Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Blynyddol Cyngor Llawn

Annual Meeting of Full Council

 

28.5.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Mari Turner (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Steve Davies

Cyng. Nia Edwards-Behi

 

Cyng. Alun Williams

Cllr. David Lees

 

 

Yn mynychu:

George Jones (cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Cyng Dai Mason

Andrew Edwards

 

Present:

 

Cllr. Mari Turner (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Steve Davies

Cllr. Nia Edwards-Behi

 

Cllr. Alun Williams

Cllr. David Lees

 

 

In attendance:

George Jones (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

Cllr Dai Mason

Andrew Edwards

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng Michael Chappell

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies:

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Alex Mangold

 

3

Datgan Diddordeb:  Nodwyd o fewn yr eitem agenda.

 

Declaration of interest:  Noted within the agenda item.

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

 1. Bu ysgolion cynradd lleol yn llwyddiannus yn Eisteddfod yr Urdd. Cynghorwyr sydd yn Llywodraethwyr Ysgol i drosglwyddo llongyfarchiadau'r Cyngor
 2. Llongyfarchwyd y Cyng Dylan Lewis ar ei briodas arfaethedig.

Personal References:

 

 1. Local primary schools had been successful at the Urdd Eisteddfod. Councillors who are School Governors to pass on the Council’s congratulations
 2. Cllr Dylan Lewis was congratulated on his forthcoming marriage.

 

 

 

23

Llythyr o gefnogaeth i Rali Bae Ceredigion

 

Cytunwyd i drafod eitem agenda 23 i alluogi'r Cyng Dai Mason ac Andrew Edwards, trefnydd y rali geir i ddarparu gwybodaeth.

 

Cynrychiolai’r rali y digwyddiad rali ffyrdd caeedig cyntaf yng Nghymru a gall fod yn werth bron i filiwn o bunnoedd i'r economi leol gyda 600 o geir yn cystadlu a miloedd o wylwyr. Roedd pedwar clwb lleol yn rhan o'i drefniadaeth: Aberystwyth, Llanbedr Pont Steffan, Dyffryn Teifi a'r Drenewydd.

 

Roedd rhai o'r pwyntiau a godwyd gan gynghorwyr yn cynnwys:

 

 • Gwybodaeth ddwyieithog: Enw Cymraeg oedd gan Rali Bae Ceredigion ac roedd gan y Brifysgol bolisi dwyieithog
 • Rhoddir gyhoeddusrwydd i Aberystwyth y tu allan i'r prif dymor twristiaid (mae gan Ford, y prif dîm, filiwn o ddilynwyr
 • Dylid osgoi unrhyw wrthdaro â digwyddiadau’r Bandstand

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r digwyddiad, ond y dylid sicrhau diogelwch cerddwyr a gofalu am wyneb y prom.

 

 

 

PENDERFYNWYD hefyd gwahodd Aberystwyth ar y Blaen i gyfarfod o'r Cyngor i ddarparu gwybodaeth am eu gweithgareddau.

Letter of support for Rali Bae Ceredigion

 

It was agreed to discuss agenda item 23 to enable Cllr Dai Mason and Andrew Edwards, organiser of the car rally to provide information.

 

The rally represented the first closed road rally event in Wales and could be worth close to a million pounds to the local economy with 600 cars competing and thousands of spectators. Four local clubs were involved in its organisation: Aberystwyth, Lampeter, Teifi Valley and Newtown.

 

Some of the points raised by councillors included:

 

 • Bilingual information: Rali Bae Ceredigion had a Welsh name and the University had a bilingual policy
 • It provides Aberystwyth with publicity outside the main tourist season (Ford the principle team have a million followers
 • Any conflict with Bandstand events should be avoided

 

It was RESOLVED to support the event, but that pedestrian safety and care of the prom surface should be ensured.

 

 

 

It was also RESOLVED to invite Advancing Aberystwyth to a Council meeting to provide information on their activities.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfon llythyr o gefnogaeth

Send letter of support

 

Gwahodd Aberystwyth ar y Blaen

Invite Advancing Aberystwyth

 

5

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar.

 

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented.

 

 

 

 

 

 

6

Cofnodion o Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Wener, 10 Mai 2019.

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

 

Minutes of the Annual Meeting of Full Council held on Friday 10 May 2019.

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

7

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd 29 Ebrill 2019

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

Minutes of Full Council held on 29 April 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

8

Materion yn codi o’r Cofnodion: Dim

 

 1. 2: Arafu traffig Ffordd y Gogledd: derbyniwyd ymateb gan Geredigion a PHENDERFYNWYD ei gynnwys fel eitem ar agenda pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol.

Matters arising from the Minutes: None

 

 1. 2: North Road traffic calming: a response from Ceredigion had been received and it was RESOLVED to include it as a General Management committee agenda item.

 

 

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

 

 

 

9

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 13 Mai 2019

 

PENDERFYNWYD cymweradwyo’r cofnodion gyda’r cywiriadau canlynol.

 

 • 1: Pob enw i'w ysgrifennu'n llawn
 • 3: Roedd y Cyng Endaf Edwards wedi datgan buddiant fel aelod o'r Pwyllgor Rheoli Datblygu
 • 1: yr enw cywir ar gyfer y cyhoeddiad yw Carmarthenshire and Ceredigion Pevsner Architectural Guides: Buildings of Wales ac mae ar gael yn Saesneg yn unig
 • 3: dylid ychwanegu storio biniau

 

PENDERFYNWYD prynu copi o chanllawiau Pevsner ar gyfer y swyddfa

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 13 May 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the following corrections:

 • 1: All names to be written in full
 • 3: Cllr Endaf Edwards had declared an interest as a member of the Development Control Committee
 • 1: the correct name for the publication is Carmarthenshire and Ceredigion Pevsner Architectural Guides: Buildings of Wales and it is only available in English
 • 5.3: bins storage should be added

 

It was RESOLVED that a copy of the Pevsner Guide should be purchased for the office

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 13 Mai 2019

 

Nid oedd cofnodion gan nad oedd cworwm yn y cyfarfod

 

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 13 May 2019

 

There were no minutes as the meeting had not been quorate

 

 

 

11

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 20 Mai 2019 (yn cynnwys cyfrifon ar gyfer 2018-19)

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gydag un cywiriad:

11.2: byddai cynghorwyr yn gwirfoddoli i wneud y gwaith ond gyda’r Cyngor Sir fel dewis arall (tua £1500).

