Aberystwyth Council

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn

Meeting of Full Council

 

16.12.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

133

Yn bresennol:

 

Cyng. Mari Turner (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Steve Davies

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mark Strong

Cyng. Alun Williams

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Nia Edwards-Behi

 

Yn mynychu:

 

Carol Thomas(cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Alexandra: Gohebydd y Cambrian News

Gren Ham – Green Valleys

 

Present:

 

Cllr. Mari Turner (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Steve Davies

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mark Strong

Cllr. Alun Williams

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Nia Edwards-Behi

 

In attendance:

 

Carol Thomas (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Alexandra: Cambrian News reporter

Gren Ham – Green Valleys CIC

 

134

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Brenda Haines

Cyng. David Lees

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Claudine Young

 

Apologies:

 

Cllr. Brenda Haines

Cllr. David Lees

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Claudine Young

 

 

135

Datgan Diddordeb:  Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

136

Cyfeiriadau Personol:

 

Nododd y Clerc fod y Dirprwy Glerc wedi bod yn ei swydd am flwyddyn a mynegodd werthfawrogiad o'i chyfraniad gwerthfawr.

 

Diolchodd y Cyngor i'r Clerc a'r Dirprwy Glerc am eu gwaith da

Personal References:

 

The Clerk noted that the Deputy Clerk had been in post for a year and expressed appreciation of her valuable contribution.

 

Council thanked both the Clerk and the Deputy Clerk for their good work

 

 

137

Mentrau ynni adnewyddadwy – Gren Ham, The Green Valleys CBC:

 

Roedd Gren Ham yn un o sylfaenwyr Cwmni Budd Cymunedol The Green Valleys (2009) a oedd â'r nod o gadw arian yn y gymuned trwy gefnogi datblygiad prosiectau ynni adnewyddadwy. Rhoddodd drosolwg o'r prosiectau a ddatblygwyd hyd yma:

 

 • Dros 70 o gynlluniau ynni dŵr ee Talybont ar Wysg, Ynni Padarn Peris ac ar ffermydd mynydd Cymru
 • Gwneuthurwr Tyrbinau Ynni Dŵr Sefydledig
 • Tyrbinau gwynt ee Llanberis
 • Mentrau tanwydd coed / siarcol ee Crucorney
 • Rheoli a hyfforddi coetir gydag 17 o grwpiau wedi'u sefydlu ee prosiect Skyline Treherbert lle roedd CNC wedi trosglwyddo hanner y dyffryn i'r gymuned
 • Mentrau tyfu bwyd a busnes sudd a seidr afal lleol

 

 • Cwmnïau cydweithredol ynni lleol (Model Ynni Lleol i brynu a gwerthu trydan yn lleol)) ee Brecon a'r Gelli ar Wy; paneli solar ee Gower Power; pŵer gwynt ee Awel Aman Tawe; a phrosiectau yn Crucywel a Bethesda.
 • Pwyntiau gwefru ee Trydani
 • Archwiliadau cymunedol o ffynonellau ynni a gweithio gyda Chynghorau i nodi pa wardiau sydd orau i'w targedu
 • Pyllau ceir
 • Cyngor ac effeithlonrwydd ynni ee Profi is-goch adeiladau cymunedol

Renewable energy initiatives – Gren Ham, The Green Valleys CIC:

 

Gren Ham was a founder of The Green Valleys Community Interest Company (2009) which aimed to keep money within the community through supporting the development of renewable energy projects.  He provided an overview of projects developed to date:

 

 • Over 70 Hydropower schemes eg Talybont on Usk, Ynni Padarn Peris and on Welsh hill farms
 • Established Hydropower Turbine Manufacturer
 • Wind turbines eg Llanberis
 • Wood fuel / charcoal enterprises eg Crucorney
 • Woodland management and training with 17 groups established eg Skyline project Treherbert where NRW had gifted half the valley to the community
 • Food growing initiatives and local apple juice and cider business
 • Local energy co-operatives (Energy Local Model to buy and sell electricity locally)) eg Brecon and Hay on Wye; solar panels eg Gower Power; wind power eg Awel Aman Tawe; and projects in Crickhowell and Bethesda.
 • Charging points eg Trydani
 • Community audits of energy sources and working with Councils to identify which wards are best to target
 • Car-pools
 • Advice and energy efficiency eg Infra-red testing of community buildings

 

 

138

Troseddau casineb yn Aberystwyth: nid oedd y siaradwraig yn medru bod yn bresennol

Hate Crime in Aberystwyth: the speaker was unable to attend

 

 

139

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar.

