Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Blynyddol Cyngor Llawn (o bell)

Annual Meeting of Full Council (remote)

 

1.6.2020

 

 

COFNODION / MINUTES

 

234

Yn bresennol:

 

Cyng. Mari Turner (Cadeirydd 234-9)

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd 1-16)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mark Strong

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Steve Davies

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Alun Williams

Cyng. Claudine Young

Cyng. Sue Jones-Davies

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Emlyn Jones – Gwe Cambrian Web

 

Present:

 

Cllr. Mari Turner (Chair 234-9)

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair 1-16)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mark Strong

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Steve Davies

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Alun Williams

Cllr. Claudine Young

Cllr. Sue Jones-Davies

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Emlyn Jones – Gwe Cambrian Web

 

 

235

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. David Lees

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies:

 

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. David Lees

Cllr. Alex Mangold

 

 

236

Datgan Diddordeb:  Dim

 

Declaration of interest:  None

 

 

237

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal References: None

 

 

 

238

Adroddiad y Maer 2019-20:

 

Darparodd y Maer adroddiad ar lafar ar ei blwyddyn a oedd yn cynnwys cyfeiriadau at: colli pobl creadigol yn y dref, y bygythiad i ddemocratiaeth, Brexit, cynnydd Gwrthryfel Difodiant, safbwynt y Cyngor Tref yn erbyn hiliaeth a chefnogaeth i annibyniaeth Cymru, gwobr cenedlaethol am Barc Kronberg, cefnogaeth y Cyngor Tref i bartneriaethau rhyngwladol, siop newydd i Fwyd Dros Ben Aber, gwaith parhaus Beach Buddies a GAG ac yn ddiweddar y firws Covid19 a chyfarfodydd y Cyngor o bell. Codwyd £800 trwy elusen y Maer at Hafal a ward Gwenllian. Diolchodd i gyd-gynghorwyr a staff am eu cefnogaeth

Mayoral Activity Report 2019-20:   

 

The Mayor provided a verbal report on her year which included references to:  the loss of creative people within the town, the threat to democracy, Brexit, the rise of Extinction Rebellion, the Town Council’s stand against racism and support for Welsh independence, a national award for Parc Kronberg, the Town Council’s support for international partnerships, Aber Food Surplus’ new shop, the continued work of Beach Buddies and GAG and the recent Covid19 virus and remote council meetings. £800 had been raised for the Mayor’s charity supporting Hafal and Gwenllian ward. She thanked fellow councillors and staff for their support.

 

 

239

Ethol y Maer

 

Cynigiodd y Cynghorydd Talat Chaudhri y Cynghorydd Charlie Kingsbury a chanmolodd ei waith caled, ei urddas a'i agwedd drawsbleidiol. Eiliwyd ef gan y Cynghorydd Sue Jones-Davies ac fe’i etholwyd yn Faer yn briodol ar gyfer 2020-21.

 

Cymrodd y Cynghorydd Charlie Kingsbury y gadair a diolchodd i'r Cynghorydd Mari Turner, ar ran y Cyngor, am ei gwaith rhagorol a'i hymroddiad fel Maer. Diolchodd iddi hefyd am ei chefnogaeth.

 

Rhoddodd y Cynghorydd Charlie Kingsbury drosolwg byr o'i flaenoriaethau fel Maer a oedd yn cynnwys hyrwyddo a chadw rhyngwladoliaeth. Ei elusen am y flwyddyn fyddai Cymorth i Fenywod Cymru.

 

Election of Mayor

 

Cllr Talat Chaudhri proposed Cllr Charlie Kingsbury and praised his hard work, dignity and across-party approach. He was seconded by Cllr Sue Jones-Davies and was duly elected as Mayor for 2020-21.

 

Cllr Charlie Kingsbury took the chair and thanked Cllr Mari Turner, on behalf of the Council, for her excellent work and dedication as Mayor. He also thanked her for her support.

 

 

Cllr Charlie Kingsbury provided a brief overview of his priorities as Mayor which included promoting and preserving internationalism. His charity for the year would be Welsh Women’s Aid.

 

 

1

Ethol y Dirprwy Faer

 

Cynigiodd y Cynghorydd Sue Jones-Davies y Cynghorydd Alun Williams, ac fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Mari Turner. Cafodd ei ethol yn briodol fel Dirprwy Faer ar gyfer 2020-21

Election of Deputy Mayor

 

Cllr Sue Jones-Davies proposed Cllr Alun Williams, who was seconded by Cllr Mari Turner.  He was duly elected as Deputy Mayor for 2020-21

 

 

 

 

 

 

2

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Fawrth, 26 Mai 2020

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

 

Minutes of the meeting of Full Council held on Tuesday, 26 May 2020 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

3

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

  1. Nodwyd y bu problemau gyda dyfrio coed gan Gyngor Ceredigion gyda rhai coed ddim yn cael eu dyfrio.

Matters arising from the Minutes:

 

  1. It was noted that there had been problems with the tree watering by Ceredigion Council with some trees not being watered.