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo:

 

 • 5: cyfrifon 2018-19.
 • 7: dyfynbris cynnal a chadw ar gyfer y meinciau gan fod tystiolaeth o berchnogaeth wedi cael ei ddarparu.
 • 10: Dyfynbrisiau tap Caeffynnon
 • 7: Y Clerc a'r Dirprwy Glerc yn mynychu diwrnod hyfforddiant SLCC

 

O ganlyniad i drafodaeth bellach ar 11.2 (Gwaith ym Mharc North Road), ni chymeradwywyd yr argymhelliad. Oherwydd maint y gwaith PENDERFYNWYD cyflogi Ceredigion i gael gwared ar y labyrinth ayb. Cofnodwyd y bleidlais gyda'r mwyafrif o gynghorwyr o blaid a’r Cynghorwyr Mark Strong, Talat Chaudhri a Nia Edwards-Behi yn erbyn.

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 20 May 2019 (to include 2018-19 accounts)

 

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one correction:

 

 1. 2: ‘with Ceredigion Council as an alternative (approx. £1500)’ to be added.

 

It was RESOLVED to approve the:

 

 • 5: 2018-19 accounts.
 • 7: maintenance quote for the benches as evidence of ownership had been provided.
 • 10: Caeffynnon tap quotes
 • 11.7: Clerk and Deputy Clerk attendance at SLCC training day

 

Further discussion on 11.2 (Works at North Road Park), resulted in the recommendation not being approved. Due to the extent of the work it was RESOLVED to employ Ceredigion to remove the labyrinth etc.  The vote was recorded with the majority of councillors for and Cllrs Mark Strong, Talat Chaudhri and Nia Edwards-Behi against.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ceisiadau Cynllunio: Dim

Planning Applications:  None

 

 

13

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cynllunio

 

PENDERFYNWYD cadw’r aelodaeth fel y llynedd ond gan ychwanegu unrhyw gynghorwyr â diddordeb (neu absennol):

 

Cynghorwyr:

Lucy Huws, David Lees, Rhodri Francis, Sue Jones-Davies, Claudine Young, Michael Chappell, Mair Benjamin, Steve Davies, Talat Chaudhri and Nia Edwards-Behi.

 

Mari Turner a Charlie Kingsbury fel aelodau ex-officio.

To appoint members to the Planning Committee

 

It was RESOLVED that the membership be kept as last year but with the addition of any interested (or absent) councillors:

 

Councillors:

Lucy Huws, David Lees, Rhodri Francis, Sue Jones-Davies, Claudine Young, Michael Chappell, Mair Benjamin, Steve Davies, Talat Chaudhri and Nia Edwards-Behi.

 

Mari Turner and Charlie Kingsbury as ex-officio members.

 

 

14

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

 

 

PENDERFYNWYD gadw’r aelodaeth fel y llynedd, ond gan ychwanegu unrhyw gynghorwyr â diddordeb (neu’n absennol).

 

Cynghorwyr:

Brenda Haines, Charlie Kingsbury, Mark Strong, Lucy Huws, Steve Davies, Sue Jones-Davies, Claudine Young, Michael Chappell, Mair Benjamin, Dylan Lewis, Talat Chaudhri, Rhodri Francis, Brendan Somers a Nia Edwards-Behi.

 

Mari Turner a Charlie Kingsbury fel aelodau ex-officio

 

To appoint members to the General Management Committee

 

It was RESOLVED that the membership be kept as last year but with the addition of any interested (or absent) councillors:

 

Councillors:

Brenda Haines, Charlie Kingsbury, Mark Strong, Lucy Huws, Steve Davies, Sue Jones-Davies, Claudine Young, Michael Chappell, Mair Benjamin, Dylan Lewis, Talat Chaudhri, Rhodri Francis, Brendan Somers and Nia Edwards-Behi.

 

Mari Turner and Charlie Kingsbury as ex-officio members.

 

 

15

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cyllid

 

PENDERFYNWYD cadw’r aelodaeth fel y llynedd ond gan ychwanegu unrhyw gynghorwyr â diddordeb (neu’n absennol).

 

Cynghorwyr:

Alun Williams, Endaf Edwards, Mark Strong, Charlie Kingsbury, Brenda Haines, Brendan Somers, David Lees, Dylan Lewis a Talat Chaudhri

 

Mari Turner a Charlie Kingsbury fel aelodau ex-officio

 

To appoint members to the Finance Committee

 

It was RESOLVED that the membership to be kept as last year but with the addition of any interested (or absent) councillors.

 

Councillors:

Alun Williams, Endaf Edwards, Mark Strong, Charlie Kingsbury, Brenda Haines, Brendan Somers, David Lees, Dylan Lewis and Talat Chaudhri

 

Mari Turner and Charlie Kingsbury as ex-officio members.

 

 

16

Apwyntio aelodau ar y Panel Staffio

 

PENDERFYNWYD cadw'r aelodaeth fel y llynedd ond gan ychwanegu unrhyw gynghorydd â diddordeb neu absennol :

 

Cynghorwyr:

Alun Williams, Brenda Haines, Sue Jones-Davies, Talat Chaudhri, Brendan Somers; Steve Davies, Nia Edwards-Behi

 

Mari Turner a Charlie Kingsbury fel aelodau ex-officio

 

To appoint members to the Staffing Panel

 

It was RESOLVED that the membership to be kept as last year but with the addition of any interested (or absent) councillors.