 

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented.

 

 

140

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 25 Tachwedd 2019 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda’r cywiriad canlynol:

 

122: adroddiad Cyng Endaf Edwards: dylid newid Stryd Newydd i Dan Dre

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday 25 November 2019 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the following correction:

 

122: Cllr Endaf Edwards report: New Street should be changed to Mill Street

 

 

141

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

128: Mainc Stryd y Popty. Tynnwyd y fainc yn dilyn ymweliad safle â busnesau oherwydd problem gyda mwg sigarets. Roedd lleoliadau eraill yn cael eu hymchwilio.

Matters arising from the Minutes:

 

128: Baker Street bench. The bench had been removed following a site visit with businesses due to a problem with cigarette smoke.  Other locations were being investigated.

 

 

 

 

142

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun, 2 Rhagfyr 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda chywiriadau:

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 2 December 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes with corrections:

 

 

 

 

143

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 2 Rhagfyr 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 2 December 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes with corrections.

 

 

 

 

 

 

144

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 9 Rhagfyr 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 9 December 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

 

 

145

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:  

 

 

145.1

A181062 - Kwik Save gynt: roedd cais Aldi bellach wedi mynd i apel. Byddai cefnogaeth gychwynnol y Cyngor i'r cais yn dal i sefyll.

A181062 - former Kwik Save: the Aldi application had now gone to appeal. The Council’s initial support for the application would still stand.

 

 

145.2

A190945 - Y Gorlan, 3 Stryd Thespis: nid oedd yn eglur a fyddai’r ffenestri newydd yn rhai pren ai peidio ond dylid nodi fod gwell gan y Cyngor Tref ffenestri pren traddodiadol yn yr ardal gadwraeth.

A190945 - Y Gorlan, 3 Thespian Street: it was unclear whether or not the sash window replacements would be made of wood but the Town Council’s preference for traditional wooden replacements in the conservation area should be noted.

 

 

145.3

A190996 - 15 Glan y Môr: Mae'r Cyngor yn cefnogi trosi HMOs i fflatiau ond codwyd gwestiynau ynghylch darpariaeth parcio, sbwriel a storio beiciau

A190996 - 15 South Marine Terrace:  The Council supports conversions of HMOs to flats but raised questions regarding parking, refuse and bike storage provision

 

 

146

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor Hwn YN UNIG.   Dim

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit.

None

 

 

147

Cyllid – ystyried gwariant mis Rhagfyr

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

 

Finance – to consider the December expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

148

Cyllid – ystyried cyfrifon mis Tachwedd

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cyfrifon

 

Finance – consider November accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts.

 

 

149

Cymeradwyo cyllideb a phraesept 2020-21

 

Rhestrwyd cynnydd a gostyngiadau mewn llinellau cyllideb yng nghofnodion y Pwyllgor Cyllid ac yn y daenlen gyllideb a ddarparwyd.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gyllideb gyda chynnydd o 2.1%.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r praesept o £390,757 (cyfwerth Band D £104.45)

Approve 2020-21 budget and precept

 

Budget line increases and decreases were listed in the Finance Committee minutes and in the budget spread sheet provided.

 

It was RESOLVED to approve the budget with a 2.1% increase.

