Argraffu 

 

 Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Lawrlwythwch y ffurflen grant yma.

 

 NODIADAU AR GYFER CEISIADAU GRANT

 

 

Cyflwyno grantiau Cyngor Tref Aberystwyth

 

 

 Mae grantiau Cyngor Tref Aberystwyth yn cael eu rhoi er budd pobl a phrosiectau lleol i Aberystwyth. £5000 yw’r ffigwr uchaf a gynigir

 Cliciwch yma i weld grantiau sydd wedi eu dyfarnu yn flaenorol.

Ceisiadau Grant 2020

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Grant Applications  2020

 

Ymgeisydd

APPLICANT

Am ariannu …

FUNDING FOR…

Y swm a ofynnir amdano

AMOUNT

REQUESTED

Cyfanswm

TOTAL PROJECT COST

 

Cynilion

SAVINGS / RESERVES

Cefnogaeth arall +

OTHER SUPPORT + SHORTFALL

Wedi cefnogi?

PREVIOUS SUPPORT

Grant?

1

Blood Bikes Wales

Operate and run the service ie service costs for 2 motorbikes eg fuel, tyres and safety equipment

 

£5,000

£30,000

 

Fundraising events: BBQ’s, quiz, supermarket

collections and sponsorship

NO

 

2

Aberystwyth Friendship Group

Upkeep and maintenance of 2 flower tubs in the station

 

£120.00

£120.00

£1345.00

Volunteer time

YES

 

3

St Paul’s Methodist Centre

Kitchen refurbishment – install commercial kitchen

 

£5,000

£71,000

£20,214

Volunteer time

YES

 

4

Gerddi Ffynnon Social Club

 

Trips

£500

£1,500

£239.00

Coffee mornings, Bonus ball and a

Jumble sale

YES

 

5

Aber Food Surplus

75% of ECO Food Sharing Hub and Community Fridge rent for 9 months (May 2020 to Jan 2021) (£3645);

Laptop (£500)

I pad (£300)

 

£4445

£5660

2583.64

Fund raising and Pay as you Feel food events + in kind volunteer contributions

YES

 

6

Aberystwyth Hindu Cultural Society (AHCS

Social and cultural group to spread values of Hindu culture -

Cultural events, teaching classes

 

£2000

£5500

259.51

In kind contributions

YES

 

7

Seindorf Arian Aberystwyth Silver Band

 

Brass Extravaganza 2021

£2000

£6500

£11,618

Band funds

YES

 

8

Aberystwyth & District Allotment Association

Celebrate 30th anniversary by purchasing a timber log cabin to be an information/learning centre to support educational and social activities

 

£4200

£4200

£413.64

Member donations and voluntary work to finish and furnish the log cabin

NO

 

9

The Friends of Ceredigion Museum Association

Encouraging Curiosity -

Creating a learning and community engagement space at the Museum

 

£4283

£93,305

£36,705

Application to MALD (Museums Archives and Libraries Division of WG)

And £5000 from CCC subject to the above grant

YES

 

10

Aberystwyth & District Stroke Club

 

Hire of adapted coach for summer holiday trip

 

£2000

Varies but could be £3000+

£8,950

Fund raising – whist drives, raffles, etc

NO

 

11

Clwb Criced Aberystwyth Cricket Club

 

Club car park

£4000

£6-7000

£21,589

Club funds

YES (1995)

 

12

Parc Natur Penglais Support Group

 

Pay for 3 supervised work days (contractor fee, student group donation, contingency and £50 room hire costs)

 

£800

£800

£131.46

Volunteer time (approx. worth £1500)

YES

 

13

An application by an individual

Pipes and Wires -Ceredigion: Organiser and organising costs for an event in Aberystwyth, developing school resources (including film) to raise awareness of the pipes and wires in and out of our houses. 

£5000

£6444

-

Voluntary time approx. 50%

NO

 

14

CAB

Maintain free, appointment based, advice service in Aberystwyth

 

£5000

£21,900

£332,659

Volunteer time (approx. £26,290 for Aberystwyth) and funding from Trusts and other Councils in Ceredigion

 

YES

 

15

Aberystwyth 50+ Forum

 

 

 

 

Room hire, speakers and trips

£400

£3,500

£2189.12

Entrance fee/coffee and raffle £150 annually

 

Volunteer time

 

YES

 

 

16

Parêd Gwyl Dewi

 

Organise event and activities 2021

£1200

£3000

£500

Grants and sponsorship

YES

 

 

International Partnerships

 

2019

Report provided

 

 

Partneriaeth Esquel Partnership

 

£1500

Yes

 

Partneriaeth St Brieuc partnership

 

£1500

Town Council supporting capacity building

 

 

Aberystwyth Kronberg Twinning

 

£1500

Yes

 

Partneriaeth Arklow Partnership

 

£1500

No

 

Cyfeillgarwch Yosano Friendship

 

£750

Yes

 

 

Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried am gymorth ariannol, tuag at brosiect neu weithgaredd penodol, gan gymdeithasau cymunedol, diwylliannol, addysgol, chwaraeon a mudiadau elusennol, sy'n anfasnachol a gydag aelodaeth a maes gweithgaredd wedi'i leoli o fewn ffin Cyngor Tref Aberystwyth.

