Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn / Full Council

24.7.2017

 

COFNODION / MINUTES

 

52

Yn bresennol:

 

Cyng. Steve Davies (Cadeirydd)

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sara Hammel

Cyng. David Lees

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Claudine Young

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

George Jones (cyfieithydd)

Caleb Spencer (Cambrian News)

 

Present: 

 

Cllr. Steve Davies (Chair)

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sara Hammel

Cllr. David Lees

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Claudine Young

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

George Jones (translator)

Caleb Spencer (Cambrian News)

 

 

53

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Rhodri Francis

 

 

Apologies:

 

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Rhodri Francis

 

 

 

54

Datgan Diddordeb:  

 

Nodwyd o fewn yr eitem agenda

 

Declaration of interest:  

 

Noted within the agenda item

 

55

Cyflwyniad: Surfers Against Sewage.

 

Eglurodd Laura Truelove, Chris Woodfield ac Alan Cookson y problemau lleol, a byd-eang, yn gysylltiedig â llygredd plastic, a dymunoldeb Aberystwyth yn bod y Dref Heb Blastig gyntaf.

 

Cyfrannodd Cynghorwyr syniadau amrywiol megis gweithio gydag ysgolion a grwpiau fel sgowtiaid, gweithio gyda busnesau, sesiynau casglu sbwriel cymunedol, caffis i ddarparu ail-lenwi dŵr tap a cael arian am ddychwelyd poteli.

Presentation: Surfers Against Sewage.

 

Laura Truelove, Chris Woodfield  and Alan Cookson explained the local and global problems associated with plastic pollution and the desirability of Aberystwyth becoming the first Plastic Free Town.

 

Councillors contributed various ideas such as working with schools and groups such as scouts, working with businesses, community litter picks, cafes to provide tap water refills and money for the return of bottles.

 

 

 

56

(70)

Cynnig: Arfordir di-blastic – Cyng. Alun Williams

(Eitem Agenda 70 wedi ei drafod ynghynt)

 

PENDERFYNWYD bod Cyngor Tref Aberystwyth:

 

 • yn cefnogi'r ymgyrch Arfordir heb Blastig a ddechreuwyd yn lleol gan Surfers Against Sewage.
 • yn ymrwymo i sicrhau nad yw eitemau plastig, a ddefnyddir unwaith yn unig, yn cael eu defnyddio ar ei safle a'i swyddogaethau.
 • yn cytuno i gefnogi'r ymgyrch i atal a lleihau dosbarthu plastig, a ddefnyddir unwaith yn unig, o safleoedd manwerthu o fewn ein tref arfordirol er mwyn helpu i leihau sbwriel ar y stryd a chyfrannu at yr ymgyrch fyd-eang yn erbyn llygredd morol.

 

PENDERFYNODD  y Cynghorwyr hefyd:

 

 • y gallai Surfers Against Sewage ddefnyddio Siambr y Cyngor os oedd ar gael.
 • y byddai'r Cyngor yn cael ei gynrychioli ar Grwp Llywio’r Arfordir heb Blastig

Motion: Plastic-free coastline – Cllr Alun Williams (Agenda item 70 brought forward)

 

It was RESOLVED that Aberystwyth Town Council:

 

 • supports the Plastic-free Coastline campaign initiated locally by Surfers Against Sewage.
 • undertakes to ensure that single-use plastic items are not used at its premises and functions.
 • agrees to support the campaign to discourage and reduce the dispensing of single-use plastic from retail premises within our coastal town in order to assist in reducing street litter and contribute to the global campaign against marine pollution.

 

Councillors also RESOLVED that:

 

 • Surfers Against Sewage could use the Council Chamber if available.
 • Council would be represented on the Plastic-free Coastline Steering Group

 

 

57 (71)

Cynnig: Bodlondeb – Cyng Alex Mangold

(Eitem agenda 71 wedi ei drafod ynghynt am fod Alex yn gorfod ymadael yn gynnar)

 

Gwnaeth y Cynghorwyr Alun Williams, Endaf Edwards, Mark Strong a Steve Davies ddatgan diddordeb ac ymatal rhag trafod a phleidleisio.