 

It was RESOLVED to approve the precept of £390,757 (Band D equivalent £104.45)

 

 

 

150

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

 

 

150.1

Cyng Steve Davies

Roedd yr Asiantaeth Cefnffyrdd yn edrych ar faterion parcio ym Mhenparcau a roedd Cyngor Ceredigion yn mynd i'r afael â phroblemau o ran biniau

Cllr Steve Davies

The Trunk Road Agency were looking at parking issues in Penparcau and Ceredigion Council were addressing problems regarding bins

 

 

150.2

Cyng Alun Williams

Byddai'r Ganolfan Iechyd Meddwl Cymunedol yn Llanbadarn yn cael ei hadfer am dri mis gan ddechrau ym mis Ionawr er mwyn gallu darparu gwasanaethau 24/7

 

Cllr Alun Williams

The Community Mental Health Centre in Llanbadarn would be undergoing a three-month restoration starting in January in order to be able to provide services 24/7

 

 

150.3

Cyng Endaf Edwards

Roedd pont droed Pont yr Odyn yn cael ei hadnewyddu yn dilyn cwynion gan ddefnyddwyr sgwter anabledd a chadeiriau olwyn. Byddai'n cau am wyth wythnos. Cynhaliwyd cyfarfod safle gyda defnyddwyr sgwteri anabledd ac roeddent yn hapus gyda'r gwelliannau arfaethedig.

 

Cllr Endaf Edwards

The Pont yr Odyn footbridge was being refurbished following complaints from disability scooter and wheelchair users. It would be closed for eight weeks. A site meeting had been held with disability scooter users and they were happy with the proposed improvements.

 

 

150.4

Cyng Mark Strong

Yn dilyn cwynion, roedd y tarmac y tu allan i hen Sied y Bad Achub wedi'i atgyweirio

 

Cllr Mark Strong

Following complaints, the tarmac outside the old Lifeboat Shed had been repaired

 

 

151

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

Dim

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies:    

 

None

 

 

152

Ymgyrch ynni cymunedol genedlaethol

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r cais am arian i'w gyflwyno gan Eco Dyfi.

Climate Action funding application:

 

It was RESOLVED to support the funding application to be submitted by Eco Dyfi.

 

 

153

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

Dim

 

None

 

 

154

Medal y Cyn Faer (eitem caeedig)

 

Roedd tri dylunydd gemwaith lleol wedi cyflwyno dyluniadau a chostau ond PENDERFYNWYD mabwysiadu'r dyluniad a'r pris a ddarparwyd gan Ruth Selman.

 

Past Mayor medal (closed item)

 

Three local jewellery designers had submitted designs and costs but it was RESOLVED to adopt the design and price provided by Ruth Selman.

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cynllunio

Planning Committee

 

 1. 1.2020

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Michael Chappell (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mari Turner

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Nia Edwards-Behi

 

Yn mynychu:

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

Present:

 

Cllr. Michael Chappell (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mari Turner

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Nia Edwards-Behi

 

In attendance:

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Steve Davies

 

Apologies:

 

Cllr. Steve Davies

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Estynnwyd dymuniadau da am wellhad buan i'r Cynghorydd Steve Davies

 

Personal references:

 

Get well wishes for a speedy recovery were extended to Cllr Steve Davies

 

Anfon cerdyn

Send card

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

 

Dim

None

 

 

6

Adroddiad Pwyllgor Rheoli Datblygu:

 

A180962: Cadw garej banc gwaed gyda chyfleusterau estynedig. Gwrthodwyd codi annedd a dymchwel yr estyniad a blaen y garej.

 

 

A190738: Dymchwel annedd bresennol Hillcrest, Felin y Môr. Argymhellodd Swyddogion Cynllunio Ceredigion gymeradwyaeth gydag amodau.

 

Development Control Committee report:

 

A180962: Retention of blood bank garage with extended facilities. The erection of a dwelling and demolition of lean to and front elevation of garage had been refused.