 

 

 

 

 

 

 

4

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 2 Mawrth 2020

 

PENDERFYNWYD cymweradwyo’r cofnodion

 

Diolchwyd i'r Cynghorydd Michael Chappell am gadeirio’r Pwyllgor yn effeithiol

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 2 March 2020

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

Cllr Michael Chappell was thanked for his effective chairing of the Committee

 

 

 

 

 

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio: Dim

Planning Applications:  None

 

 

6

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cynllunio 2020-21

 

PENDERFYNWYD y dylid cynnig cyfle i gynghorwyr absennol eistedd ar y pwyllgor. Nodwyd yr aelodau canlynol:

 

Cynghorwyr:

Lucy Huws, Endaf Edwards, Mari Turner, Sue Jones-Davies, Claudine Young, Steve Davies, Talat Chaudhri, Nia Edwards-Behi a David Lees a oedd wedi mynegi diddordeb cyn y cyfarfod.

 

 

Charlie Kingsbury ac Alun Williams fel aelodau ex-officio.

To appoint members to the Planning Committee 2020-21

 

It was RESOLVED that absent councillors be offered the opportunity to sit on the committee. The following members were noted:

 

Councillors:

Lucy Huws, Endaf Edwards, Mari Turner, Sue Jones-Davies, Claudine Young, Steve Davies, Talat Chaudhri, Nia Edwards-Behi and David Lees who had expressed an interest prior to the meeting.

 

Charlie Kingsbury and Alun Williams as ex-officio members.

 

 

7

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol 2020-21

 

 

PENDERFYNWYD y dylid cynnig cyfle i gynghorwyr absennol eistedd ar y pwyllgor. Nodwyd yr aelodau canlynol:

 

Cynghorwyr:

Mark Strong, Lucy Huws, Steve Davies, Mari Turner, Sue Jones-Davies, Claudine Young, Dylan Wilson-Lewis, Talat Chaudhri, Brendan Somers, Nia Edwards-Behi a David Lees a oedd wedi mynegi diddordeb cyn y cyfarfod.

 

Charlie Kingsbury ac Alun Williams fel aelodau ex-officio.

 

To appoint members to the General Management Committee 2020-21

 

 

It was RESOLVED that absent councillors be offered the opportunity to sit on the committee. The following members were noted:

 

Councillors:

Mark Strong, Lucy Huws, Steve Davies, Mari Turner, Sue Jones-Davies, Claudine Young, Dylan Wilson-Lewis, Talat Chaudhri, Brendan Somers, Nia Edwards-Behi and David Lees who had expressed an interest prior to the meeting.

 

Charlie Kingsbury and Alun Williams as ex-officio members.

 

 

8

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cyllid 2020-21

 

PENDERFYNWYD y dylid cynnig cyfle i gynghorwyr absennol eistedd ar y pwyllgor. Nodwyd yr aelodau canlynol:

 

 

Cynghorwyr:

Endaf Edwards, Mark Strong, Mari Turner, Dylan Wilson-Lewis, Steve Davies, Talat Chaudhri, Nia Edwards-Behi a David Lees a oedd wedi mynegi diddordeb cyn y cyfarfod.

 

Charlie Kingsbury ac Alun Williams fel aelodau ex-officio.

To appoint members to the Finance Committee 2020-21

 

It was RESOLVED that absent councillors be offered the opportunity to sit on the committee. The following members were noted:

 

Councillors:

Endaf Edwards, Mark Strong, Mari Turner, Dylan Wilson-Lewis, Steve Davies, Talat Chaudhri, Nia Edwards-Behi and David Lees who had expressed an interest prior to the meeting

 

Charlie Kingsbury and Alun Williams as ex-officio members.

 

 

9

Apwyntio aelodau ar y Panel Staffio

 

PENDERFYNWYD y dylid cynnig cyfle i gynghorwyr absennol eistedd ar y pwyllgor. Nodwyd yr aelodau canlynol:

 

Cynghorwyr:

Sue Jones-Davies, Mari Turner, Talat Chaudhri, Brendan Somers; Steve Davies, Nia Edwards-Behi

 

Charlie Kingsbury ac Alun Williams fel aelodau ex-officio.

