Aberystwyth Council

Ffurflen gais yma

 

Grantiau

Ynglyn â Grantiau Cyngor Tref Aberystwyth

Rhoddir grantiau Cyngor Tref Aberystwyth er budd pobl a phrosiectau sy’n lleol i Aberystwyth.

Ystyrir ceisiadau am gymorth ariannol tuag at brosiect neu weithgarwch penodol oddi wrth gymdeithasau cymunedol, sefydliadau chwaraeon, diwylliannol, addysgol ac elusengar nad ydynt yn fasnachol ac y mae eu gweithgarwch yn digwydd o fewn ffiniau tref Aberystwyth. Rhaid i’w haelodau ddod o’r ardal hon hefyd.

Mae’r Cyngor wedi’i rwystro gan statud rhag rhoi cymorth ariannol i unigolion.

Mae’r cynllun yn rhoi grantiau i helpu sefydliadau newydd i gychwyn ynghyd â grantiau i sefydliadau sydd eisoes yn bodoli.

Cyfanswm unrhyw grant y gellir ei dalu yw £5,000.

**Dylai pob ymgeisydd sy’n dymuno ymgeisio am gyllid refeniw parhaus sy’n uwch na £5,000 gysylltu â’r Clerc i drafod yr opsiwn o ymgeisio i’r Cyngor am Gytundeb Lefel Gwasanaeth am 3 blynedd (ar y mwyaf).

Bydd pob grwp sy’n cael grant o £5,000 yn cael Aelod o’r Cyngor i weithredu fel sylwedydd a chyswllt â’r Cyngor a bydd ef neu hi’n dod i gyfarfodydd pwyllgor y grwp.

Wrth ystyried eich cais

Byddwn yn ystyried:

 • pa mor dda y bydd y grant yn bodloni anghenion y gymuned
 • pa mor effeithiol y bydd eich grwp yn defnyddio’r grant
 • a fydd y costau’n briodol a realistig
 • lefel y cyfraniadau a godwyd yn lleol
 • a ellid fod wedi disgwyl i’r ymgeisydd, yn rhesymol, fod wedi cael cyllid digonol drwy ffynhonnell fwy priodol
 • sut mae’r grwp yn cael ei reoli

Bydd gofyn i grwpiau sy’n gweithio â phobl ifanc a/neu oedolion sy’n agored i niwed gael polisïau amddiffyn a rhaid i bob aelod o’r staff gael eu gwirio gan yr heddlu. Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr hefyd ddangos bod ganddynt yswiriant atebolrwydd cyhoeddus digonol i’w gweithgareddau. Cewch wybodaeth am ddod o hyd i yswiriant atebolrwydd cyhoeddus drwy gysylltu â Swyddfa Cyngor y Dref.

Mae croeso mawr ichi gysylltu â’r Clerc os ydych yn dymuno siarad â rhywun am gynnwys y ffurflen gais cyn ichi ei llenwi.

Pryd y dylwn wneud cais?

Mae’r grantiau’n cael eu rhoi bob blwyddyn ym mis Mai. Rhaid i bob cais ddod i law Swyddfa Cyngor y Dref erbyn y 1af o Ebrill fan bellaf. (Dalier sylw: Gall y dyddiad hwn newid heb rybudd ac fe’ch cynghorir i gysylltu â’r swyddfa i gael cadarnhad).

Pwy all ymgeisio?

Gallwch ymgeisio os…

 • ydych yn grwp dielw sy’n gweithredu er budd y gymuned yn Aberystwyth.
 • rhaid ichi ddefnyddio’r grant o fewn blwyddyn. Gwyddom y gall fod yn anodd i brosiectau lynu wrth eu hamserlenni am resymau da - disgwyliem gael gwybod am unrhyw broblemau. Os nad yw prosiect yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd hynny, disgwyliem i’r grant gael ei ddychwelyd.
 • sefydlwyd eich grwp at ddibenion elusengar. Fodd bynnag, nid oes rhaid ichi fod wedi’ch sefydlu fel elusen neu gael eich cydnabod gan Gyllid y Wlad i ymgeisio am grant. Bydd yn rhaid ichi gael rhyw fath o bwyllgor rheoli neu grwp llywio, ynghyd â chyfri banc sydd â mwy nag un llofnodwr;
 • rydych yn grwp o bobl, heb gyfansoddiad o anghenraid, sydd wedi dod ynghyd yn benodol i gynnal prosiect. Fodd bynnag, rhaid ichi gael cyfri banc ar wahân. Rhoddir grantiau dan yr amgylchiadau hyn ar gyfer yr un tro ac os ydych yn dymuno ymgeisio eto yn y dyfodol, rhaid i’ch grwp gael cyfansoddiad;
 • mae eich nodau a’ch amcanion wedi’u diffinio’n glir ac maent o fudd go iawn i gymuned Aberystwyth;
 • yn ddelfrydol, mae gennych gyfansoddiad neu set o reolau y mae’n rhaid ichi eu cynnwys ar eich ffurflen gais;
 • mae gennych gyfri banc neu gymdeithas adeiladu sydd ag o leiaf ddau lofnodwr;
 • mae gennych gyfrifon blynyddol neu ddatganiad incwm neu wariant y mae’n rhaid ichi’i gynnwys gyda’ch cais;
 • mae eich grwp yn gweithio’n unol â pholisi a chyfansoddiad cyfleoedd cyfartal a gall ddangos ei fod yn gweithio’n unol â Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd a’i fod yn gwybod am ofynion iechyd a diogelwch;
 • rydych yn gweithredu polisi amddiffyn plant a/neu oedolion sy’n agored i niwed os ydych yn gweithio yn y maes hwn;
 • rydych yn gymdeithas ysgol/Cymdeithas Rhieni ac Athrawon sy’n ymgeisio am grant am weithgarwch allgyrsiol, ar yr amod bod cyllid yn cael ei ddiogelu a bod yr ymgeiswyr yn creu cyfrifon banc a chyfansoddiad ar wahân.