 

A1907380: Demolition of existing dwelling at Hillcrest, Felin y Môr.  Ceredigion Planning Officers recommended approval subject to conditions

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirprwy Glerc i gysylltu a’r adran gynllunio

Deputy Clerk to contact Planning Department

7

Gohebiaeth:

Correspondence:

 

 

7.1

Llywodraeth Cymru: Ymgynghoriad ar newidiadau i gynllunio a ffioedd ymgeisio cysylltiedig. Nodwyd

 

Welsh Government: Consultation on changes to planning and related application fees. Noted

 

 

7.2

Llywodraeth Cymru: canllawiau ar gyfranogiad y Gymuned mewn penderfyniadau gwaredu sy'n ymwneud â chaeau chwarae. Nodwyd

 

Welsh Government: Guidance on Community involvement in disposal decisions relating to playing fields. Noted

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 1.2020

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Brenda Haines

 

Yn mynychu

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Shelley Childs (Gwyl Feic)

Present

 

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Brenda Haines

 

In attendance

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Shelley Childs (Cyclefest)

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Alun Williams

Cyng. David Lees

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Steve Davies

 

Apologies

 

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Alun Williams

Cllr David Lees

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Steve Davies

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

Declarations of interest:  None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Diogelwch bwyd: Roedd methiant yn y gadwyn cyflenwi bwyd wedi effeithio ar archfarchnadoedd Machynlleth. ARGYMHELLWYD y dylid cynnwys hyn fel eitem ar agenda'r Cyngor Llawn yn y dyfodol

 

Personal references:

 

Food security: Machynlleth supermarkets had been affected by failure in the food supply chain.  It was RECOMMENDED that this be included as a future Full Council agenda item

 

 

5

Ariannu Gwyl Feic 2020

 

Rhoes Shelley Childs gyflwyniad yn egluro lefel y twf yn nifer y mynychwyr (o 1500 i 14,000), o ble y daethant, ac effaith gadarnhaol y digwyddiad ar y dref. Esboniodd fod cau’r ffordd ar ei ben ei hun yn costio £10,000 a’u bod yn edrych at y Cyngor Tref am gefnogaeth unwaith eto yn enwedig gan ei fod yn 10fed pen-blwydd y digwyddiad.

 

 

 

ARGYMHELLWYD y dylid rhoi yr un swm iddynt â llynedd (£8000). Byddai'r Clerc hefyd yn gofyn i'r Loteri a ellid defnyddio arian dros ben o Barc Kronberg tuag at y digwyddiad BMX yn y parc sglefrio.

Cyclefest 2020 sponsorship

 

Shelley Childs provided a presentation explaining the level of growth in the numbers of attendees (from 1500 to 14,000), where they came from, and the positive impact fo the event on the town. He explained that the road closure alone cost £10,000 and that they were looking to the Town Council for support once again especially as it was the event’s 10th anniversary.

 

It was RECOMMENDED that they be given the same amount as last year (£8000).  The Clerk would also ask the Lottery if surplus money from Parc Kronberg could be used towards the BMX event at the skatepark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cysylltu gyda’r Loteri

Contact the Lottery

6

Ystyried cyfrifon mis Rhagfyr

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo’r cyfrifon

Consider Monthly accounts for December

 

It was RECOMMENDED that the accounts be approved

 

 

7

Meysydd chwarae

 

Roedd grant LlC ar gael i wneud gwelliannau ond roedd angen ei wario cyn ddiwedd y flwyddyn ariannol. Roedd gwaith yn cael ei wneud ar hyn ond roedd yr amserlenni'n gyfyngol.

 

Roedd trydydd tendr hefyd yn cael ei drefnu i'w ystyried gan y Cyngor.

Playgrounds

 

A WG improvement grant was available but it needed to be spent before the financial year end. This was being pursued but the timescales were restrictive.

 

A third tender was also being organised for consideration by Council.

 

 

8

Medal y Cyn Faer

 

ARGYMHELLWYD y dylid prynu pum medal ar gost o £200 yr un gydag £85 arall ar gyfer y dyluniad.

Past Mayor Medal

 

It was RECOMMENDED that five medals be bought at a cost of £200 each with a further £85 for the design.

 

Trefnu

Organise

9

Dodrefn swyddfa

 

Er mwyn cefnogi iechyd staff, cyflwynwyd gwybodaeth am, a phrisiau ar gyfer, cadair gyfrwy (£250) a llwyfan codi a chwympo‘ yo-yo ’ar ben desg (£299.95), i alluogi opsiynau sefyll neu eistedd hyblyg.