 

Mae'r cynllun yn darparu grantiau cychwyn ar gyfer sefydliadau newydd yn ogystal â grantiau i sefydliadau sy'n bodoli eisoes.

 

Mae’n bosib y dyfarnir Aelod o'r Cyngor i grŵp a fydd yn derbyn grant o £5,000 i weithredu fel sylwedydd yng nghyfarfodydd y grŵp ac fel cyswllt â'r Cyngor.

 

 

Wrth ystyried eich cais

 

 

Byddwn yn edrych ar:

 

Bydd yn ofynnol i grwpiau sy'n gweithio gyda phobl ifanc, a / neu oedolion sy'n agored i niwed, i gael polisïau diogelu yn eu lle a’r holl staff i gael gwiriadau heddlu dilys. Bydd disgwyl hefyd i ymgeiswyr ddangos bod ganddynt yswiriant atebolrwydd cyhoeddus digonol ar gyfer eu gweithgareddau.

 

Peidiwch ag oedi i gysylltu â Chlerc y Dref os hoffech drafod y ffurflen gais cyn ei chwblhau.

 

 

Pryd i wneud cais

 

 

Cynigir grantiau yn flynyddol ym mis Ebrill.

 

Rhaid i bob cais ddod i law yn Swyddfa’r Cyngor Tref erbyn 1 Ebrill

 

Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu derbyn.

 

 

Pwy all wneud cais

 

 

Mae'r Cyngor yn cael ei rwystro gan ddeddf rhag rhoi cymorth ariannol i unigolion.

 

Gallwch wneud cais os:

 

 

Grwpiau newydd

 

Croesewir ceisiadau gan grwpiau newydd. Bydd angen i ni wybod:

 

 

Fel grŵp newydd, efallai na fyddwch yn gallu darparu set o gyfrifon blynyddol, fodd bynnag, byddai angen i ni weld cyfriflenni banc, amcangyfrif o'ch incwm a gwariant ar gyfer eich blwyddyn gyntaf.

 

Canghennau

Os ydych yn gangen o sefydliad mwy rhaid i chi gael:

 

 

Unigolion

 

Mae unigolion sy'n dymuno rhedeg prosiectau a fyddai o fudd i'r gymuned yn gymwys i wneud cais os yw'r meini prawf canlynol / amodau yn cael eu bodloni:

 

 

 

Y swm y gellir gwneud cais amdano?

 

 

Y ffigwr uchafswm sy'n daladwy ar gyfer grantiau yw £5,000.

 

Mae'n rhaid i ymgeisydd sy'n gwneud cais am fwy na £2,000 ddarparu tystiolaeth ar ffurf cynllun busnes a rhagolygon ariannol.

 

 

Beth na fydd yn cael ei ariannu

 

 

Ni fydd grantiau yn cael eu darparu ar gyfer:

 

 

 

Efallai y bydd yn rhaid ad-dalu'r grant

 

 

Bydd yn rhaid ad-dalu’r grant os:

 

 

Bydd unrhyw un sydd yn ymddwyn yn anonest mewn gwneud y cais, neu gwario'r grant, yn cael eu hadrodd i'r heddlu a bydd y Cyngor yn pwyso am erlyn.

 

 

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

 

 

Wrth lofnodi'r ffurflen gais, byddwch yn rhoi caniatâd i Gyngor Tref Aberystwyth i ddefnyddio'r wybodaeth a ddarperir gennych ar gyfer:

 

 

Ein nod yw gwneud ein proses asesu grantiau mor agored a chlir â phosibl. Er mwyn cyflawni'r nod hwn mae'n bosibl y byddwn:

 

 

Fodd bynnag, byddem bob amser yn awyddus i barchu cyfrinachedd y wybodaeth a ddarperir a bydd y Cyngor yn barnu ar sail achos-wrth-achos yr hyn a fyddai'n briodol i’w ddatgelu.

 

Rydym yn cydnabod yr angen i gadw cyfrinachedd grwpiau ac unigolion sy'n agored i niwed, ac ni fydd eu manylion yn cael eu gwneud yn gyhoeddus mewn unrhyw ffordd, ac eithrio fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Os ydych yn credu bod eich cais yn dod o fewn y categori hwn, rhowch wybod i ni.

 

 

Telerau ac Amodau

 

 

Darllenwch y rhain yn ofalus gan ei fod yn amod ar unrhyw gais eich bod wedi darllen, deall a derbyn y Telerau ac Amodau.

 

 

Gallai'r wybodaeth yn y nodiadau hyn newid o bryd i'w gilydd. Gall polisi a rheoliadau ar ddosbarthu arian hefyd newid. Rydym yn cadw'r hawl i newid unrhyw bolisi, gweithdrefnau a meini prawf asesu a byddwn yn anelu i roi gwybod i fuddiolwyr gwirioneddol neu bosibl.

