 21 June 2021 to confirm accuracy

 

48

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

49

Ystyried gwariant Mis Gorffennaf

Consider July expenditure

 

50

Ystyried cyfrifon Mehefin

 

Consider June financial accounts

 

51

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 12 Gorffennaf 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Planning Committee Meeting held Monday 12 July 2021 to confirm accuracy

 

52

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

53

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

53.1

A210644: 34 Dan y Coed

 

A210644: 34 Dan y Coed

 

54

Eglwys Santes Gwenfrewi

 

 • Enw newydd
 • Is-bwyllgor

 

St Winefride’s Church

 

 • New Name
 • Sub-committee

 

55

Parc Ffordd y Gogledd

 

 • Enw newydd
 • Dyfynbrisiau y gwaith grant – cyfarfodydd arbennig Awst

North Road Park

 

 • New Name
 • Quotes for grant works – August extraordinary meetings

 

56

Cylchdro hygyrch (Plas crug)

 

Accessible roundabout (Plas crug)

 

57

Cymeradwyo ariannu’r partneriaethau efeillio:

 • Kronberg
 • Esquel

 

Approve funding for twinning partnerships:

 • Kronberg
 • Esquel

 

58

Panel staffio (eitem caeedig)

 

Cymeradwyo:

 • recriwtio Dirprwy Glerc dan hyfforddiant
 • Ehangu cytundeb: y wefan a chyfryngau cymdeithasol

 

Staffing panel (Closed item)

 

Approve:

 • Deputy/Trainee Clerk recruitment
 • Contract enhancement: website and social media

 

59

Radio Aber – cais am arian

Radio Aber – request for funding

 

60

Cytuno proses cynnal a chadw y diffibriliwr

 

Agree defibrillator management process

 

61

Adnewyddu’r capstan ar y prom

(Cyng Jeff Smith)

 

Restore the capstan on the prom

(Cllr Jeff Smith)

 

62

Mannau chwaraeon a phêl droed anffurfiol (Cyng. Danny Ardeshir)

Informal football and sports areas

(Cllr Danny Ardeshir)

 

63

Ariannu Gŵyl Crime Cymru Festival

 

Gŵyl Crime Cymru Festival funding

64

Gohebiaeth

Correspondence

 

64.1

Cydweithio i ddatrys problemau ail gartrefi

Uniting to solve the problem of second homes

 

64.2

Parcio beiciau modur ar y prom

Prom motorbike parking

 

64.3

Amddiffyn man gwyrdd – Waunfawr

 

Green space protection  - Waunfawr

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref  -  Aberystwyth - Town Council Clerk

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Alun Williams

 

 1. 7.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ar nos Lun 12.7.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely on Monday evening 12.7.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio yn cynnwys:

 

To consider Planning Applications including:

 

5.1

A210543: Hampden, Felin y Môr

A210543: Hampden, Felin y Môr

 

5.2

A210575/6: Maes parcio Eglwys Mihangel Sant

 

A210575/6: St Michael’s Church car park, Laura Place

 

5.3

A210610: 5 Stryd Sior

A210610: 5 George Street

 

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                        

16.6.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 21 Mehefin 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 21 June 2021 at 6.30pm

 

Agenda

 

19

Presennol

Present

 

20

Ymddiheuriadau

Apologies

 

21

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

22

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

23

Ceisiadau grant

Grant applications

 

23.1

Canolfan Argyfwng yr Hinsawdd

Climate Emergency Centre

 

23.2

Digwyddiadau canol tref treftadaeth Cymru

Welsh heritage town centre events

 

24

Cofnodion o Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 24 Mai 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Annual Meeting of Full Council held Monday 24 May 2021 to confirm accuracy

 

25

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

26

Ystyried gwariant Mis Mehefin

Consider June expenditure

 

27

Ystyried cyfrifon Ebrill a Mai

 

Consider April and May financial accounts

 

28

Ystyried Adroddiad yr Archwilydd Mewnol 2020-21

 

Consider Internal Auditor’s report 2020-21

 

29

Cymeradwyo Ffurflen flynyddol 2020-21

Approve Annual Return 2020-21

 

30

Cymeradwyo Cynllun Lles 2020-21

Approve Wellbeing Plan 2020-21

 

31

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 7 Mehefin 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Planning Committee Meeting held Monday 7 June 2021 to confirm accuracy

 

32

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

33

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

34

Eglwys Santes Gwenfrewi

 

 • Pryniant – camau cyntaf
 • Enw newydd
 • Cyfarfod safle

 

St Winefride’s

 

 • Purchase and first steps
 • New Name
 • Site visit

 

35

Parc Ffordd y Gogledd

 

 • Diweddariad am y grant - cynllun manwl
 • Enw newydd
 • Cyfarfod safle

 

North Road Park

 

 • Grant update - detailed drawing

 

 • New Name
 • Site visit

 

36

Meysydd Chwarae

 

Eitem gytundebol gaeëdig:

 

 1. Cylchdro newydd (Plas crug)
 2. Glaswellt Penparcau a thwmpath chwarae

 

Playgrounds –

 

Closed contractual item:

 

 1. Roundabout replacement (Plas crug)
 2. Penparcau grass and play mound

 

37

Rhandiroedd

 

 • Grant
 • Gwastraff gardd

Allotments:

 

 • Grant
 • Garden waste

 

38

Plannu coed

 • Safle clwb pêl droed

Tree planting

 • Football club site

 

39

Blodau Gwyllt

 • Polisi strimio’r Cyngor Sir
 • Polisi chwynladdwrCSC

 

Wildflowers

 • CCC Strimming policy
 • CCC Weedkiller policy

 

40

Ariannu Gwyl Crime Cymru Festival

 

Gwyl Crime Cymru Festival funding

41

Gohebiaeth

Correspondence

 

41.1

Parcio beiciau modur ar y prom

Prom motorbike parking

 

41.2

Cydweithio i ddatrys problemau ail gartrefi

Uniting to solve the problem of second homes

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref  -  Aberystwyth - Town Council Clerk

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

 

 1. 5.2021

 

Annwyl Cynghorydd / Dear Councillor

Fe’ch gwahoddir i gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhelir o bell ar nos Lun 10.5.2021 am 6.30pm.