 

PENDERFYNWYD bod Cyngor Tref Aberystwyth:

 

 • yn cyhoeddi datganiad o gefnogaeth mewn perthynas â'r ymgyrch trawsbleidiol Achub Bodlondeb 2017.
 • yn dangos yn glir ei fod yn cefnogi mentrau trawsbleidiol fel yr un yma.

 

Motion: Bodlondeb – Cllr Alex Mangold

(Agenda item 71 brought forward as Alex had to leave early)

 

 

Cllrs Alun Williams, Endaf Edwards, Mark Strong and Steve Davies declared an interest and abstained from voting and discussion.

 

It was RESOLVED that Aberystwyth Town Council:

 

 • issues a statement of support in relation to the cross-party Save Bodlondeb 2017
 • should make it clear that it supports cross-party initiatives such as this one.

 

 

58

(56)

Cyfeiriadau Personol:

 

 • Cynhaliwyd munud o dawelwch er cof am Emily Price yn ystod y seremoni graddio. Byddai'r Cyng Charlie Kingsbury yn cysylltu gyda'r teulu, ar ran y Cyngor Tref, ynghylch cofeb addas ac ymweliad posib gan y teulu i’r Cyngor.

 

 

 • Roedd y cyn-gynghorydd Jeff Smith wedi derbyn ei ddoethuriaeth. Byddai’r Cyngor yn danfon cerdyn i’w longyfarch.

Personal References:

 

 • A minute’s silence had been held during the graduation ceremony in memory of Emily Price who had been awarded a posthumous degree. Cllr Charlie Kingsbury would liaise with the family, on behalf of the Town Council, regarding an appropriate memorial and possible visit to Council.

 

 • Former councillor Jeff Smith had received his doctorate. Council would send a card to congratulate him.

 

 

 

 

59

(57)

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

 Darparwyd adroddiad ar lafar ac yn ysgrifenedig – roedd y Maer wedi mynychu nifer o ddigwyddiadau.

Mayoral Activity Report:   

 

Verbal and written report provided – the Mayor had attended various events.

 

 

 

 

 

 

 

60

(58)

 

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd:

Nos Lun, 26 Mehefin 2017  i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

 

Minutes of Full Council held on:

Monday, 26 June 2017  to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

62

(59)

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 Dim

 

Matters arising from the Minutes:

None

 

 

 

 

63

(60)

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 3 Gorffennaf 2017

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Materion yn codi:

 

Enoc Huws: Roedd Tai Ceredigion wedi apelio yn erbyn penderfyniad y Cyngor Sir. Cyng Endaf Edwards i edrych ar pam nad oedd y Cyngor Tref wedi cael gwybod mewn pryd i ymateb.

Minutes of the Planning Committee held on Monday 5 June 2017

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

Matter arising:

 

Enoc Huws:  Tai Ceredigion had appealed against the County Council’s decision.  Cllr Endaf Edwards would investigate why the Town Council was not informed in time to respond.

 

 

 

 

 

 

 

64

(61)

 

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 10 Gorffennaf 2017

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda dau gywiriad:

 

Eitem 3: dylai hwn gael ei newid i ‘penderfynwyd symud ymlaen i’r eitem nesaf ar yr agenda’

Eitem 11: y rhifau

 

 

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 10 July 2017

 

It was RESOLVED to approve the minutes with two corrections:

Item 9: should read ‘it was decided to move on to the next item’

Item 11: numbering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

(62)

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Fawrth, 18 Gorffennaf 2017:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion.

 

 

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Tuesday, 18 July 2017.

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations.

 

 

 

66

(63)

 

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

Datganodd y Cyng. Endaf Edwards a Mark Strong ddiddordeb.

Cllrs Endaf Edwards and Mark Strong declared an interest.

 

 

66.1

A170554 - 4 Stryd y Popty:

Newid defnydd o Asiantaeth Gosod i Stiwdio Tatŵ.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A170554 - 4 Baker Street:

Change of use from Letting Agency into Tattoo Studio.