Grwpiau newydd

Croesewir ceisiadau gan grwpiau newydd. Rhaid inni wybod y pethau hyn:

 • pam eich bod yn dymuno cychwyn y grwp a sut y bydd yn parhau i’r dyfodol?
 • a oes gennych chi gefnogaeth gan bobl sy’n dymuno ymuno â’r grwp neu ei redeg?
 • sut ydych yn gwybod bod yr angen yno?

Gan eich bod yn grwp newydd, mae’n bosib na fydd modd ichi gyflwyno set o gyfrifon am y flwyddyn ddiwethaf. Fodd bynnag, bydd yn rhaid inni weld cyfriflen ac amcangyfrif o’ch incwm a’ch gwariant am y flwyddyn gyntaf.

Canghennau

Os ydych yn gangen neu’n sefydliad mwy, rhaid ichi gael:

 • eich cyfansoddiad neu eich set o reolau eich hunan;
 • pwyllgor rheoli ar wahân;
 • eich cyfri banc eich hunan;
 • eich cyfrifon blynyddol eich hunan a gymeradwywyd gan y pwyllgor rheoli;
 • rheolaeth dros eich incwm eich hunan a’r ffordd yr ydych yn ei wario;
 • crynodeb penodol o’r gweithgareddau a fydd o les i ran o gymuned Aberystwyth neu’r gymuned gyfan.

Unigolion

Mae unigolion sy’n rhedeg prosiectau a fyddai o fudd i’r gymuned yn gymwys i ymgeisio os ydynt yn bodloni’r meini prawf/amodau canlynol:

 • Botwm creu cyfri banc sydd ar wahân i gyfri personol yr unigolyn sydd â dau lofnodwr annibynnol;
 • Botwm tystiolaeth o lefel y gefnogaeth gan y rhai y bwriedir iddynt elwa o’r prosiect;

A oes terfyn ar yr hyn y gallaf ymgeisio amdano?

Cyfanswm y grant y gallwn ei roi yw £5,000. Bydd yn rhaid i rywun sy’n ymgeisio am ragor na £2,000 roi tystiolaeth ar ffurf cynllun busnes a rhagolygon ariannol.

Beth na allwn ei ariannu?

 • Botwm gweithgareddau sy’n rhan o rwymedigaethau statudol neu weithgareddau sy’n disodli cyllid statudol, gan gynnwys gweithgarwch mewn ysgolion sy’n rhan o’r cwricwlwm;
 • gwaddolion;
 • cyflogau o bob disgrifiad;
 • ad-daliadau benthyciadau;
 • trethi, treth y cyngor a gwasanaethau;
 • costau yswiriant;
 • cerbydau ffordd ail-law;
 • prosiectau sydd â chostau cynnal a chadw uchel – oni allwch ddangos bod gennych y cyllid neu’r sgiliau i gynnal y costau hynny ar ôl i’ch grant gan Gyngor Tref Aberystwyth ddod i ben;
 • grwpiau crefyddol / gwleidyddol.

A fyddai’n rhaid ad-dalu grant o bosib?

Os oes achos difrifol o dorri amodau a thelerau’r grant, neu os yw’r grwp yn peidio â gweithredu cyn i’r cyllid gael ei wario, neu os nad yw prosiect yn mynd yn ei flaen fel y bwriadwyd, bydd yn rhaid ad-dalu’r grant.

Os bydd rhywun yn gweithredu’n anonest wrth lunio cais neu wrth wario’r grant, bydd yr heddlu’n cael gwybod am hynny a bydd y Cyngor yn awyddus i erlyn y rhai hynny.

Gwybodaeth am Ddeddf Diogelu Data 1988

Wrth arwyddo’r ffurflen gais, rydych yn rhoi caniatâd i Gyngor Tref Aberystwyth ddefnyddio’r wybodaeth yr ydych yn ei rhoi:

 • i benderfynu a ydych yn gymwys i gael grant;
 • ei chynnwys ar gofnod cyfrifiadurol y mae Cyngor Tref Aberystwyth yn ei gadw; ac yn ystod oes y grant, os y’i rhoddir, fe’i defnyddir i weinyddu a dadansoddi ceisiadau a grantiau.