 

You are invited to a meeting of the Planning Committee to be held remotely on Monday evening 10.5.2021 at 6.30pm.

 

AGENDA

 

1

Yn bresennol

 

Present

2

Ymddiheuriadau  

 

Apologies

 

3

Datgan diddordeb

Declarations of interest

 

4

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

5

Ystyried Ceisiadau Cynllunio

To consider Planning Applications

 

5.1

A210143: tir ger yr Marina

 

A210143: Land at the Marina

5.2

A210321: Unit 6-7 Yr Hen Ysgol Gymraeg

 

A210321: Unit 6-7 Yr Hen Ysgol Gymraeg

5.3

A210348: 1 Pen y Cei, Felin y Môr

A210348: 1 Pen y Cei, Felin y Môr

 

5.4

A210357/9: 60 Glan y Môr

A210357/9: 60 Marine Terrace

 

5.5

A210365: Irfon, Ffordd Llanbadarn

 

A210365: Irfon, Llanbadarn Rd

5.6

A210381: Trewen, Ffordd Penglais

 

A210381: Trewen, Penglais Rd

 

5.7

A210382: Boots, 2 Y Stryd Fawr

 

A210382: Boots, 2 Great Darkgate St

 

6

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

Yr eiddoch yn gywir/ Yours sincerely

Gweneira Raw-Rees, Clerc Cyngor Tref  Aberystwyth  Town Council Clerk

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

21.4.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 26 Ebrill 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 26 April 2021 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

277

Presennol

Present

 

278

Ymddiheuriadau

Apologies

 

279

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

280

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

281

Cofnodion o Gyfarfod  y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 22 Mawrth 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 22 March 2021 to confirm accuracy

 

282

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

283

Ystyried gwariant Mis Ebrill

Consider April expenditure

 

284

Ystyried cyfrifon diwedd y flwyddyn ariannol 2020-21

 

 • Cymeradwyo cyfrifon
 • Cronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi

 

Consider end of financial year accounts 2020-21

 

 • Approve accounts
 • Earmarked reserves

 

285

Archwiliad flynyddol 2020-21

Annual Audit 2020-21

 

286

Rheoliadau ariannol

Financial Regulations

 

287

Cofrestr Risg

Risk Register

 

288

Cofrestr Eiddo

Asset Register

 

289

Grantiau cymunedol 2021-22

Community grants 2021-22

 

290

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 12 Ebrill 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Planning Committee Meeting held Monday 12 April 2021 to confirm accuracy

 

291

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

292

Apwyntio’r Maer etholedig ar gyfer blwyddyn y Maer 2021-22

To appoint the Mayor elect for the Mayoral year 2021-22

 

293

Apwyntio’r Dirprwy Faer etholedig ar gyfer blwyddyn y Maer 2021-22

To appoint the Deputy Mayor elect for the Mayoral year 2021-22

 

294

Cynrychiolaeth y Cyngor Tref ar Gorff Llywodraethol:

 

 • Ysgol Gymraeg
 • Ysgol Llwyn yr Eos

 

Town Council Representation on the Governing Body of:

 

 • Ysgol Gymraeg
 • Llwyn yr Eos school

295

Meysydd Chwarae

 

 1. Adolygu agor /cau

 

Eitem gytundebol gaeëdig:

 

 1. Gwelliannau i'r wyneb)
 2. Atgyweirio cylchdro (Plas crug)

 

Playgrounds –

 

 1. Review opening / closure

 

Closed contractual item:

 

 1. Surface improvements
 2. Roundabout repairs (Plas crug)

 

296

Sticer: ‘Peidiwch bwydo’r gwylanod’ (Cyng. Brendan Somers)

Sticker: ‘Don’t feed the gulls’

(Cllr Brendan Somers)

 

297

Adloniant haf (Bandstand)

Summer entertainment (Bandstand)

 

298

Cynnig: Diogelu mannau gwyrdd a choed (Cyng. Sue Jones-Davies)

Motion: Safeguarding green spaces and trees (Cllr Sue Jones-Davies)

 

299

Diwrnod Heddwch Rhyngwladol – 21 Medi

International Day of Peace – 21 September

 

300

Awdit o adeiladau cyhoeddus y dref (Cyng. Mari Turner)

Audit of the town’s public buildings (Cllr Mari Turner)

 

301

Plastig a chasgliadau sbwriel (Cyng Danny Ardeshir)

Plastic and refuse collection (Cllr Danny Ardeshir)

 

302

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref  -  Aberystwyth - Town Council Clerk

 

Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

                                                                                                                 

9.2.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod Arbennig o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun 15.2.2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend an Extraordinary Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 15.2.2021 at 6.30pm

 

 

Agenda

 

 

 

229

 

Presennol

 

Present

 

 

230

 

Ymddiheuriadau

 

Apologies

 

 

231

 

Datgan diddordeb

 

Declaration of Interest

 

 

232

 

Polisi cyfethol

 

Co-option policy

 

 

                                                                                    

Gweneira Raw-Rees

 

 

 

Clerc i Gyngor Tref Aberystwyth

Clerk to Aberystwyth Town Council

   

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

27.1.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 1 Chwefror 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 1 February 2021 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

220

Presennol

Present

 

221

Ymddiheuriadau

Apologies

 

222

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

223

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

224

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

 

Elect Chair of Planning Committee

225

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

Elect Vice-chair of Planning Committee

 

226

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

227

Cymeradwyo arolwg a phryniant Eglwys Gwenfrewi

Approve the survey and purchase of St Winefride’s

 