 

ARGYMHELLWYD y dylid prynu'r ddwy eitem hon ar gyfer y swyddfa.

Office furniture

 

To support staff health, information on, and prices for, a saddle chair (£250) and a desk top rise and fall ‘yo-yo’ platform (£299.95), to enable flexible standing or sitting options, were presented. 

 

It was RECOMMENDED that these two items be bought for the office.

 

 

10

Aelodaeth SLCC 2020-21

 

ARGYMHELLWYD y dylid adnewyddu hyn

SLCC membership 2020-21

 

It was RECOMMENDED that this be renewed

 

 

11

Cais grant llwybrau diogel

 

ARGYMHELLWYD:

 

 • cefnogi'r cais, ond y dylid nodi'r angen am brosiectau pellach i gysylltu Penparcau a Ward y Gogledd â'r llwybrau beicio presennol.
 • Darparu £1000 fel cyllid cyfatebol
 • Pwysigrwydd gwahanu neu cynnig amlinelliad clir rhwng cerddwyr a beicwyr lle bo hynny'n bosibl

 

Oherwydd yr amserlen dynn byddai llythyr cefnogaeth yn cael ei anfon ond yn nodi ei fod yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor Llawn

Safe routes grant application

 

It was RECOMMENDED that:

 

 • the application be supported, but that the need for further projects to link Penparcau and North Ward with existing cycle routes should be noted.
 • £1000 be provided as matchfunding
 • The importance of pedestrian and cyclist separation or clear delineation where possible

 

Due to the tight timescales a letter of support would be sent but noting that it was subject to approval by Full Council

 

 

12

Ail gyflwyno siec grant

 

Roedd esboniad dilys wedi'i ddarparu ynghylch colli'r siec grant gyntaf ac ARGYMHELLWYD y dylid ail-anfon hwn.

Grant cheque re-issue

 

A valid explanation had been provided as to the loss of the initial grant cheque and it was RECOMMENDED that this be re-issued.

 

Ail-gyflwyno

Re-issue

13

Costau teithio

 

Atgoffwyd cynghorwyr mai dim ond i gynrychiolwyr swyddogol y telid costau teithio oni bai eu bod wedi'u hawdurdodi gan y Cyngor.

 

Travel costs

 

Councillors were reminded that travel costs were only paid to official representatives unless authorised by Council.

 

 

14

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

14.1

Stondin Eisteddfod:

 

 1. Roedd gwybodaeth wedi'i ddarparu ar y broses ymgeisio.

 

 1. Hefyd, derbyniwyd e-bost yn amlinellu syniad ar gyfer ardal busnesau bach yn hytrach na busnesau yn archebu stondinau unigol. Cefnogwyd hyn mewn egwyddor ac ARGYMHELLWYD y dylid eu gwahodd i gyflwyno cais am grant.

Eisteddfod stand:

 

 1. Information had been provided on the application process.

 

 1. Also an email had been received outlining an idea for a small businesses area as opposed to businesses booking individual stands. This was supported in principle and it was RECOMMENDED that they should be invited to submit a grant application.

 

 

14.2

Hyfforddiant Cod Ymddygiad:

 

ARGYMHELLWYD y dylid derbyn cynnig y Pwyllgor Safonau o sesiwn hyfforddi bwrpasol, a fyddai hefyd yn agored i gynghorau cyfagos.

Code of Conduct training:

 

It was RECOMMENDED that the Standards Committee’s offer of a bespoke training session, also open to neighbouring councils, should be taken up.

 

 

14.3

Baneri Eisteddfod yn Aberystwyth:

 

Oherwydd y goblygiadau cost byddai hyn yn eitem ar yr agenda yn y cyfarfod nesaf

Eisteddfod bunting in Aberystwyth:

 

Due to the cost implications this would be an agenda item at the next meeting

 

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

14.4

Mainc y Stryd Fawr:

 

Cytunwyd bod lleoliad y fainc newydd yn briodol. Cytunwyd hefyd ar symud y bin mewn egwyddor - yn amodol ar gost.