Rhaid i’r broses yr ydym yn ei defnyddio i roi grantiau a’u hasesu fod mor agored a chlir â phosib. I sicrhau hyn, gallem:

 • gynnal cyfarfodydd pwyllgor agored, lle byddwn yn trafod ceisiadau unigol yng ngwydd y cyhoedd neu’r cyfryngau; a
 • chaniatáu eich cynrychiolwyr i weld gwybodaeth am y ffordd yr ydym yn gwneud penderfyniadau ynglyn â’ch cais.

Fodd bynnag, byddem am barchu cyfrinachedd y wybodaeth y mae rhywun yn ei rhoi bob tro. Byddwn yn penderfynu ym mhob achos unigol pa wybodaeth y byddai’n briodol inni’i datgelu.

Rydym yn cydnabod yr angen i barchu cyfrinachedd grwpiau ac unigolion sy’n agored i niwed ac ni fydd eu manylion yn cael eu cyhoeddi o gwbl, oni fydd y gyfraith y mynnu hynny. Os credwch chi fod eich cais yn perthyn i’r categori hwn, dywedwch hynny wrthym.

Yr amodau a’r telerau sydd ynghlwm wrth gael grant

Darllenwch yn ofalus…

Mae’r adran hon yn bwysig ac mae’n amod, ym mhob cais, eich bod wedi’i darllen, ei deall a’i derbyn hi.

Bydd bod cais yn mynd i’r Is-bwyllgor Grantiau Polisi, Cyllid a Datblygu Economaidd. Bydd aelodau’r pwyllgor hwnnw’n gwneud argymhellion i’r Cyngor Llawn ynglyn â’r gyllideb. Y Cyngor Llawn sydd â’r penderfyniad olaf. Dylech gofio bod holl gyfarfodydd yr Is-bwyllgor Grantiau Polisi, Cyllid a Datblygu Economaidd a’r Cyngor Llawn yn agored i’r cyhoedd a’r wasg ac mae modd cael copi o’r cofnodion drwy gysylltu â Swyddfa Cyngor y Dref.

 • Os byddwch yn cael grant, dim ond at y diben a nodwyd ar y ffurflen gais y gallwch ei ddefnyddio ac nid oes modd ei roi i grwp arall. Ni fyddwn yn rhoi grantiau i dalu costau yr ydych eisoes wedi’u talu ac nid oes modd cynyddu’r grant. Bydd eich grant yn cael ei dalu â siec a fydd yn daladwy i’r cyfri banc a nodir ar y ffurflen gais.
 • Byddwn yn gofyn ichi gwblhau adroddiad byr i ddweud wrthym ni beth yr ydych wedi’i gyflawni â’r arian. Byddwn hefyd yn gofyn ichi am brawf bod yr arian wedi’i wario ar yr hyn a fwriadwyd.
 • Rhaid ichi gydnabod mai Cyngor Tref Aberystwyth a roddodd y grant ichi ym mhob darn o gyhoeddusrwydd ac yng nghyfrifon y grwp;
 • Byddwn yn defnyddio enw’ch Grwp (nid eich data personol) a’i brosiect yn ein deunydd cyhoeddusrwydd ni.
 • Pan ddaw grant i ben, nid oes rheidrwydd ar Gyngor Tref Aberystwyth i roi rhagor o gyllid i’r prosiect.
 • Cyfanswm y grant fydd £5,000. Bydd pob grwp sy’n cael grant o £5,000 yn cael Aelod o’r Cyngor i weithredu fel sylwedydd a chyswllt â’r Cyngor a bydd ef neu hi’n dod i gyfarfodydd pwyllgor y grwp.

Gallai’r wybodaeth yn y nodiadau hyn newid o bryd i’w gilydd. Gallai’r polisi a’r rheoliadau sy’n ymwneud â dosbarthu cyllid newid hefyd. Rydym yn cadw’r hawl i newid unrhyw bolisi, gweithdrefn a maen prawf asesu a byddwn yn ceisio hysbysu ein buddiolwyr presennol a’n buddiolwyr posib ynglyn â hyn.

Nid yw’r ffurflen gais o anghenraid yn adlewyrchu’r wybodaeth y mae’r Pwyllgor yn ei defnyddio i benderfynu ar dynged ceisiadau. Gallai’r Pwyllgor ofyn am ragor o wybodaeth i wirio’ch cais a statws eich sefydliad.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, cysylltwch â’r Clerc. Dylech hefyd anfon eich ffurflenni cais at y Clerc yn y cyfeiriad isod:

Y Clerc
Cyngor Tref Aberystwyth
Swyddfa’r Cyngor
11 Stryd y Popty
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2BJ

Ffôn: 01970 624761
E-bost: Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.