228

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref  -  Aberystwyth - Town Council Clerk

   

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

19.1.2021

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 25 Ionawr 2021 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 25 January 2021 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

198

Presennol

Present

 

199

Ymddiheuriadau

Apologies

 

200

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

201

Cyfrifiad 2021(Huw Davies, Rheolwr Ymgysylltu’r Cyfrifiad)

 

Census 2021 (Huw Davies, Census Engagement Manager)

202

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

203

Cofnodion o Gyfarfod  y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 14 Rhagfyr 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 14 December 2020 to confirm accuracy

 

204

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

205

Ystyried gwariant Mis Ionawr

Consider January expenditure

 

206

Ystyried cyfrifon Mis Rhagfyr

Consider December accounts

 

207

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

208

Meysydd Chwarae

 

 1. Adolygu agor a chau
 2. Grant (Cae Bach)
 3. Cais am osod Byrddau cyfathrebu

 

Playgrounds:

 

 1. Review closure
 2. Grant (Cae Bach)
 3. Communication boards placement request

 

209

Cynllun Plannu Blodau 2021-22

Flower planting strategy 2021-22

 

210

Parc Ffordd y Gogledd - Cronfa Her Lleoedd Natur Lleol 2021-22

North Road Park - Local Places for Nature Challenge Fund 2021-22

 

211

Cynnig: Hamperi i wardiau Bronglais (Cyng. Lucy Huws)

Motion: Bronglais Ward hampers (Cllr Lucy Huws)

 

212

Cynnig: Bil Argyfwng Hinsawdd ac Ecoleg (Cyng. Sue Jones-Davies)

Motion:  Climate & Ecology Emergency Bill (Cllr Sue Jones-Davies)

 

213

Cynnig: Swyddi Llyfrgell Genedlaethol Cymru (Cyng. Sue Jones-Davies)

 

Motion: National Library of Wales staffing (Cllr Sue Jones-Davies)

 

214

Cynnig: Plannu coed yn Dan y Coed (Cyng. Talat Chaudhri)

 

Motion: Tree planting at Dan y Coed (Cllr Talat Chaudhri)

215

Cynnig (Cyng Lucy Huws): bwriad Llywodraeth San Steffan i fynd yn ôl ar eu cyfraniad 0.7% tuag at Gymorth Tramor.

Motion (Cllr Lucy Huws): Westminster Government’s intention to go back on the 0.7% contribution towards Foreign Aid. 

 

216

Cadarnhau enw datblygiad Penparcau (Cae Dan yr Haidd)

Confirm new name for the Penparcau development (Cae Dan yr Haidd)

 

217

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

218

Cwestiynau yn ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

219

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref  -  Aberystwyth - Town Council Clerk

 

 

 

9.12.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 14 Rhagfyr 2020 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 14 December 2020 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

174

Presennol

Present

 

175

Ymddiheuriadau

Apologies

 

176

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

177

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

178

Cofnodion o Gyfarfod  y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 23 Tachwedd 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 23 November 2020 to confirm accuracy

 

179

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

180

Cofnodion o Gyfarfod  Arbennig y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 30 Tachwedd 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Extraordinary Meeting of Full Council held Monday 30 November 2020 to confirm accuracy

 

181

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

182

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 30 Tachwedd 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Planning Committee held Monday 30 November 2020 to confirm accuracy

 

183

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

184

Ystyried gwariant Mis Rhagfyr

Consider December expenditure

 

185

Ystyried cyfrifon Mis Tachwedd

Consider November accounts

 

186

Eglwys Santes Gwenfrewi

 

St Winefride’s Church

 

187

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

188

Parc Ffordd y Gogledd:

 1. Atgyweirio’r waliau cerrig
 2. Tocio coed a llwyni
 3. Plannu coed a llwyni
 4. Cael gwared ar yr ymyl concrit a chreu pam hir
 5. Gofod plannu
 6. Cŵn

North Road Park:

 1. Repair stone walls
 2. Tree and shrub pruning
 3. Tree and shrub planting
 4. Removal of concrete edge and creation of long border
 5. Growing spaces
 6. Dogs

 

189

Meysydd Chwarae

 

Playgrounds

190

Cysgodfannau

Bus shelters

 

191

Traws Link Cymru – diweddariad (Cyng. Dylan Wislon-Lewis)

Traws Link Cymru – update (Cllr Dylan Wilson-Lewis)

 

192

Cynnig: Deddf Gynllunio – Tai haf (Cyng. Mark Strong)

Motion: Planning Law – Holiday homes (Cllr Mark Strong)

 

193

Cynnig: Strajk Kobiet (Cyng. Nia Edwards-Behi)

 

Motion: Strajk Kobiet (Cllr Nia Edwards-Behi

 

194

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

195

Cwestiynau yn ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

196

Cyfeillio â Leshan-Emei, Talaith Sichuan - Prifysgol Aberystwyth

Sister City link with Leshan-Emei Sichuan Province – Aberystwyth University

 

197

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc Cyngor Tref  -  Aberystwyth - Town Council Clerk

   

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

21.10.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 26 Hydref 2020 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 26 October 2020 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

128

Presennol

Present

 

129

Ymddiheuriadau

Apologies

 

130

Datgan diddordeb

Declaration of Interest

 

131

Cyfeiriadau personol

Personal references

 

132

Cofnodion o Gyfarfod  y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 12 Hydref 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 12 October 2020 to confirm accuracy

 

133

Materion yn codi o’r cofnodion

Matters arising from the minutes

 

134

Ystyried gwariant Mis Hydref

Consider October expenditure

 

135

Ystyried cyfrifon Mis Medi

Consider September accounts

 

136

Prynu Eglwys Santes Gwenfrewi

Purchase of St Winefride’s Church

 