Great Darkgate St bench:

 

It was agreed that the location for the new bench was appropriate. Moving the bin was also agreed in principle – subject to cost.

 

Ymateb

Respond

 

 

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 1.2020

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

 

1

 

Presennol

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Mark Strong

 

 

Yn mynychu:

 

 1. Alun Williams

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

 

Present

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Mark Strong

 

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Steve Davies

Cyng. Brenda Haines

 

Apologies

 

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Steve Davies

Cllr. Brenda Haines

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

 1. 3: Cyng Mark Strong

 

Declaration of Interest:

 

 1. 3: Cllr Mark Strong

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Estynnwyd llongyfarchiadau i Taron Egerton ar dderbyn gwobr Golden Globe

 

Personal references:

 

Congratulations were extended to Taron Egerton on receiving a Golden Globe Award

 

Anfon cerdyn

Send card

 

5

Meinciau:

 

Roedd mainc wedi'i symud o Teras Dinas gogyfer cynnal a chadw, ac roedd angen ei hadfer.

Gwnaed cais am fainc ychwanegol rhwng Tan y Cae a’r Ro Fawr, ac hefyd yng Nhastell Brychan

 

 

ARGYMHELLWYD:

 

 1. Ailosod y fainc a dynnwyd
 2. ymchwilio i'r lleoliadau mainc newydd

Benches:

 

A bench had been removed from Dinas Terrace for repairs, and needed to be re-instated.

A request had been made for an additional bench between South Road and South Marine Terrace, and in Castell Brychan

 

It was RECOMMENDED that:

 

 1. The removed bench be re-instated
 2. the new bench locations be investigated

 

 

 

Gweithredu

Action

6

Meysydd Chwarae:

 

Derbyniwyd dau ddyfynbris ar gyfer uwchraddio'r maes chwarae ym Mhenparcau. Disgwylir un arall. Roedd cyfarfod gyda phennaeth Parciau a Gerddi wedi cael ei drefnu i dderbyn cyngor ar y tendrau

 

Playgrounds:

 

Two quotations for the upgrade of the playground in Penparcau had been received. A third is awaited. A meeting had been arranged with the Head of Parks and Gardens to receive guidance on the tenders.

 

7

Gohebiaeth :

Correspondence : None

 

 

7.1

Hillcrest, Ffordd Felin y Môr: Cyfarfod Panel Archwilio safle i’w gynnal 3yh 24 Ionawr 2020. Cyng Mari Turner i fynychu.

 

Hillcrest, Felin y Môr Road: Site inspection panel to be held 3pm 24 January 2020.  Cllr Mari Turner to attend

 

7.2

Gohebiaeth o Ganada: Derbynniwyd llythyr  gan breswylydd ym Montreal yn gofyn am ffotograff o arweinydd Cyngor Ceredigion. Dylid ei anfon ymlaen at y Cyngor Sir

 

Canadian Correspondence: a  letter had been received from a resident in Montreal requesting a photograph of the leader of Ceredigion Council.  It should be forwarded to the County Council

 

Gweithredu

Action

7.3

Eglwys Gwenfrewi: Adroddodd y Cynghorydd Lucy Huws fod gwendid yn y wal sy’n ffinio â’r palmant rhwng Eglwys Gwenfrewi a’r stabl. Roedd bellach mewn cyflwr lle gallai gwympo

 

ARGYMHELLWYD  bod y Cyngor yn mynnu bod Adran Gynllunio Ceredigion yn cyhoeddi Gorchymyn Adran 215 ar yr eiddo, ynghyd ag ysgrifennu at yr Esgobaeth a Llysgennad y Fatican i'r DU

 

St Winefride’s Church: Cllr Lucy Huws reported that there is weakness in the wall which borders the pavement between St Winefride’s Church and the stable. It was now in a condition where it could collapse

 

It was RECOMMENDED that the Council demands that Ceredigion Planning Department issue a Section 215 Order on the property, together with writing to the Diocese and the Vatican’s Ambassador to the UK

Gweithredu

Action