To appoint members to the Staffing Panel

 

It was RESOLVED that absent councillors be offered the opportunity to sit on the committee. The following members were noted:

 

Councillors:

Sue Jones-Davies, Mari Turner, Talat Chaudhri, Brendan Somers; Steve Davies, Nia Edwards-Behi

 

Charlie Kingsbury and Alun Williams as ex-officio members

 

 

 

10

Apwyntio cynrychiolwyr ar gyrff allanol 2018-19

 

To appoint representatives to outside bodies 2018-19

 

 

PENDERFYNWYD penodi'r canlynol (yn amodol ar gadarnhad gan gynghorwyr absennol)

 

 

It was RESOLVED to appoint the following (subject to confirmation by absentee councillors).

 

 

 

10.1

Pwyllgor Cyswllt Rheilffyrdd Amwythig i Aber

 

 

Shrewsbury to Aber Rail Liaison Committee

 

 

Dylan Wilson-Lewis

Alun Williams CCC

10.2

Cymdeithas Teithwyr Rheilffyrdd Amwythig i Aberystwyth

Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association SARPA

 

 

Dylan Wilson-Lewis

I’w gadarnhau

To be confirmed:

Mair Benjamin Rhodri Francis

 

10.3

Traws Link Cymru

Traws Link Cymru

 

Dylan Wilson-Lewis

10.4

Efeillio St Brieuc

St Brieg PPA  

 

 

I’w gadarnhau

To be confirmed

 

10.5

Efeillio Kronberg

Aberystwyth Kronberg  Twinning

Charlie Kingsbury

I’w gadarnhau

To be confirmed:

Alex Mangold

Brenda Haines

 

10.6

Cyfeillio Yosano

Yosano Friendship   

Sue Jones-Davies

Talat Chaudhri

 

10.7

Efeillio Esquel

Esquel Twinning  

Endaf Edwards

Sue Jones-Davies

 

10.8

Efeillio Arklow

Arklow Twinning

Steve Davies

Brendan Somers

Dylan Wilson-Lewis

 

10.9

Un Llais Cymru

One Voice Wales

I’w gadarnhau

To be confirmed:

David Lees

Mair Benjamin

 

Steve Davies (back up)

 

10.10

Menter Aberystwyth

Menter Aberystwyth

 

Mark Strong

Brendan Somers

Sue Jones-Davies

 

10.11

Llys Prifysgol Aberystwyth

Aberystwyth University Court 

 

Dylan Wilson-Lewis

Charlie Kingsbury

 

10.12

Bwrdd Prosiect yr Hen Goleg

Old College Project Board

Mari Turner

Brendan Somers

Talat Chaudhri

(wrth gefn/reserve)

 

10.13

Aberystwyth ar y Blaen

Advancing Aberystwyth ar y Blaen Board

Mari Turner

 

10.14

Canolfan y Celfyddydau

Aberystwyth Arts Centre

 

Sue Jones-Davies

Nia Edwards-Behi

 

10.15

Band Arian Aberystwyth

Aberystwyth Silver Band

I’w gadarnhau

To be confirmed

Mair Benjamin

Brenda Haines

 

10.16

Grŵp Gorchwyl Ffoaduriaid Syria

Syrian Refugee Task & Finish Group

Alun Williams

Talat Chaudhri (wrth gefn/ reserve)

 

I’w gadarnhau

To be confirmed:

Alex Mangold

 

10.17

Bwrdd Ymddiriedolwyr Craig Glais

Constitution Hill Board of Trustees

Mark Strong

Nia Edwards-Behi

 

10.18

Pwyllgor Defnyddwyr yr Harbwr

Harbour Users Committee

 

Steve Davies

Brendan Somers

 

10.19

Grŵp Aberystwyth Gwyrddach

Greener Aberystwyth Group

Claudine Young

Lucy Huws

Sue Jones-Davies

 

10.20

Biosffer Dyfi

Dyfi Biosphere

 

Claudine Young

Talat Chaudhri

 

10.21

Parc Natur Penglais

Penglais Nature Park

Nia Edwards-Behi

Mark Strong (+CCC)

Alun Williams (+CCC)

 

10.22

Ymddiriedolaeth Cofeb Rhyfel

War Memorial Trust

Charlie Kingsbury

Endaf Edwards

 

10.23

Ymddiriedolaeth Cymynrodd Joseph a Jane Downie

Joseph and Jane Downie Bequest Trust

Talat Chaudhri

I’w gadarnhau

To be confirmed:

David Lees

 

10.24

Llywodraethwyr Ysgol Padarn Sant

St Padarn’s School Governors

Lucy Huws

 

10.25

Llywodraethwyr Ysgol Llwyn yr Eos

Llwyn yr Eos School Governors

Steve Davies

Dylan Wilson-Lewis

 

10.26

Llywodraethwyr Ysgol Plascrug

Plascrug School Governors

Alex Mangold

Talat Chaudhri

 

10.27

Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg

Ysgol Gymraeg School Governors

Mari Turner

 

 

11

Rheolau sefydlog a Chylch Gorchwyl

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r Rheolau Sefydlog a'r diwygiadau arfaethedig i Gylch Gorchwyl y Pwyllgor a oedd yn cynnwys rhannu cyfrifoldebau Rheolaeth Gyffredinol a Chyllid yn fwy cyfartal.