137

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

138

Cwestiynau yn ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

139

Christmas lights 2020

Goleuadau Nadolig 2020

 

140

Archwiliad Flynyddol 2019-20

Annual Audit 2019-20

 

141

Argymhellion y Panel Taliadau Annibynnol 2020-21

Independent Remuneration Panel Recommendations 2020-21

 

142

Cyllideb 2020-21

Budget 2020-21

 

143

Cyllid brys - HAHAV

Emergency funding – HAHAV

 

144

Cynnig: Asesiadau Effaith (plant)

(Cyng Alex Mangold)

Motion: Impact Assessments (children)

(Cllr Alex Mangold)

 

145

Gohebiaeth

Correspondence

 

146

Pwyllgor Staffio (eitem caeedig)

Staffing Committee (closed item)

 

 

 

 

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc i Gyngor Tref Aberystwyth 

Clerk to Aberystwyth Town Council

 

   

 

 

 

Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

 

22.7.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 27 Gorffennaf 2020 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 27 July 2020 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

54

 

Presennol

 

Present

 

 

55

 

Ymddiheuriadau

 

Apologies

 

 

56

 

Datgan diddordeb

 

Declaration of Interest

 

 

57

 

Cyfeiriadau personol

 

Personal references

 

 

58

 

Cofnodion o Gyfarfod  y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 13 Gorffennaf 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 13 July 2020 to confirm accuracy

 

 

59

 

Materion yn codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

 

60

 

Ystyried cyfrifon Mis Mehefin

 

Consider June accounts

 

 

61

 

Ystyried gwariant Mis Gorffennaf

 

Consider July expenditure

 

 

62

 

 

Baner diolch

 

Thank you banner

 

 

63

 

Compostiwr Ridan

 

 

Ridan composter

 

 

64

 

Ffens maes parcio’r rhandir

 

 

Allotment car park fence

 

 

65

 

Cau meysydd chwarae

 

Playgrounds closure

 

 

66

 

Parc Ffordd y Gogledd (baw cŵn)

 

North Road Park (dog fouling)

 

 

67

 

Cynnig: Dileu hiliaeth mewn ysgolion (Cyng. Rhodri Francis)

 

 

Motion: Eradicating racism in schools

(Cllr. Rhodri Francis)

 

68

 

Apêl Marie Curie

 

 

Marie Curie appeal

 

 

69

 

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc i Gyngor Tref Aberystwyth 

Clerk to Aberystwyth Town Council

 

Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

 

8.7.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 13 Gorffennaf 2020 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 13 July 2020 at 6.30pm

 

 

Agenda

 

 

42

 

Presennol

 

Present

 

 

43

 

Ymddiheuriadau

 

Apologies

 

 

44

 

Datgan diddordeb

 

Declaration of Interest

 

 

45

 

Cyfeiriadau personol

 

Personal references

 

 

46

 

Cofnodion o Gyfarfod  y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 29 Mehefin 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 29 June 2020 to confirm accuracy

 

 

47

 

Materion yn codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

 

48

 

Ystyried gwariant Mis Mehefin

 

Consider June expenditure

 

 

49

 

 

Cylch Gorchwyl Pwyllgorau

 

Committee Terms of Reference

 

 

50

 

Blodau 2021

 

Flowers 2021

 

 

51

 

 

Cynnig: Cyfyngu cyflymder Penparcau

 

 

Motion: Penparcau speed limit

 

 

52

 

 

Gweithgor Amrywiaeth - Tref Ddi-gasineb

 

Diversity Working Group – Hate Free Town

 

 

53

 

 

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc i Gyngor Tref Aberystwyth 

Clerk to Aberystwyth Town Council

 

     

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                      Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Charlie Kingsbury

                                                                                                                         

 

9.6.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 15 Mehefin 2020 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 15 June 2020 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

17

 

Presennol

 

Present

 

 

18

 

Ymddiheuriadau

 

Apologies

 

 

19

 

Datgan diddordeb

 

Declaration of Interest

 

 

20

 

Cyfeiriadau personol

 

Personal references

 

 

21

 

Cofnodion o Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 18 Mai 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

 

Minutes of the Annual Meeting of Full Council held Monday 18 May 2020 to confirm accuracy

 

 

22

 

Materion yn codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

 

23

 

Ystyried gwariant Mis Mehefin

 

Consider June expenditure

 

 

24

 

 

Adroddiad yr Archwilydd mewnol a’r ffurflen Flynyddol

 

 

Internal auditor’r report and the Annual Return

 

25

 

 

Adnewyddu polisi yswiriant

 

Insurance policy renewal

 

 

26

 

Ariannu’r Farchnad Fferm

 

Farmers Market funding

 

 

27

 

 

Meini prawf y gronfa argyfwng

 

Emergency fund criteria

 

28

 

 

Cynnig: Mae Bywydau Du yn Cyfri

(Cyng. Nia Edwards-Behi)

 

Motion: Black Lives Matter

(Cllr. Nia Edwards-Behi)

 

 

29

 

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

Gweneira Raw-Rees

Clerc i Gyngor Tref Aberystwyth 

Clerk to Aberystwyth Town Council

 

 

 

   -----------------------------------------------------------------------------

Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

          11 Stryd y Popty / Baker St

Aberystwyth

SY23 2BJ

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

01970 624761

                            Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Mari Turner

 

 

27.5.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod Blynyddol o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal yn Siambr y Cyngor, 11 Stryd–y-Popty ar Nos Lun, 1 Mehefin 2020 am 6.30 pm.

 

You are summoned to attend the Annual Meeting of FULL COUNCIL to be held in the Council Chamber, 11 Baker Street on Monday, 1 June 2020 at 6.30 pm.  