 

NO OBJECTION

Danfon ymatebion

Send responses

66.2

A170598 -  Parc Masnach Ystwyth:

 Arddangos arwyddion.

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU arwyddion sydd wedi cael eu goleuo’n fewnol a fe ddylai pob arwydd fod yn ddwyieithog.

A170598 -  Ystwyth Retail Park:

Display of signage.

 

The Council OBJECTS to internally illuminated signage and all signage should be bilingual.

 

 

66.3

A170601 - 58 Glan y Môr:

Newid defnydd o HMO 9 ystafell wely yn 6 fflat un ystafell wely.

 

Mae'r Cyngor yn GWRTHWYNEBU ffenestri UPVC mewn ardal gadwraeth ac ar gyfer adeilad rhestredig Gradd II. Dylid defnyddio ffenestri a drysau pren i gadw cymeriad yr adeilad.

A170601 - 58 Marine Terrace:

Change of use from 9 bedroom HMO into 6 one bedroom flats.

 

The Council OBJECTS to UPVC windows in a conservation area and for a Grade II listed building.  Wooden windows and doors should be used to maintain the character of the building.

 

 

66.4

A170621 - Neuadd Pantycelyn:

Newid mewnol arfaethedig i ddarparu 200 o ystafelloedd gwely en-suite, mannau dysgu, mannau hyblyg, swyddfeydd, mannau ategol a ffreutur ar gyfer myfyrwyr.

 

Ma’r Cyngor yn CEFNOGI’R datblygiad hwn yn gryf iawn oherwydd ei bwysigrwydd i fyfyrwyr a’r gymuned Gymraeg.  Dylid defnyddio deunyddiau addas ar gyfer adeilad rhestredig Gradd I.

 

A170621 - Neuadd Pantycelyn:

Proposed internal remodelling to provide 200 en-suite bedrooms, learning spaces, flexible spaces, offices, ancillary areas, and refectory for students.

 

The Council strongly SUPPORTS this development  because of its importance to Welsh students and the Welsh community. Suitable materials should be used for the Grade I listed building

 

 

66.5

A 170624 - Deva 33-34 Glan y Môr:

Tynnu ac ailosod y ffenestri presennol  ar wyneb yr adeilad, ail-doi, cafnau a phibau glaw newydd a newidiadau allanol.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD i adfer yr adeilad yn unedau ar wahân, a newid ffenestri yn ôl i ddrysau, cyn belled bod defnyddiau traddodiadol yn cael eu defnyddio, ee llechi Cymreig ar gyfer y tô, nwyddau dŵr glaw haearn a ffenestri a drysau pren, i gyd yn gweddu i adeilad rhestredig Gradd II

A 170624 - Deva 33-34 Marine Terrace:

Removal and replacement of the existing front elevation windows, re-roofing, replacement rainwater goods and external alterations.

 

NO OBJECTION to restoring the building into separated units and changing windows back to doors as long as traditional materials are used eg roof should be Welsh slate, rainwater goods should be cast iron and windows and doors should be wooden and in keeping with the Grade II listing

 

 

66.6

A170627 - Cyn Neuadd y Sir, Glan y Môr:

Rhaniad generig / lloriau / palisau i fflatiau arfaethedig ym mhen gogleddol yr adeilad ar lefel yr 2il / 3ydd llawr.

 

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A170627 - Former County Offices, Marine Terrace:

Proposed generic partition / flooring / bulkhead details to potential apartments to northern end of building at 2nd/3rd floor levels.

 

NO OBJECTION

 

 

66.7

A170650 - Ael y Bryn 24 Dinas Terrace

Codi estyniad 2 lawr yn y cefn.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A170650 - Ael y Bryn 24 Dinas Terrace

Erection of 2 storey extension to rear.

 

NO OBJECTION

 

 

67

(64)

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG:  Dim

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   None

 

 

68

(65)

Cyllid – ystyried gwariant: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

Finance – to consider expenditure:

 

It was RESOLVED to accept the expenditure

 

69

(66)

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 1. Mark Strong:
 • Llongyfarchodd Arad Goch ar eu gŵyl llwyddiannus Hen Linell Bell, ac ansawdd gwych yr adloniant yn y Bandstand. Dylai'r Cyngor weithio gyda Menter Aberystwyth i ddarparu adloniant o ansawdd tebyg.