 

Nid yw'r ffurflen gais o reidrwydd yn adlewyrchu'r holl wybodaeth a ddefnyddir gan y Pwyllgor i benderfynu ar geisiadau. Gall y Pwyllgor ofyn am wybodaeth ychwanegol i wirio eich cais a’ch sefydliad.

 

Anfonwch eich ffurflen gais at:

 

Clerc y Cyngor Tref

Cyngor Tref Aberystwyth 

11 Stryd y Popty

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

01970 624761  

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

Rhowch wybod i ni os ydych angen y ffurflen hon mewn fformat arall

 

Adolygwyd Chwefror 2020

Grants Awarded

Grants Awarded  

2012-2020

 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aberystwyth Bowling Club (Plascrug)

 

350

250

250

 

200

 

350

300

 

Aberystwyth Carnival

 

 

5000

5000

 

4000

 4000

 

 

 

Aberystwyth Choral Society

 

 

250

100

 

 

250

 

 

 

Aberystwyth Cricket Club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aberystwyth & District

Allotment Association

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber & District

Evening Cricket League

 

350

250

 

 

150

150

200

80

 

Aberystwyth & District

Stroke Club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aberystwyth 50+ Forum

 

 

 

 

 

200

200

 

 

 

Aber Food Surplus

 

 

 

 

 

 

 

 

4510

 

Aberystwyth Football Club

 

 

 

 

 

 

1948

 

 

 

Aberystwyth Friendship Group

 

 

 

 

 

300

200

125

120

 

Aberystwyth Hindu Cultural Society (AHCS)

 

 

 

 

 

 

1000

1000

500

 

Aber LGBT

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

Aberystwyth Round Table

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

Aberystwyth Scouts 3rd

 

 

250

250

 

 

 

 

 

 

Aberystwyth Sea Cadets

 

1000

500

 

 

1500

 

 

 

 

Aberystwyth Showtime Singers

 

 

 

 

 

 

250

 

250

 

Aberystwyth Silver Band

 

400

750

1000

 

2000

2000

2000

2000

 

Age Cymru Ceredigion

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

All in Swimming Club

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

Blood Bikes Wales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capel Bethel

 

 

5000

 

 

 

 

 

 

 

Care Society

 

 

250

 

 

 

 

 

1500

 

Celf Ceredigion Art / Ceredigion Art Trail

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

Citizens Advice Bureau

 

 

5000

2000

 

2500

 

4000

2250

 

Clear Insight Productions

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

Cor Gobaith

 

 

 

1000

 

 

 

 

200

 

Cwmni Theatr Arad Goch (Hen Linell Bell)

 

 

 

 

 

 

1700

 

 

 

Do-Re-Mi

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Eich Dewis Chi

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

Eisteddfod Calan Mai (Aberystwyth)

 

 

 

 

 

 

 

225

 

 

Eisteddfod Genedlaethol

 

150

150

100

 

 

 

 

 

 

Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen

 

 

100

50

 

 

 

 

 

 

Ffoto Aber

 

500

500

500

 

750

750

 

750

 

Friends of Ceredigion Museum Association

 

 

 

 

 

5000

5000

 

 

 

Gerddi Ffynnon Social Club

 

 

 

 

 

 

250

 

200

 

Gigs Cantre’r Gwaelod

 

 

 

 

 

 

 

1800

800

 

Greener Aberystwyth Group

 

 

 

 

 

 

 

450

 

 

Gwanwyn Bach (Canolfan y Celfyddydau)

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

Gweithgor Padarn Sant

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

Musicfest

 

 

250

 

 

 

1000

 

1000

 

Parc Natur Penglais Support Group

 

 

 

 

 

 

1620

1090

1340

 

Pared Gwyl Dewi

 

 

 

500

 

900

900

1000

1000

 

Parti Dawns Aelwyd Aberystwyth

 

 

 

 

 

 

800

600

 

 

Penparcau Forum

 

 

 

5000

 

3500

5000

5000

5000

 

Penparcau Scouts 2nd

 

 

 

 

 

 

500

 

500

 

Penparcau Senior Citizens Club

 

 

500

400

 

300

250

 

 

 

Penparcau (Min y Ddol) Sports & Social Club

 

 

500

 

 

 

 

 

200

 

Radio Aber

 

 

 

 

 

 

1000

 

800

 

Radio Bronglais

 

 

 

 

 

 

 

1000

800

 

Ras yr Iaith

 

 

 

500

 

300

 

 

 

 

RAY Ceredigion

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

Rheidol Amenity Centre

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

Royal British Legion

 

400

250

 

 

 

 

 

 

 

Sea to Shore Festival

 

 

 

1850

 

1500

1500

1800

500

 

Seren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sight Cymru

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

St Michael’s Church (The Well)

 

 

650

 

 

2000

 

 

 

 

St Paul’s Methodist Centre (pay as you feel café)

 

 

 

 

 

 

630

 

 

 

Traws Link Cymru

 

 

 

 

 

2500

500

 

 

 

Wales Air Ambulance

 

 

 

 

 

 

 

2360

 

 

WASPI Ceredigion

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

Ysgol Gymraeg Aberystwyth PTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yr Angor

250

 

 

 

 

1200