 

 

Agenda

 

 

234

Presennol

 

Present

235

Ymddiheuriadau

 

Apologies

236

Datgan Diddordeb ar faterion sy’n codi o’r Agenda

 

Declaration of Interest on Matters arising from the Agenda

237

Cyfeiriadau Personol

Personal References

238

Adroddiad y Maer 2019-20

 

Mayoral Report for 2019-20

239

Ethol y Maer

Election of Mayor

 

1

Ethol y Dirprwy Faer

Election of Deputy Mayor

 

2

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 26 Mai 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

Minutes of Full Council held on Monday, 26 May 2020 to confirm accuracy

3

Materion sy’n codi o’r Cofnodion

 

Matters arising from the minutes

4

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 2 Mawrth 2020

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 2 March 2020

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

6

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cynllunio 2020-21

 

To appoint members to the Planning Committee 2020-21

 

7

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol 2020-21

 

To appoint members to the General Management Committee 2020-21

 

8

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cyllid

2020-21

 

To appoint members to the Finance Committee 2020-21

 

9

Apwyntio aelodau ar y Panel Staffio

2020-21

 

To appoint members to the Staffing Panel

2020-21

 

10

Apwyntio cynrychiolwyr ar gyrff allanol 2020-21

 

To appoint representatives to outside bodies 2020-21

 

11

Rheoliadau Sefydlog a Chylch Gorchwyl

Standing Orders and Terms of Reference

 

12

Cyllid – ystyried gwariant

 

Finance – to consider expenditure

13

Cytundeb lladd gwair

Grass cutting contract

 

14

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus

Public Space Protection Order

 

15

Ariannu Tenovus

 

Tenovus funding

16

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

 

      Cyngor Tref   ABERYSTWYTH   Town Council

 

11 Stryd y Popty / Baker Street

Aberystwyth 

SY23 2BJ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. aberystwyth.gov.uk

 01970 624761     

                         Maer Aberystwyth Mayor: Y Cyng. / Cllr. Mari Turner

                                                                                                                         

 

20.5.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Fawrth, 26 Mai 2020 am 6.30pm

 

You are summoned to attend a Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Tuesday 26 May 2020 at 6.30pm

 

Agenda

 

 

220

 

Presennol

 

Present

 

 

221

 

Ymddiheuriadau

 

Apologies

 

 

222

 

Datgan diddordeb

 

Declaration of Interest

 

 

223

 

 

Cyfeiriadau personol

 

Personal references

 

224

 

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 18 Mai 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

 

Minutes of Full Council held Monday 18 May 2020 to confirm accuracy

 

 

225

 

Materion yn codi o’r cofnodion

 

Matters arising from the minutes

 

 

226

 

Ystyried gwariant Mis Mai

 

Consider May expenditure

 

 

227

 

Adolygu’r gofrestr risg

 

Review risk register

 

 

228

 

 

Taliadau aelodau

 

Payments to members

 

229

 

 

Ceisiadau cynllunio

 

 

Planning applications

 

 

229.1

 

A190571/73:  Y Pier

 

 

A190571/73:  Royal Pier

 

 

229.2

 

A200344:  Plot ger Bodnant, Felin y Môr

 

 

A200344:  Plot adjacent to Bodnant, Felin y Môr

 

 

230

 

 

Erthygl 4

 

Article 4

 

 

231

 

 

Eglwys Santes Gwenfrewi

 

St Winefride’s

 

 

232

 

PPE

 

PPE

 

 

233

 

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

 

 

Gweneira Raw-Rees

 

 

Gweneira Raw-Rees

 

Clerc i Gyngor Tref Aberystwyth 

Clerk to Aberystwyth Town Council

 

13.5.2020

 

Annwyl Gynghorydd / Dear Councillor

 

Fe’ch gelwir i fynychu Cyfarfod Arbennig o’r CYNGOR LLAWN, i’w gynnal o bell ar Nos Lun, 11 Mai 2020 am 6.30pm

 

You are summoned to attend an Extraordinary Meeting of FULL COUNCIL to be held remotely on Monday 11 May 2020 at 6.30pm

 

 

Agenda

 

 

 

202

 

Presennol

 

Present

 

 

203

 

Ymddiheuriadau

 

Apologies

 

 

204

 

Datgan diddordeb

 

Declaration of Interest

 

 

205

 

 Cronfa argyfwng Covid19

 

Covid19 emergency fund

 

 

206

 

Grantiau cymunedol

 

Community grants

 

 

 Gweneira Raw-Rees

 

 

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cyngor Arbennig o’r Cyngor Llawn (o bell oherwydd Covid19)

Extraordinary Meeting of Full Council (remote due to Covid19)

 

11.5.2020

 

 

COFNODION – MINUTES

 

202

Yn bresennol:

 

Cyng. Mari Turner (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. David Lees

Cyng. Sue Jones-Davies

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Emlyn Jones – Gwe Cambrian Web

 

Present: 

 

Cllr. Mari Turner (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. David Lees

Cllr. Sue Jones-Davies

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Emlyn Jones – Gwe Cambrian Web

 

 

203

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Rhodri Francis

 

Apologies:

 

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Rhodri Francis

 

 

 

204

Datgan Diddordeb:  gweler eitem agenda 206

Declaration of interest:  see agenda item 206

 

 

205

Cronfa argyfwng Covid 19

 

PENDERFYNWYD creu cronfa argyfwng o £10,000 ac ailddyrannu arian nas defnyddiwyd o'r gyllideb Digwyddiadau os oedd angen.

 

Diolchwyd i'r holl weithwyr, gwirfoddolwyr a chynghorwyr am eu cyfraniad yn ystod y firws. Roedd y Cynghorydd Lucy Huws wedi drafftio cyfres o gwestiynau i'r Prif Weinidog ynghylch PPE a chefnogaeth i weithwyr rheng flaen a PENDERFYNWYD anfon y llythyr.

 

Covid 19 emergency fund

 

It was RESOLVED to create an ongoing emergency fund of £10,000 and to reallocate unused money from the Events budget if necessary. 