 

Councillors:

Alun Williams, Brenda Haines, Sue Jones-Davies, Talat Chaudhri, Brendan Somers; Steve Davies, Nia Edwards-Behi

 

Mari Turner and Charlie Kingsbury as ex-officio members

 

 

 

17

Apwyntio cynrychiolwyr ar gyrff allanol 2018-19

 

To appoint representatives to outside bodies 2018-19

 

 

PENDERFYNWYD penodi'r canlynol (yn amodol ar gadarnhad gan gynghorwyr absennol)

 

PENDERFYNWYD hefyd ychwanegu Traws Link Cymru at y rhestr swyddogol o gyrff allanol.

It was RESOLVED to appoint the following (subject to confirmation by absentee councillors).

 

It was also RESOLVED to add Traws Link Cymru to the official list of outside bodies.

 

 

17.1

Pwyllgor Cyswllt Rheilffyrdd Amwythig i Aber

 

 

Shrewsbury to Aber Rail Liaison Committee

 

 

Dylan Lewis

Alun Williams CCC

17.2

Cymdeithas Teithwyr Rheilffyrdd Amwythig i Aberystwyth

Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association SARPA

Rhodri Francis

Dylan Lewis

 

17.3

Traws Link Cymru

Traws Link Cymru

 

Dylan Lewis

17.4

Efeillio St Brieuc

St Brieg PPA  

David Lees

Brendan Somers

 

17.5

Efeillio Kronberg

Aberystwyth Kronberg  Twinning

Brenda Haines

Charlie Kingsbury

Alex Mangold

 

17.6

Cyfeillio Yosano

Yosano Friendship   

Sue Jones-Davies

Talat Chaudhri

 

17.7

Efeillio Esquel

Esquel Twinning  

Endaf Edwards

Sue Jones-Davies

 

17.8

Efeillio Arklow

Arklow Twinning

Steve Davies

Charlie Kingsbury

 

17.9

Un Llais Cymru

One Voice Wales

David Lees

Mair Benjamin

 

17.10

Menter Aberystwyth

Menter Aberystwyth

 

Mark Strong

Brendan Somers

Sue Jones-Davies

 

17.11

Llys Prifysgol Aberystwyth

Aberystwyth University Court 

 

Dylan Lewis

Charlie Kingsbury

 

17.12

Bwrdd Prosiect yr Hen Goleg

Old College Project Board

Alun Williams

David Lees

Brendan Somers

Talat Chaudhri

(wrth gefn/reserve)

 

17.13

Aberystwyth ar y Blaen

Advancing Aberystwyth ar y Blaen Board

Michael Chappell

Clerk (observer)

 

17.14

Canolfan y Celfyddydau

Aberystwyth Arts Centre

 

Sue Jones-Davies

Nia Edwards-Behi

 

17.15

Band Arian Aberystwyth

Aberystwyth Silver Band

Mair Benjamin

Brenda Haines

 

17.16

Grŵp Gorchwyl Ffoaduriaid Syria

Syrian Refugee Task & Finish Group

Alun Williams

Alex Mangold

Talat Chaudhri (wrth gefn/ reserve)

17.17

Bwrdd Ymddiriedolwyr Craig Glais

Constitution Hill Board of Trustees

Mark Strong

Nia Edwards-Behi

 

17.18

Pwyllgor Defnyddwyr yr Harbwr

Harbour Users Committee

 

Steve Davies

Brendan Somers

 

17.19

Grŵp Aberystwyth Gwyrddach

Greener Aberystwyth Group

Claudine Young

Talat Chaudhri

(wrth gefn/reserve)

Lucy Huws

Sue Jones-Davies

 

17.20

Biosffer Dyfi

Dyfi Biosphere

 

Claudine Young

Talat Chaudhri

 

17.21

Parc Natur Penglais

Penglais Nature Park

Nia Edwards-Behi

Mark Strong (+CCC)

Alun Williams (+CCC)

 

17.22

Ymddiriedolaeth Cofeb Rhyfel

War Memorial Trust

Charlie Kingsbury

Michael Chappell

 

17.23

Ymddiriedolaeth Cymynrodd Joseph a Jane Downie

Joseph and Jane Downie Bequest Trust

Talat Chaudhri

David Lees

 

17.24

Llywodraethwyr Ysgol Padarn Sant

St Padarn’s School Governors

Lucy Huws

 

17.25

Llywodraethwyr Ysgol Llwyn yr Eos

Llwyn yr Eos School Governors

Steve Davies

Charlie Kingsbury

 

17.26

Llywodraethwyr Ysgol Plascrug

Plascrug School Governors

Alex Mangold

Talat Chaudhri

 

17.27

Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg

Ysgol Gymraeg School Governors

Mari Turner

 

 

18

Rheolau sefydlog

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r Rheolau Sefydlog yn amodol ar ddiwygio pob cyfeiriad rhyw gwrywaidd i fod yn niwtral o ran rhywedd (ef / hi)

Standing Orders

 

It was RESOLVED to approve the Standing Orders subject to amending all masculine gender references to become gender neutral (he/she)

 

Diwygio

Amend

19

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor Hwn YN UNIG

 

 • A allai trefn Pwyllgorau Rheoli Cyffredinol a Chynllunio gael ei newid? Ychwanegu fel eitem agenda ar Reoli Cyffredinol
 • Hysbysfyrddau Menter Aberystwyth – dylid adolygu eu defnyddioldeb
 • Adolygu coed Parc Kronberg - ychwanegu fel eitem ar yr agenda.

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

 • Could the order of General Management and Planning Committees be changed? Add as agenda item on General Management
 • Menter Aberystwyth notice boards – their usefulness should be reviewed
 • Review Parc Kronberg trees – add as agenda item.