 

 1. Endaf Edwards:
 • Roedd tipio anghyfreithlon yn broblem yn ei ward ac roedd Cyngor Sir Ceredigion wedi casglu'r sbwriel ar 13,20, a 29 o fis Mehefin yn ogystal ag ar ddechrau mis Gorffennaf. Nododd y Cyng Brenda Haines y ffi afresymol am gasglu darnau sbwriel mawr.

 

 1. Alun Williams:
 • llongyfarchodd Arad Goch ar ddod â bandiau o safon i'r Bandstand
 • ffoaduriaid Syria: roedd Cymorth Aber wedi bron cwblhau y broses ymgeisio i ddod â theulu Syria arall i Aberystwyth. Roedd Gorllewin Cymru yn gwneud cyfraniad mawr.
 • Mae'r bysus T1, T2 a T5 yn rhad ac am ddim ar benwythnosau tan mis Mai 2018

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

 1. Mark Strong:
 • congratulated Arad Goch on their successful Far Old Line festival and the wonderful quality of entertainment in the Bandstand. The Council should work with Menter Aberystwyth to provide similar quality entertainment.

 

 1. Endaf Edwards:
 • fly tipping was an issue in his ward and Ceredigion County Council had collected the dumped rubbish on 13,20, and 29 June as well as in early July. Cllr Brenda Haines noted the exorbitant fee for bulky rubbish.

 

 1. Alun Williams:
 • congratulated Arad Goch on bringing quality bands to the Bandstand
 • Syrian refugees: Aber Aid had nearly completed the application process to bring another Syrian family to Aberystwyth. West Wales were making a big contribution.
 • The T1, T2 and T5 buses were free on weekends until May 2018

 

 

70

(67)

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:  Dim

 

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  None

 

 

71

(68)

Derbyn Rheolau Sefydlog

 

PENDERFYNWYD mabwysiadu'r diwygiadau a gyflwynwyd gan y Cyng. Michael Chappell, a byddai'r Clerc yn diwygio'r ddogfen yn unol â hynny. Byddai'r Rheoliadau Sefydlog terfynol yn cael eu cymeradwyo gan y Cyngor Llawn nesaf.

 

 

Approve Standing Orders

 

It was RESOLVED to adopt the amendments provided by Cllr Michael Chappell and the Clerk would amend the document accordingly. The final Standing Orders would be approved by next Full Council

 

 

Eitem agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda item

 

 

 

 

72

(69)

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

72.1

Ymgynghoriad Diwygio Etholiadol: Cyng. Charlie Kingsbury i gyflwyno cynnig i’r Cyngor Llawn ym mis Medi

Electoral reform consultation: Cllr Charlie Kingsbury to present a motion to Full Council in September.

Eitem agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda item

72.2

Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu: cyfarfod yn Aberystwyth 27.7.2017 yn agored i’r cyhoedd.

Policing Accountability Board: Aberystwyth meeting 27.7.2017: open to the public

 

 

72.3

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd: llythyr oddi wrth Jeff Smith yn datgan gofid am golli swyddi

 

PENDERFYNWYD ysgrifennu at yr Is-Ganghellor yn gofyn am fwy o wybodaeth am y sefyllfa, ond hefyd yn mynegi pryder ynghylch unrhyw doriadau o fewn yr adran

Welsh and Celtic Studies department: a letter from Jeff Smith expressing concern regarding job losses.

 

It was RESOLVED to write to the Vice-Chancellor asking for more information about the situation but also expressing concern regarding any cuts within the department

 

Ysgrifennu llythyr

Write letter

72.4

Gwledd Gwyddno - Hen Linell Bell: gwahoddiad i‘r Maer a’r Clerc fynychu’r wledd yn ei gwisgoedd.