 

All workers, volunteers and councillors were thanked for their contribution during the virus.  Cllr Lucy Huws had drafted a series of questions to the First Minister regarding PPE and support for frontline workers and it was RESOLVED to send the letter.

 

Anfon llythyr

Send letter

206 (a)

Grantiau

 

Derbyniwyd un ar bymtheg o geisiadau. Fe'u hystyriwyd yng nghyd-destun yr epidemig covid19 a'r angen disgwyliedig am gefnogaeth gymunedol yn ogystal â'r tebygolrwydd na fyddai digwyddiadau a rhai gweithgareddau'n digwydd am gryn amser.

 

Datganiadau o Ddiddordeb:

 • Cyng Mair Benjamin (Cadeirydd Fforwm 50+ Aberystwyth)
 • Cyng Endaf Edwards (aelod o bartneriaeth gefeillio Esquel)
 • Cyng Mari Turner (aelod o bwyllgor Parêd Gŵyl Dewi

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r ceisiadau a ganlyn gyda chyfanswm gwariant grant o £20,000:

Grants

 

Sixteen applications had been received. They were considered within the context of the covid19 epidemic and the anticipated need for community support as well as the likelyhood that events and some activities would not take place for some time.

 

Declarations of Interest:

 • Cllr Mair Benjamin (Chair of Aberystwyth 50+ Forum)
 • Cllr Endaf Edwards (member of Esquel Twinning partnership)
 • Cllr Mari Turner (member of the Parêd Gŵyl Dewi committeee

 

It was RESOLVED to support the following applications with a total grant expenditure of £20,000:

 

 

206.1

Beiciau Gwaed Cymru (cangen Aberystwyth)

Blood Bikes Wales (Aberystwyth branch)             

£3000

 

206.2

Grwp Cyfeillio Aberystwyth

Aberystwyth Friendship Group                              

 

£120

206.3

Canolfan Fethodistaidd St Paul (cegin)

St Paul’s Methodist Centre (kitchen)                     

£1635

 

206.4

Clwb Cymdeithasol Gerddi Ffynnon

Gerddi Ffynnon Social Club                                  

 

£100

206.5

Bwyd Dros Ben Aber

 

Fe ddylai arwyddion a gwybodaeth ddwyieithog fod yn un o ofynion y grant

Aber Food Surplus

 

Bilingual signage and information should be a requirement of the grant

 

£4445.00

206.6

Cymdeithas Ddiwylliannol Hindwaidd Aberystwyth

 

Dylid cynnal digwyddiad yn Aberystwyth

Aberystwyth Hindu Cultural Society                      

 

An event should be held in Aberystwyth

 

£500

206.7

Seindorf Arian Aberystwyth

Aberystwyth Silver Band

£1000

 

206.8

Cymdeithas Rhandiroedd Aberystwyth a'r Cylch

 

Byddai hyn yn cael ei gefnogi o gyllideb Rhandiroedd y Cyngor

Aberystwyth & District Allotment Association

 

This would be supported from the Council’s Allotment budget

 

 

206.9

Cyfeillion Cymdeithas Amgueddfa Ceredigion

Friends of Ceredigion Museum Association

£2200

 

206.10

Clwb Strôc Aberystwyth a'r Cylch

 

Gan fod teithio yn annhebygol dylent ailgyflwyno'r cais y flwyddyn nesaf

Aberystwyth & District Stroke Club

 

As travel was unlikely they should resubmit the application next year

 

 

206.11

Clwb Criced Aberystwyth

 

Roedd y cais ar gyfer adeilad y tu allan i ardal Cyngor Tref Aberystwyth

Aberystwyth Cricket Club

 

The application was for a building outside of the Aberystwyth Town Council area

 

 

206.12

Grŵp Cefnogi Parc Natur Penglais

Parc Natur Penglais Support Group

£800

 

206.13

Prosiect Pibellau a Gwifrau

 

Dylid darparu tystiolaeth o ddatblygiad y prosiect

Pipes and Wires project

 

Evidence of project development should be supplied

 

£1000

206.14

Cyngor Ar Bobpeth CAB

Citizens Advice Bureau CAB

£4000

 

206.15

Fforwm 50+ Aberystwyth

 

Tynnwyd y cais hwn yn ôl gan Gadeirydd y Fforwm, Cyng Mair Benjamin. Dylent wneud cais y flwyddyn nesaf

 

Aberystwyth 50+ Forum

 

This application was withdrawn by the Forum Chair, Cllr Mair Benjamin. They should apply next year

 

 

206.16

Parêd Gŵyl Dewi

 

Parêd Gŵyl Dewi

 

£1200

206 (b)

Partneriaethau rhyngwladol

 

Cytunwyd eisoes ar gyllideb y partneriaethau (£1500 yr un ar gyfer  Kronberg, St Brieuc, Esquel ac Arklow a £750 ar gyfer Yosano) ond oherwydd yr ansicrwydd a achoswyd gan Covid19 dylent gyflwyno eu cynlluniau i'r Cyngor cyn derbyn yr arian.

International Partnerships

 

The budget for the partnerships had already been agreed (£1500 each for Kronberg, St Brieuc, Esquel and Arklow and £750 for Yosano) but due to the uncertaintly caused by Covid19 they should submit their plans to the Council before receiving the money.