 

Eitemau agenda RhC

GM agenda items

20

Cyllid – ystyried gwariant Mai 

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

Finance – to consider the May expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure

 

 

21

Adroddiadau AR LAFAR gan Cynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r Cyngor hwn YN UNIG

 

Cyng Mark Strong:

 • Roedd Pwyllgor Craffu Ceredigion yn ystyried trwyddedu a datblygiadau ar y prom yng nghyfarfod 30.5.2019. Byddai'r Clerc yn mynychu.
 • Roedd chwe phlanter wedi eu gosod ar y promenâd i atal beiciau modur a byddai angen eu hariannu. Dylid ychwanegu hwn fel eitem agenda Rheoli Cyffredinol.

 

Cyng Alun Williams:

 • Roedd wedi mynychu cyfarfod gorsaf Bow Street. Byddai'n weithredol ymhen blwyddyn. Roedd y ddarpariaeth barcio wedi'i lleihau
 • Roedd canlyniadau etholiad yr UE ar gyfer Ceredigion yn amlwg dros ‘aros’ gyda 60.8% o'r bleidlais.

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY PERTAINING to this Council

 

 

Cllr Mark Strong:

 • Ceredigion’s Scrutiny Committee was considering licencing and developments on the prom at the 30.5.2019 meeting. The Clerk would attend.
 • Six planters had been placed on the promenade to deter motorbikes and would need to be funded. This should be added as a General Management agenda item.

 

Cllr Alun Williams:

 • He had attended the Bow Street station meeting. It would be operational in a year’s time. Parking provision had been reduced
 • The EU election results for Ceredigion were clearly pro ‘remain’ with 60.8% of the vote.

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

22

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:  Dim

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

None

 

23

Llythyr o gefnogaeth I Rali Bae Ceredigion

 

(trafodwyd ar ôl eitem agenda 4)

Letter of support for Bae Ceredigion Rali

 

(discussed after agenda item 4)

 

 

24

Bwrdd Dehongli Parc Kronberg

 

Er bod y Cyngor yn gefnogol i'r egwyddor o ryw fath o ddehongliad o fewn amgylchoedd y parc, teimlwyd:

 

 • nad oedd y math o banel dehongli a awgrymwyd yn cyd-fynd â chynllun y parc
 • byddai'r lleoliad yn amharu ar y defnydd o'r parc.
 • Dylai cynnal a chadw a fandaliaeth fod yn ystyriaethau pwysig
 • Nid oedd y Cyngor yn cefnogi'r defnydd o blastigau
 • Roedd y cynnwys yn bwysig

 

Teimlwyd bod y plac gwenithfaen a awgrymwyd yn briodol ac yn addas

Park Kronberg Interpretation Panel

 

Whilst the Council was supportive of the principle of some type of interpretation within the park environs, it was felt that:

 

 • the suggested type of interpretation panel was not in keeping with the park design
 • the location would interfere with the use of the park.
 • Maintenance and vandalism should be important considerations
 • The Council was not supporting the use of plastics
 • The content was important

 

The granite plaque proposal was felt to be appropriate and fitting

 

 

 

 

 

 

 

25

Gohebiaeth

Correspondence

 

25.1

Mynediad i wefan Deall Lleoedd Cymru ar gyfer Aberystwyth: i'w ddosbarthu i gynghorwyr am eu mewnbwn

 

Understanding Welsh Places website entry for Aberystwyth: to be circulated to councillors for their input

 

Cylchredeg

Circulate

25.2

Ymarferion Pobl ar gyfer Aberystwyth: PENDERFYNWYD cefnogi'r fenter

 

People’s Practice for Aberystwyth: it was RESOLVED to support the initiative

 

Ymateb

Respond

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

 

3.6.2019

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

Cyng. David Lees

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mari Turner

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Cyng. Nia Edwards-Behi

 

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

 

Present: 

Cllr. David Lees

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mari Turner

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Cllr. Nia Edwards-Behi

 

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Lucy Huws

 

Apologies:

Cllr. Lucy Huws

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal references: None

 

5

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

Cynigiwyd y Cyng Michael Chappell gan y Cyng Charlie Kingsbury ac eiliwyd gan y Cyng Mair Benjamin. Etholwyd y Cyng Michael Chappell yn y modd priodol.

 

Election of Chair of the Planning Committee

Cllr Michael Chappell was proposed by Cllr Charlie Kingsbury and seconded by Cllr Mair Benjamin.  Cllr Michael Chappell was duly elected.

 

 

6

Ethol Is-Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

Cynigiwyd y Cyng David Lees gan y Cyng Charlie Kingsbury ac eiliwyd ef gan y Cyng Talat Chaudhri. Etholwyd y Cyng David Lees yn y modd priodol

 

 

Election of Vice-Chair of the Planning Committee

Cllr David Lees was proposed by Cllr Charlie Kingsbury and seconded by Cllr Talat Chaudhri.  Cllr David Lees was duly elected.

 

7

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

7.1

A190276: 9 Maes Laura

 

Mae angen man dynodedig ar gyfer storio sbwriel y tu allan i'r adeilad.

Mae angen man dynodedig ar gyfer storio sbwriel y tu allan i'r adeilad

Mae angen ardal parcio beiciau dynodedig ar yr eiddo

 

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn mynegi eu pryder ynghylch colli gardd hanesyddol yr eiddo i greu 6 lle parcio

 

 • Byddai’r maes parcio yn gofyn am dorri nifer o goed aeddfed a gorchuddio'r man gwyrdd presennol
 • Gallai’r ardd fod yn ardd hanesyddol a dylid ymgynghori gydag Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru, a Caroline Palmer yn benodol fel Cadeirydd cangen Ceredigion
 • Byddai dinistrio llawer o ofod yr ardd yn cyfyngu ar y man gwyrdd sydd ar gael i drigolion y fflatiau.
 • Mae dinistrio llawer o ofod yr ardd yn anghydnaws â datganiad Llywodraeth Cymru o argyfwng yn yr hinsawdd.

 

A190276: 9 Laura Place

The property needs a designated area for refuse storage outside of the building.