Standing Orders and Terms of Reference

 

It was RESOLVED to approve the Standing Orders and the proposed amendments to the Committee Terms of Reference which involved sharing the responsibilities of General Management and Finance in a more balanced way.

 

Diwygio

Amend

12

Cyllid – ystyried gwariant  

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

Finance – to consider the expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure

 

 

13

Cytundeb lladd gwair

 

Roedd yn amser adolygu contractau cynnal a chadw, a PHENDERFYNWYD fynd allan i dendr am ladd gwair a dyfrio coed ym Mharc North Road, rhandiroedd y Bumed Goedlan a Parc Kronberg. Byddai hyn yn cael ei adolygu'r flwyddyn nesaf.

Grass cutting contract

 

A review of maintenance contracts was due, and it was RESOLVED to go out to tender for grass cutting and tree watering in North Road Park, Fifth Avenue allotments and Parc Kronberg. This would be reviewed next year.

 

Paratoi dogfen dendro a rhestr o fusnesau garddio lleol

 

Prepare tender document and list of local gardening businesses

 

14

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus

 

PENDERFYNWYD cefnogi parhad y Gorchymyn Amddiffyn gan ei fod yn fodd i'r heddlu ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi ei achosi gan alcohol.

 

 

Public Space Protection Order

 

It was RESOLVED to support the continuation of the Protection Order as it provided the police with the means of dealing with anti-social behaviour fuelled by alcohol.

 

Ymateb i’r Cyngor Sir

Respond to CCC

15

Ariannu Tenovus

 

PENDERFYNWYD ysgrifennu at Tenovus i gael mwy o wybodaeth am eu gweithgareddau yn ardal Aberystwyth ac i gynnwys meini prawf cyllido brys fel eitem ar yr agenda yn y cyfarfod nesaf

 

Tenovus funding

 

It was RESOLVED to write to Tenovus for more information about their activities in the Aberystwyth area and to include emergency funding criteria as an agenda item in the next meeting

 

 

Ysgrifennu

Contact

 

Eitem agenda

Agenda item

 

 

 

 

16

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

16.1

Neuadd y Farchnad: PENDERFYNWYD anfon yr e-bost at Gyngor Ceredigion i'w sylw

Market Hall: it was RESOLVED to forward the email to Ceredigion Council for their attention

 

Anfon

Send

16.2

Trydariad Kirsty Williams ynghylch cap ar fyfyrwyr o Loegr i fynychu prifysgolion yng Nghymru, yr Alban ac Iwerddon. Cynigiwyd anfon llythyr o gefnogaeth at Kirsty Williams a'i anfon hefyd at Ben Lake, Gweinidog y Prifysgolion a'r Prif Weinidog. PENDERFYNWYD ei gynnwys fel eitem ar yr agenda yn y cyfarfod nesaf.

Kirsty Williams tweet regarding cap on English students to attend universities in Wales, Scotland and Ireland. It was proposed to send a letter of support to Kirsty Williams and send it also to Ben Lake, the Minister for Universities and the Prime Minister. It was RESOLVED to include as an agenda item at the next meeting.

 

Eitem agenda

Agenda item

16.3

NALC: llythyr gwerthfawrogiad o waith cynghorwyr a chlercod yn ystod cyfnod Covid19

NALC: letter of appreciation of the work of councillors and clerks during Covid19

 

 

16.4

Portreadau Matthews: llythyr o ddiolch gan y teulu am adfer ac arddangos portreadau’r teulu

Matthews’ Portraits: a letter of thanks from the family for the restoration and display of the family portraits

 

 

16.5

Prifysgol Aberystwyth: hysbysiad o ddychweliad myfyrwyr ym mis Medi a'r camau sy’n cael eu cymryd i’w diogelu. Mynegwyd pryderon a syniadau adeiladol gan gynghorwyr a chytunwyd i wahodd y Brifysgol i siarad â'r Cyngor.

Aberystwyth University: notification of the return of students in September and the steps taken to maintain safety.  Councillors voiced concerns and constructive ideas and it was agreed to invite the University to talk to the Council.

 

Gwahodd

Invite