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn

Meeting of Full Council

 

24.2.2020

 

 

COFNODION / MINUTES

 

178

Yn bresennol:

 

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Claudine Young

 

Yn mynychu:

 

Carol Thomas(cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

Alex Banfi (Gohebydd y Cambrian News)

Rebecca Rosenthal, Cefnogi Dioddefwyr (Eitem 182)

 

Present:

 

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Claudine Young

 

In attendance:

 

Carol Thomas (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

Alex Banfi (Cambrian News reporter)

Rebecca Rosenthal, Victim Support (Item 182)

 

 

179

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. David Lees

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies:

 

Cllr. David Lees

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Alex Mangold

 

 

180

Datgan Diddordeb:  

 

Gweler eitem agenda 197

Declaration of interest:

 

See agenda item 197

 

 

181

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

 

Personal References:

 

None

 

 

182

Troseddau casineb yn Aberystwyth – Cymorth i Ddioddefwyr

 

Wedi'i sefydlu yn 2014, darparodd Rebecca Rosenthal drosolwg o'r gwasanaethau a ddarperir gan Gymorth i Ddioddefwyr sy'n cynnwys digwyddiadau, sesiynau galw heibio, ymgyrchoedd, cefnogaeth i wirfoddolwyr, rhaglenni hyfforddi, gwaith addysgol, a gwaith wedi'i dargedu yn ôl yr angen. Roeddent wedi derbyn 14,000 o atgyfeiriadau ac wedi gweithio gyda 2500 o ddioddefwyr ers 2014.

 

Nid yw lefel y troseddau casineb yn Aberystwyth yn fawr ond mae'n amlwg gyda saith achos newydd ym mis Rhagfyr. Cyngor Tref Aberystwyth yw'r cyngor cyntaf i siarad am droseddau casineb.

 

Hate crime in Aberystwyth – Victim Support

 

Established in 2014, Rebecca Rosenthal provided an overview of the services provided by Victim Support which include events, drop-ins, campaigns, volunteer support, training programmes, educational work, and targeted work as needed. They had received 14,000 referrals and worked with 2500 victims since 2014.

 

The level of hate crime in Aberystwyth is not great but it is evident with seven new cases in December. Aberystwyth Town Council is the first council to talk about hate crime.

 

 

 

183

Cynnig: Tref Ddi-gasineb (Cynghorwyr Dylan Wilson-Lewis a Lucy Huws)

 

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn cadarnhau ei werthoedd a’i egwyddorion sylfaenol trwy ddatgan yn swyddogol bod Aberystwyth yn ‘Dref Di-gasineb’.

 

Wrth wneud hynny mae'r Cyngor yn datgan ac yn cadarnhau tref Aberystwyth fel un agored a chroesawgar i bawb; waeth beth fo'u hil, ethnigrwydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, cenedligrwydd, iaith, crefydd, anabledd neu unrhyw ffactor cyffredinol arall sy'n ein nodi ni i gyd yn unigryw; ac nid yw'n cynnig unrhyw le ar gyfer casineb a gwahaniaethu, na'r rhai sy'n dymuno parhau casineb a gwahaniaethu ar unrhyw ffurf.

  

Mae'r cynnig hwn hefyd yn awgrymu bod y Cyngor Tref yn hwyluso ac yn sefydlu grŵp rhwydweithio cydraddoldeb ac amrywiaeth.

 

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r cynnig gan ychwanegu ‘a gwahaniaethu’ ar ôl y gair ‘casineb’. Byddai cynghorwyr yn gyfrifol am y gwaith dan sylw.

 

Motion: Hate Free Town (Cllrs Dylan Wilson-Lewis and Lucy Huws)

 

Aberystwyth Town Council affirms its underlying values and principles by officially declaring Aberystwyth a ‘Hate Free Town’.

 

In so doing the Council declares and reaffirms the town of Aberystwyth as open and welcoming to all; regardless of race, ethnicity, gender, sexual orientation, nationality, language, religion, disability or any other prevailing factor that identifies us all as unique; and offers no place for hate and discrimination, nor those who wish to perpetuate hate and discrimination in any form.

 

This motion also proposes that the Town Council facilitates and establishes an equalities and diversity networking group.

 

It was RESOLVED to adopt the motion with the addition of ‘and discrimination’ after the word ‘hate’.  Councillors would be responsible for the work involved.

 

 

 

184

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Dim adroddiad

Mayoral Activity Report:   

 

No report

 

 

 

185

 

Cofnodion o Gyfarfod Arbennig y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 17 Chwefror 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir gydag un cywiriad (174:  Cyng Mari Turner oedd y Cadeirydd)

 

Minutes of the Extraordinary meeting of Full Council held Monday 17 February 2020 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one correction (174:  Cllr Mari Turner chaired)

 

 

186

 

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Dim

Matters arising from the minutes

 

None

 

 

187

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 27 Ionawr 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

 

Minutes of Full Council held Monday 27 January 2020 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

 

188

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

163:  A190738 – Hillcrest, Felin y Môr. Roedd caniatâd cynllunio wedi'i roi

 

Matters arising from the Minutes:

 

163:  A190738 - Hillcrest, Felin y Môr. Planning permission had been granted

 

 

 

 

 

189

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun, 3 Chwefror 2020

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda chywiriad:

 

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 3 February 2020

 

It was RESOLVED to approve the minutes with a correction:

 

 

 

 

 

190

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 10 Chwefror 2020

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a phob argymhelliad

 

 

9: Roedd coeden arall wedi cael ei phlannu

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 10 February 2020

 

It was RESOLVED to approve the minutes with corrections and all recommendations.

 

9: Another tree had been planted  

 

 

 

 

 

 

 

191

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 17 Chwefror 2020

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a phob argymhelliad

 

 

6: PENDERFYNWYD y dylai'r gwaith i faes chwarae Penparcau fynd yn ei flaen yn unol â'r tendr a gymeradwywyd ond byddai ymgynghoriad pellach yn dilyn cwblhau’r gwaith

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 17 February 2020

 

It was RESOLVED to approve the minutes and all recommendations.

 

6: It was RESOLVED that the work to Penparcau playground should proceed as per the approved tender but completion of the work would be followed by further consultation

 

 

 

 

192

Ceisiadau Cynllunio: Dim

Planning Applications:  None

 

 

193

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor Hwn YN UNIG.   Dim

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit.