The property needs to have a designated cycle parking area.

The Aberystwyth Town Council expresses their concern at the loss of the historic garden of the property to create 6 parking spaces.

 • The car parking would require the felling of several mature trees and the covering over of current green space
 • The garden could constitute a historic garden and the Welsh Historic Gardens trust, and Caroline Palmer in particular as Chair of the Ceredigion branch, should be consulted.
 • The destruction of much of the garden space would limit the green space available to the residents of the flats.
 • The destruction of much of the garden space is incompatible with the Welsh Governments declaration of a climate emergency.

 

Cysylltu â’r adran Gynllunio.

Contact Planning dept

7.2

A190293/4: 36-38 Y Stryd Fawr

 

Mae’r Cyngor Tref yn siomedig gyda'r cais hwn.

 

 • Byddai’r sŵn a gynhyrchir gan far / caffi hwyr yn yr ardal hon yn cyfrannu at awyrgylch aflonyddol sydd eisoes yn bodoli ar ben uchaf y dref a byddai'n arbennig o niweidiol i drigolion sy'n byw yn yr ardal
 • Byddai’r ffan awyru yng nghefn yr adeilad yn creu sŵn ac arogl i'r preswylwyr sy'n byw yno, gan wneud cyflwr byw annymunol am lawer o'r dydd ac i'r nôs
 • Byddai addasu'r eiddo o A1 i A3 yn golygu colli amwynder i stryd fawr y dref. Mae stryd fawr Aberystwyth yn sector manwerthu pwysig ar gyfer y dref a'r ardal leol a bydd colli eiddo manwerthu i sefydliadau bwyd a diod yn cael effaith negyddol ar bawb sy'n byw yn yr ardal.

 

 

Oherwydd y rhesymau hyn mae Cyngor Tref Aberystwyth yn gofyn i'r cais hwn gael ei wrthod. Mae datblygiad Yr Hen Ysgol Gymraeg yn ardal ddynodedig ac yn lleoliad mwy addas ar gyfer y busnes hwn a byddai'n caniatáu i Aberystwyth gadw y stryd fawr ar gyfer adwerthu, a chymeriad y dref.

 

Os caiff y cais ei gymeradwyo, hoffai Gyngor Tref Aberystwyth i’r canlynol gael ei ystyried:

 

 • Dylid cau'r drysau ar flaen yr adeilad a'u cadw ar gau gymaint â phosibl ar ôl 8pm er mwyn atal sŵn hwyr y bar rhag llifo i'r stryd.
 • Mae arwyddion arfaethedig ar gyfer y bar yn cynnwys y geiriau ‘Café Bar’. Sicrhewch fod yr holl arwyddion yn ddwyieithog.
 • Mae Cyngor Tref Aberystwyth hefyd yn gofyn am ddarparu biniau sigaréts o flaen yr eiddo er mwyn sicrhau nad yw'r sefydliad yn creu sbwriel a gwastraff i'r stryd gan y rhai nad ydynt yn dymuno defnyddio'r biniau cyhoeddus yn ystod tywydd garw.

 

A190293/4: 36-38 Great Darkgate Street

 

The Town Council is dismayed at this application.

 • The noise generated by a late-night bar/café in this area would contribute to an already disruptive atmosphere at the top end of town and would be especially detrimental to residents living in the area.
 • The ventilation fan at the back of the premises would create noise and smell for the residents living there, making an unpleasant living condition for much of the day and into the night.
 • The conversion of the property from A1 to A3 would mean a loss of amenity to the high street of the town. The high street of Aberystwyth is an important retail sector for the town and the local area and losing retail premises to food and drink establishments will negatively impact all those who live in the area.

 

Due to these reasons Aberystwyth Town Council would ask that this application be rejected. The Yr Hen Ysgol Gymraeg development is a designated area and more suitable location for this business and would allow Aberystwyth to maintain its retail high street and the character of the town.

 

If the application is approved, Aberystwyth Town Council would like the following taken into account:

 

 • The doors at the front of the premises should be closed and kept closed as much as possible after 8pm to prevent the late-night noise of the bar spilling into the street
 • The proposed signage for the bar contains the words ‘Café Bar’. Please ensure that all signage is bi-lingual.
 • Aberystwyth Town Council also request that cigarette bins be provided at the front of the premises to ensure that the establishment does not create litter and waste for the street by those who do not wish to use the public bins during bad weather.

 

 

6

Adroddiad Pwyllgor Rheoli Datblygu :

 

Dim wedi ei dderbyn

 

Development Control Committee report:

 

Not yet received

 

 

7

Gohebiaeth -

Correspondence:

 

 

7.1

Tai Wales & West: Cyfarfod arbennig cyffredinol

 

Pasiwyd i bwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

 

Wales & West Housing: Special General meeting

 

Passed to General Management Committee

 

Agenda RhC

GM agenda

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 

 1. 6.2019

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mark Strong

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. David Lees

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mark Strong

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. David Lees

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Claudine Young

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

 

Apologies

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Claudine Young

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of Interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

 • Cydymdeimlwyd â theulu'r Athro Noel Lloyd, cyn Is-Ganghellor a fu farw yn ddiweddar
 • Roedd y Cyng Dylan Wilson-Lewis bellach yn briod ac wedi newid ei enw yn unol â hynny

Personal references:

 

 • Condolences extended to the family of Prof. Noel Lloyd, former Vice Chancellor who had recently passed away
 • Cllr Dylan Wilson-Lewis was now married and had changed his name accordingly

 

 

5

Cadarnhau Aelodaeth y Pwyllgor

 

Angen cadarnhad gan gynghorwyr absennol

Confirm Committee membership

 

Confirmation needed from absent councillors

 

 

6

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

 

Cynigiodd y Cyng. Michael Chappell y Cyng Talat Chaudhri, ac eiliwyd ef gan y Cyng Mair Benjamin. Etholwyd y Cyng Talat Chaudhri yn briodol

Election of Chair of the General Management Committee

 

Cllr Michael Chappell proposed Cllr Talat Chaudhri, and was seconded by Cllr Mair Benjamin.  Cllr Talat Chaudhri was duly elected

 

 

7

Ethol Is-Gadeirydd y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

 

Cynigiodd y Cyng Charlie Kingsbury y Cyng Brenda Haines, ac eiliwyd hi gan y Cyng Brendan Somers. Etholwyd y Cyng Brenda Haines yn briodol.

