Aberystwyth Council

Cyllid a Chyllidebau

Cyflwyno Cyllid y Cyngor

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn derbyn incwm drwy Dreth y Cyngor ond hefyd yn derbyn incwm o grantiau a cheisiadau am arian.

Yn flynyddol, mae’r Cyngor yn penderfynu ar gyllideb am y flwyddyn ganlynol ac yn ceisio sicrhau fod y gwariant mor agos i’r gyllideb a phosibl.

Mae’r Cyngor yn dosbarthu grantiau i fudiadau lleol sydd yn gwneud ceisiadau ym mis Ebrill o bob blwyddyn. Mae’r ffurflen grantiau ar gael ar y wefan.

Mae’r Cyngor yn gwario ar staff, cynnal a chadw parciau, goleuadau ac adloniant Nadolig ac unrhyw wariant i sicrhau fod Aberystwyth yn lle braf i fyw.

Mae’r Cyfarfod Cyllid yn cwrdd yn fisol (ag eithro mis Awst) ac mae croeso i’r cyhoedd fynychu’r cyfarfodydd hynny.

 

Hysbysiad o ddyddiad  penodi ar gyfer arfer hawliau etholwyr  o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Cyngor Tref Aberystwyth

 

Awdit

 Archwiliadau Cyfrifon 2022

 1. Mae archwiliadau cyfrifon dros Cyngor Tref Aberystwyth ar gyfer y blynyddoedd Sy’n gorffen ar 31 Mawrth 2020-21 wedi’u cwblhau.

 

 1. Mae’r cofnod blynyddol ar gael i’w arolygu gan etholwyr llywodraeth leol ardal Cyngor Tref Aberystwyth trwy wneud cais at:

 

Gweneira Raw-Rees – Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol

 

11 Stryd y Popty, Aberystwyth SY23 2BJ

    

     rhwng  10am a 4pm ar ddydd Llun i ddydd Gwener

 

     gan eithrio gwyliau cyhoeddus), pryd y gall unrhyw etholwr llywodraeth leol wneud copïau o’r cofnod blynyddol

 

 1. Darperir copïau i unrhyw etholwr llywodraeth leol os gofynnir. Taliad o £1 am bob copi ychwanegol o’r ffurflen flynyddol

 

Gweneira Raw-Rees, Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol,

11 Stryd y Popty, Aberystwyth SY23 2BJ

 

 1. 7.2022

 

Diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2020

 

 1. Dyddiad cyhoeddi 19.8.2020

 

 1. Bob blwyddyn, caiff y cyfrifon blynyddol eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson â diddordeb y cyfle i archwilio a gwneud copïau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati sy'n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar ôl rhoi rhybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, bydd y dogfennau hyn ar gael ar hysbysiad rhesymol wrth wneud cais i:

Gweneira Raw-Rees, Clerc, 12 Stryd y Popty Aberystwyth, Ceredigion SY23 2BJ

rhwng yr oriau o 10yb-5yh  o ddydd Llun i ddydd Iau

 

yn dechrau ar                      7fed o Fedi  2020

ac yn diweddu ar yr              2il o Hydref  2020

 

 1. O 3 Hydref 2020 hyd nes y bydd yr archwiliad wedi'i gwblhau, mae gan etholwyr llywodraeth leol a'u cynrychiolwyr hefyd:
 • yr hawl i gwestiynu'r Archwilydd Cyffredinol am y cyfrifon. Gellir cysylltu â'r Archwilydd Cyffredinol drwy [BDO/grant  Thornton]; a chael
 • yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwneud gwrthwynebiadau i'r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Yn gyntaf, rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i'r Archwilydd Cyffredinol drwy  [BDO/Grant Thornton]. Rhaid rhoi copi o'r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i'r Cyngor.
 • [Gellir cysylltu â BDO yn: BDO LLP, Arcadia House, Rhodfa'r môr, pentref cefnforol, Southampton, Rheol Sefydlog 14 3TL]
 • [Gellir cysylltu â Grant Thornton yn: Grant Thornton, 3 Sgwâr Callaghan, Caerdydd, CF10 5BT]
 1. Mae'r archwiliad yn cael ei gynnal dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 a chod ymarfer archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20

Mae rheoliad 15 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i swyddog ariannol cyfrifol Cyngor Tref Aberystwyth  lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod  yn cyflwyno'n deg sefyllfa ariannol Cyngor Tref Aberystwyth ar ddiwedd y flwyddyn ac incwm a gwariant y Cyngor am y flwyddyn. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin 2020.

Roedd y swyddog ariannol cyfrifol wedi llofnodi a thystio'r cyfrifon ar 18.5.2020.

Mae rheoliad 15 (2) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, yn dilyn yr ardystiad gan y swyddog ariannol cyfrifol y cyfeirir ato uchod, fod yn rhaid i'r Cyngor gymeradwyo'r cyfrifon. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30 Mehefin 2020.

 

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2020, i Gyngor Tref Aberystwyth  gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae'r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi'u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i'r archwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

 2020-2021

Datganiad Taliadauu i gynghorwyr 2020-2021

Cyfrifon Archwiliedig 2020-2021

 

2019-20

Adroddiad Blynyddol wedi ei Arwyddo 2020

Hysbyseb o Awdit wed eu Cwblhau

 

Ffurflen Flynyddol 2019-2020

Mantolen Manwl - yn eithrio symudiad stoc

Incwm a Taliadau wrth Gyllideb

Cyfriflen Elw a Cholled

 

2018-19

Awdit Mewnol  2018-2019 (Saesneg)

Ffurflen Flynyddol 2018-2019

Datganiad taliadau i gynghorwyr 2018-19