None

 

 

194

Cyllid – ystyried gwariant mis Chwefror

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant ac i'r Clerc fod yr ail lofnodwr yn absenoldeb y cynghorwyr sy’n llofnodwyr.

 

Finance – to consider the February expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure and for the Clerk to be the second signatory in the absence of councillor signatories.

 

 

195

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

 

 

195.1

Cyng Alun Williams

 

 1. Atgoffodd bawb i gymryd rhan yn arolwg Mannau Gwyrdd y Cyngor Sir

 

 1. Roedd ysgol Gwyddor Filfeddygol y Brifysgol yn cael ei lansio ar 28.2.2020

 

 1. Roedd y sganiwr MRI newydd yn Bronglais yn weithredol

 

 1. Gorwelion: roedd gwaith adnewyddu yn mynd rhagddo a rhagwelir y bydd wedi'i gwblhau ym mis Ebrill

 

Cllr Alun Williams

 

 1. He reminded everyone to participate in Ceredigion Council’s Green space survey

 

 1. The University’s Veterinary Science school was being launched on 28.2.2020

 

 1. The new MRI scanner in Bronglais was operational

 

 1. Gorwelion: renovation works were progressing with an anticipated completion in April

 

 

 

 

 

 

195.2

 1. Endaf Edwards

 

Roedd disgwyl i adnewyddiad pont droed Pont-yr-Odyn ddechrau ar 16.3.2020 a byddai'r gwaith yn cymryd tua 12 wythnos

Cllr Endaf Edwards

 

The Pont-yr-Odyn footbridge renovation was due to start on 16.3.2020 and the work would take approximately 12 weeks

 

 

 

196

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:

 

Dim

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies:    

 

 

None

 

 

197

Cynnig: Gwasanaeth Pensiwn Dyfed (Cyng Alun Williams)

 

Cyhoeddodd y Cynghorwyr Alun Williams ac Endaf Edwards fuddiant sy’n rhagfarnu ond roeddent wedi derbyn gollyngiad i gymryd rhan gan Gyngor Ceredigion

 

Cyhoeddodd y Cyng Brenda Haines, y Clerc a'r Dirprwy Glerc fuddiant personol hefyd. Gadawodd y Dirprwy Glerc y Siambr ond arhosodd y Clerc i gymryd y cofnodion

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig a oedd yn galw ar Gronfa Bensiwn Dyfed i ddadfuddsoddi o danwydd ffosil o fewn dwy flynedd.

Motion: Dyfed Pension Service (Cllr Alun Williams)

 

Cllrs. Alun Williams and Endaf Edwards declared a prejudicial interest but they had received dispensation to participate from Ceredigion Council

 

Cllr Brenda Haines, the Clerk and Deputy Clerk also declared a personal interest.  The Deputy Clerk left the Chamber but the Clerk remained to take the minutes

 

It was RESOLVED to support the motion which called on the Dyfed Pension Fund to disinvest from fossil fuels within two years.

 

 

198

Gefeillio

 

Cyflwynwyd yr argymhellion canlynol o gyfarfod o'r holl Bartneriaethau Gefeillio a gynhaliwyd 6.2.2020:

 

 • Cyngor Tref i gefnogi’n ffurfiol cymryd cyfrifoldeb am reolaeth Gefeillio St Brieuc
 • Cyngor Tref i gefnogi'n ffurfiol cymryd cyfrifoldeb am drefnu digwyddiad gefeillio blynyddol
 • Cyngor Tref i gefnogi'n ffurfiol darparu derbyniad i ymwelwyr Yosano
 • Cyngor Tref i wella'r wybodaeth ar efeillio ar y wefan newydd
 • Cyngor Tref i ddatblygu taflen ar efeillio

Pawb i ddatblygu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol

 

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r argymhellion ac adolygu mewn dwy flynedd

Twinning

 

The following recommendations were presented from a meeting of all the Twinning Partnerships held on 6.2.2020:

 

 • Town Council to formally support taking responsibility for the management of St Brieuc Twinning
 • Town Council to formally support taking responsibility for organising an annual twinning event
 • Town Council to formally support providing a reception for Yosano visitors
 • Town Council to improve the information on twinning on the new website
 • Town Council to develop a leaflet on twinning

 

All to develop a social media presence

 

It was RESOLVED to support the recommendations and to review in two years.

 

 

 

199

Diwrnod BE

 

Roedd y Lleng Brydeinig Frenhinol yn cynnal digwyddiad yn y Bandstand ar 9.5.2020 i gydnabod 75 mlynedd ers diwedd yr Ail Ryfel Byd yn Ewrop.

 

PENDERFYNWYD cynnig cefnogaeth - i gynnwys defnyddio’r silwetau ‘Yno ond ddim Yno’.

VE Day

 

The Royal British Legion were holding an event in the Bandstand on 9.5.2020 to recognise the 75th anniversary of the end of WW2 in Europe.

 

It was RESOLVED to offer support - to include using the ‘There but not There’ silhouettes.

 

 

Cysylltu

Contact

200

Faniau Gwersylla ar y Promenâd Newydd

 

Trafodwyd y cais am gefnogaeth i wrthwynebu gwersyllwyr yn ardal yr harbwr a PENDERFYNWYD aros tan adolygiad y Cyngor Sir gan fod gan faniau gwersylla hawl gyfreithiol i barcio ar ddiwedd y prom ar hyn o bryd

Campers on the New Promenade

 

The request for support in opposing campers in the harbour area was discussed and it was RESOLVED to wait until the County Council’s review as camper vans currently had a legal right to park at the end of the prom

 

Ymateb

Respond

201

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

200.1

Sesiynau Chwarae RAY ym MhenparcauPENDERFYNWYD eu gwahodd i gyflwyno cyflwyniad i'r Cyngor Llawn.

 

 

 

RAY Play sessions in Penparcau: it was RESOLVED to invite them to deliver a presentation to Full Council.