Election of Vice-Chair of the General Management Committee

 

Cllr Charlie Kingsbury proposed Cllr Brenda Haines, and was seconded by Cllr Brendan Somers.  Cllr Brenda Haines was duly elected.

 

 

8

Beiciau modur

 

Er bod cynghorwyr eisiau sicrhau bod beicwyr modur yn cael croeso yn Aberystwyth, teimlid bod angen strategaeth i ddileu problemau fel y perygl i gerddwyr a gwrthdaro â digwyddiadau ee yn y Bandstand. Gallai hyn gynnwys:

 

 • Cynnig lleoedd parcio (tua hyd dau gar) ar y ffordd ar hyd y prom am yn ail â mannau parcio ceir yn lle'r man parcio promenâd pwrpasol presennol.
 • Gorchmynion traffig tymhorol ar gyfer yr ardal o'r ffordd sy'n ymestyn o'r Glen i ben gogleddol y prom i ganiatáu ardaloedd i gerddwyr a pharcio beiciau modur yn ystod misoedd poblogaidd yr haf, ac i liniaru gwrthdaro â digwyddiadau poblogaidd ar y promenâd.

 

ARGYMHELLWYD:

 • galw cyfarfod gyda Chyngor Sir Ceredigion i archwilio opsiynau.
 • ysgrifennu llythyr at Gomisiynydd yr Heddlu ynghylch peryglon traffig gan feiciau modur
 • rhoi cyhoeddusrwydd mor eang â phosibl i unrhyw strategaeth y cytunir arni

Motorbikes

 

Whilst councillors wanted to ensure that motorcyclists felt welcome in Aberystwyth it was felt that a strategy to eliminate problems such as the danger to pedestrians and conflict with events such as in the Bandstand was needed. This could include:

 

 • Replacing the dedicated promenade parking area with spaces (approximately the length of two cars) on the road along the length of the prom which would alternate with car parking spaces.
 • Seasonal traffic orders for the area of the road extending from the Glen to the North end of the prom to allow for pedestrianised areas and motorcycle parking during the popular summer months and to alleviate conflict with popular events on the promenade.

 

It was RECOMMENDED that:

 • a meeting be convened with Ceredigion County Council to explore options.
 • A letter should be written to the Police Commissioner regarding traffic dangers from motorcycles
 • any agreed strategy should be publicised as widely as possible

 

Trefnu cyfarfod ac ysgrifennu llythyr

Arrange meeting and write letter

9

Blodau

 

Er mwyn archwilio opsiynau plannu yn y gwanwyn, ARGYMHELLWYD y dylid galw'r Is-bwyllgor Blodau ynghyd gyda’r Cyng Mark Strong yn Gadeirydd.

Flowers

 

To explore spring planting options, it was RECOMMENDED that the Flower Sub-committee be convened with Cllr Mark Strong as the Chair.

 

 

10

Baw cŵn

 

Nid oedd sefydlu contract glanhau wedi'i ddatblygu ymhellach oherwydd diffyg trafod yn sgil ad-drefnu yng Nghyngor Sir Ceredigion. Cysylltwyd â'r swyddogion newydd yn ddiweddar.

Dog fouling

 

Establishing a cleaning contract had not been progressed due to a lack of discussion caused by reorganisation within Ceredigion County Council. Recent contact had been made with the new officers.

 

 

11

Parc Ffordd Y Gogledd – Coed

 

Cytunwyd y dylid bwrw ymlaen i dorri’r coed cypreswydd er mwyn galluogi plannu yn yr hydref. Dylid diogelu unrhyw goed collddail ifanc

North Road Park – Trees

 

It was agreed that felling of the cypress trees should now be progressed in order to enable autumn planting.  Any young deciduous trees to be protected

 

 

12

Ffordd Y Gogledd  - Cyfyngu Cyflymder

 

Gan fod goryrru yn broblem ar hyd Ffordd y Gogledd, ARGYMHELLWYD cynhyrchu deiseb yn enw'r Cyngor Tref i'w chyflwyno gan gynghorwyr ward lleol. Byddent hefyd yn coladu unrhyw gwynion.

North Road - Speed restriction

 

As speeding was an issue along North Road it was RECOMMENDED that a petition be produced in the Town Council’s name to be delivered by local ward councillors. They would also collate any complaints.

 

 

13

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

13.1

Seremoni Wobrwyo Aber yn Gyntaf 28.6.2019:

Cynrychiolwyr y Cyngor - Y Cynghorwyr: Mari Turner, Charlie Kingsbury, Brenda Haines, Mair Benjamin, Nia Edwards-Behi, Talat Chaudhri.

Aber First Awards Ceremony 28.6.2019: 

Council representatives – Cllrs: Mari Turner, Charlie Kingsbury, Brenda Haines, Mair Benjamin, Nia Edwards-Behi, Talat Chaudhri.

 

Ymateb

Respond

13.2

RAY Ceredigion yn gofyn am ddefnyddio'r parc ym Mhenparcau i ddarparu sesiynau chwarae yn ystod y gwyliau:

Croesawodd y Cyngor ddefnydd y parc a rhoddodd ganiatâd yn llawen.

 

RAY Ceredigion request to use the park in Penparcau to provide holiday play sessions:

 

The Council welcomed the park’s use and granted permission gladly.

 

Ymateb

Respond

13.3

Cais Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Penparcau am lifoleuadau wrth ymyl y MUGA:

Nid oedd gan y Cyngor Tref wrthwynebiad ar yr amod nad oedd llygredd golau i drigolion ond byddai’n cael ei drafod fel rhan o ddatblygiad y cae 3G/4G.

Penparcau Sports & Social club request for floodlights next to the MUGA:

The Town Council had no objection as long as there was no light pollution for residents but it would be discussed as part of the 3G/4G pitch development.

 

Ymateb

Respond

13.4

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Tai Tai Wales & West 13.6.2019

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn ysgrifennu i ofyn am leoliad cyfarfod daearyddol decach (yn hytrach na Chaerdydd) a mwy o rybudd ymlaen llaw ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.

 

Tai Wales & West Housing Annual General Meeting 13.6.2019

 

It was RECOMMENDED that Council write to ask for a geographically fairer meeting venue (as opposed to Cardiff) and more notice in advance for future meetings.

 

Ysgrifennu

Write

13.5

Llogi beic o'r Bandstand:

 

Roedd y Cynghorwyr yn pryderu bod y Bandstand yn cael ei ddefnyddio at ddibenion storio yn hytrach na lleoliad adloniant. Y Cyng Michael Chappell i ymchwilio.

Bike hire from the Bandstand:

 

Councillors were concerned that the Bandstand was being used for storage purposes as opposed to an entertainment venue.  Cllr Michael Chappell to investigate.

 

Ymchwilio

Investigate

13.6

Cais gefeillio gan Roccalumera, yr Eidal:

 

Y Clerc i ysgrifennu i ymchwilio i'r cysylltiadau presennol rhwng Roccalumera ac Aberystwyth.

Twinning request from Roccalumera, Italy:

 

The Clerk to write to investigate existing links between Roccalumera and Aberystwyth.

 

Ymchwilio

Investigate

13.7

Diffyg mannau codi tâl trydan yn Aberystwyth:

 

ARGYMHELLWYD ymchwilio ymhellach i ddatblygu pwyntiau trydanu o ran costau, cyllid sydd ar gael, partneriaid a lleoliadau posibl

The lack of electric charging points in Aberystwyth:

 

It was RECOMMENDED that developing charging points be investigated further in terms of costs, available finance, potential partners and locations

 

Ymchwilio

Investigate

13.8

Amserlenni bws ‘amser real’:

 

Er bod amserlenni amser real yn cael eu cyflwyno ar hyd y prif lwybrau TI a T2, ARGYMHELLWYD anfon llythyr at Geredigion yn gofyn am osod amserlenni bysiau ym mhob safle bws arall

‘Real time’ bus timetables:

 

Whilst real time timetables were being introduced along the main TI and T2 routes, it was RECOMMENDED that a letter be sent to Ceredigion requesting that bus timetables be placed at all other bus stops

 

Ysgrifennu

Write

13.9

Gŵyl Fwyd Stryd Aberystwyth 19-21 Gorffennaf

 

ARGYMHELLWYD ysgrifennu llythyr yn gofyn iddynt gefnogi cwmnïau lleol a pholisi di-blastig Aberystwyth yn ogystal â gweithredu'n ddwyieithog

 

Aberystwyth Street Food Festival 19-21 July

 

It was RECOMMENDED that a letter be written asking them to support local companies and Aberystwyth’s plastic free policy as well as operate bilingually

 

Ysgrifennu

Write

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 6.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng C Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. David Lees

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

 

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr David Lees

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Mari Turner

Cyng. Brendan Somers

Cyng.Steve Davies

 

Apologies

 

Cllr.Mari Turner

Cllr. Brendan Somers

Cllr.Steve Davies

 

 

3

Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol Ceredigion 2020:

 

Cyflwynodd Roy James, Trysorydd ac Eirian Morgan, Llywydd, wybodaeth am y digwyddiad sydd i'w gynnal ym meysydd Tanycastell ar 11-13 Medi 2020. Byddai ffair fwyd a chrefft hefyd yn rhan o'r digwyddiad a oedd wedi cynhyrchu oddeutu £2.1 miliwn i'r economi leol mewn blynyddoedd blaenorol.

 

Roedd y pwyntiau a godwyd gan gynghorwyr yn cynnwys pwysigrwydd:

 • arddangos cynnyrch lleol fel gwlân
 • dileu plastigau untro
 • cael sylw yn y cyfryngau - cyfyngir y sylw i BBC Alba

 

Oherwydd yr amgylchiadau arbennig ARGYMHELLWYD anfon ffurflen grant atynt i'w hystyried gan y Pwyllgor Cyllid nesaf.

Ceredigion International Sheepdog Trials 2020:

 

Roy James, Treasurer and Eirian Morgan, President, presented information on the event which is to be held in Tanycastell fields on 11-13 September 2020A food and craft fair would also form part of the event which in previous years had generated approximately £2.1 million to the local economy.

 

Points raised by councillors included:

 • Showcasing local products such as wool
 • The need to eliminate single use plastics
 • Media coverage – coverage restricted to BBC Alba

 

Due to the exceptional circumstances, it was RECOMMENDED that they be sent a grant form for consideration at the next Finance Committee.

 

Anfon ffurflen grant

Send grant form

4

Datgan buddiannau:

Dim

 

Declarations of interest:

None

 

 

5

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

 

Personal references: None

 

 

 

6

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

Cynigiwyd y Cyng Charlie Kingsbury gan y Cyng Talat Chaudhri ac eiliwyd ef gan y Cyng Brenda Haines. Cafodd ei ethol yn briodol.

Elect Chair of the Finance Committee

 

Cllr Charlie Kingsbury was proposed by Cllr Talat Chaudhri and seconded by Cllr Brenda Haines. He was duly elected.

 

 

7

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

Cynigiwyd y Cyng Dylan Wilson-Lewis gan y Cyng Talat Chaudhri ac eiliwyd ef gan y Cyng Mark Strong. Cafodd ei ethol yn briodol.

 

Cadarnhawyd yr holl gynghorwyr a oedd yn bresennol fel aelodau o'r Pwyllgor.

Elect Vice-chair of the Finance Committee

 

Cllr Dylan Wilson-Lewis was proposed by Cllr Talat Chaudhri and seconded by Cllr Mark Strong. He was duly elected.

 

All councillors present were confirmed as members of the Committee.

 

 

8

Ystyried cyfrifon mis Ebrill

 

ARGYMHELLWYD eu cymeradwyo.

Consider Monthly Accounts for April

 

It was RECOMMENDED that they be approved.

 

 

9

Ystyried Cyfrifon Mis Mai

 

ARGYMHELLWYD eu cymeradwyo.

 

Consider Monthly Accounts for May

 

It was RECOMMENDED that they be approved.

 

 

 

10

Ystyried adroddiad yr Archwiliad Mewnol a’r Ffurflen Flynyddol ar gyfer 2018-19

 

Cyflwynwyd adroddiad yr Archwiliwr Mewnol i'r cyfarfod. Roedd wedi canmol cyflwyniad y wybodaeth a diolchwyd i'r Clerc am ansawdd ei gwaith.

 

Cyflwynwyd y Ffurflen Flynyddol i'w chraffu ac ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn ei chymeradwyo

 

Consider Internal Audit report and Annual Return for 2018-19

 

The Internal Auditor’s report was presented to the meeting. He had praised the presentation of the information and the Clerk was thanked for the quality of her work.

 

The Annual Return was presented for scrutiny and it was RECOMMENDED that it be approved.

 

 

11

Yswiriant

 

Roedd y brocer yswiriant wedi cyflwyno dyfynbris gan Royal Sun Alliance a oedd yn cynrychioli arbediad o £561.75 y flwyddyn a rhai manteision o ran gorchudd. Roedd yr yswirwyr presennol, yn fodlon rhyddhau'r Cyngor o'i gytundeb dwy flynedd. ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo newid i Royal Sun Alliance.

Review Insurance

 

The insurance broker had presented a quote from Royal Sun Alliance which represented a saving of £561.75 per annum and some advantages in terms of cover. The current insurers were happy to release the Council from its two-year agreement. It was RECOMMENDED that Council approves switching to Royal Sun Alliance.

 

 

 

12

Profi Cysylltiadau Angori

 

Roedd yn amser gwneud y gwaith hwn bellach ac roedd dau gwmni wedi darparu dyfynbrisiau ar gyfer y gwaith. ARGYMHELLWYD y dylid contractio'r cwmni lleol i wneud y gwaith ar sail ei fod yn meddu ar wybodaeth leol ardderchog, cydymffurfiaeth â gofynion swyddogol, a safonau iechyd a diogelwch

Anchor Point Testing

 

This work was now due and two companies had provided quotes for the work.  It was  RECOMMENDED that the local company be contracted to carry out the work on the basis of having excellent local knowledge, compliance with official requirements, and health and safety standards.

 

 

13

Cyfieithwyr

 

Roedd gan y swyddfa ddau ddyfynbris gan gyfieithwyr.

ARGYMHELLWYD y byddai prawf yn cael ei drefnu cyn gwneud penderfyniad

 

Translation

 

The office had two quotes from translators.

 

It was RECOMMENDED that a trial should be arranged before a decision was made.

 

 

14

Digwyddiadau Parc Kronberg

 

Cyflwynodd y Clerc rai costau sy'n gysylltiedig â threfnu digwyddiadau yn y parc (gofyniad Loteri) a oedd yn cynnwys:

 • 2 gazebo - £355.94
 • Te i bobl hŷn - £78
 • Llogi hyfforddwr dawns - £20 yr awr

 

Byddai gwariant pellach yn gysylltiedig â digwyddiadau yn y dyfodol fel gyda FfotoAber

 

Dylid gofyn i ddarparwr y te ddarparu bagiau te heb blastig neu de rhydd

Parc Kronberg events

 

The Clerk presented some costs associated with organising events at the park (Lottery requirement) which included:

 • 2 gazebos - £355.94
 • Tea for older people - £78
 • Hire of dance instructor - £20 per hour

 

There would be further expenditure associated with future events such as with FfotoAber

 

The tea provider should be asked to provide plastic free teabags or loose leaf tea.

 

 

15

Marchnad y Ffermwyr

 

Darparwyd adroddiad gyda'r cais am gyllid. ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn darparu'r £8,000 y gofynnwyd amdano ar yr amod bod Cyngor Sir Ceredigion yn annog stondinwyr i leihau plastig a gweithredu polisi dwyieithog.

 

Roedd arsylwadau eraill yn cynnwys diffyg hygyrchedd y safle presennol oherwydd byrddau-A a fforddiadwyedd nwyddau

Farmer’s Market

 

A report was provided with the request for funding. It was RECOMMENDED that Council provides the £8,000 requested with the proviso that Ceredigion County Council encourage stall holders to reduce plastic and to operate a bilingual policy. 

Other observations included the lack of accessiblity of the current site due to A-boards and affordability of goods.

 

 

16

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

16.1

Panel dehongli gefeillio Kronberg: golygwyd y geiriad arfaethedig i gynnwys cyfeiriad at y Cyngor Tref a'r Loteri Genedlaethol ac ARGYMHELLWYD bod y Cyngor Tref yn talu hanner cost y plac

Kronberg Twinning interpretation panel: the proposed wording was edited to include a reference to the Town Council and the National Lottery and it was RECOMMENDED that the Town Council pay half the cost of the plaque

 

 

16.2

Ar dy Feic - Iechyd a Gofal Gwledig Cymru:

 

ARGYMHELLWYD eu gwahodd i gyfarfod o'r Cyngor i drafod y prosiect newydd

On Your Bike – Rural Health and Care Wales:

 

It was RECOMMENDED that they be invited to a Council meeting to discuss the new project

 

Gwahodd

Invite