 

PENDERFYNWYD y byddai hyn yn cael ei ganiatau

 

Gwyddno’s Feast – Far Old Line: an invitation to the Mayor and Clerk to attend the feast in their civic robes.

 

It was RESOLVED that this would be permitted.

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

4.9.2017

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

 

Yn bresennol:

 

Cyng. Lucy Huws (Cadeirydd)

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mari Turner

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Steve Davies

Cyng. David Lees

 

Yn mynychu:

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

Cyng. Sara Hammel

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

 

Present: 

 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mari Turner

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Steve Davies

Cllr. David Lees

 

In attendance:

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

Cllr Sara Hammel

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Claudine Young

 

Apologies:

Cllr. Claudine Young

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

 • Roedd y Cyng. Sue Jones-Davies wedi derbyn adborth cadarnhaol ynglŷn â gwyliau Hen Linell Bell a Sea2Shore yn ogystal â'r blodau. Dylai'r Cyngor roi cyhoeddusrwydd i'w gyfranogiad.
 • Roedd brawd y Cyng Mair Benjamin wedi marw a dylid anfon cerdyn cydymdeimlad oddi wrth y Cyngor.
 • Llongyfarchwyd y Cyng Charlie Kingsbury ar ei ddyweddiad.

Personal references:

 

 • Cllr Sue Jones-Davies had received positive feedback regarding the Far Old Line and Sea2Shore festivals as well as the flowers. The Council should publicise its involvement.
 • Cllr Mair Benjamin’s brother had passed away and a sympathy card should be sent from Council.
 • Cllr Charlie Kingsbury was congratulated on his engagement.

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

5.1

A170586: 28 Ffordd y Môr. Gosod arwyddion ffasgia ac arwyddion mynedfa.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD yn gyffredinol, a hoffai’r Cyngor gymeradwyo Byddin yr Iachawdwriaeth ar gael arwyddion dwyieithog. Mae gwall yn y Gymraeg fodd bynnag, a byddai'r Cyngor yn hapus i gynnig help gyda'r cyfieithiad.

A170586: 28 Terrace Road. Installation of fascia signage and recessed entrance

 

Council generally has NO OBJECTION and would like to commend the Salvation Army on having bilingual signage.  There is an error in the Welsh however and the Council would be happy to offer help with the translation.

 

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir a galw gyda Byddin y Iachawdwriaeth i gynnig cymorth.

Send response to CCC and call with the Salvation Army to offer help.

 

5.2

A170511:  16 Rhodfa’r Gogledd. Arddangos arwyddion

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU y defnydd o Saesneg yn unig ar yr arwyddion. Dylai elusennau sy’n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol gadw at yr un polisïau dwyieithog. Mae arwyddion uniaith Saesneg yn diystyru anghenion poblogaeth sy'n siarad Cymraeg. Mae Byddin yr Iachawdwriaeth, yn eu cais hwy, wedi dangos ystyriaeth o anghenion lleol.

 

A170718: 16 North Parade. Display of signage

 

The Council OBJECTS to the use of English only on the signage.  Charities in receipt of funding from Welsh Government and Local Authorities should adhere to the same bilingual policies.  It demonstrates a disregard for the needs of the Welsh speaking population.  The Salvation Army, in their application, has demonstrated consideration of local needs.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir a’r Groes Goch Brydeinig

Send response to CCC and British Red Cross

 

5.3

A170557: 23 Dinas Terrace. Estyniad.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A170802: 23 Dinas Terrace. Extension.

 

NO OBJECTION

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

6

Pwyllgor Rheoli Datblygu. Cyflwynwyd yr adroddiad er gwybodaeth.

Development Control Committee. Report presented for information.

 

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

7.1

Torri  rheolau cynllunio posib yn Ffordd y Gogledd: roedd waliau cerrig a rheiliau wedi'u tynnu.

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gyngor Sir Ceredigion:

 • i fynegi siom mewn gwaith o'r fath, o fewn ardal gadwraeth, sydd wedi niweidio undod a chymeriad y rhes o dai.
 • i fynegi pryder ynglŷn â diogelwch cerddwyr yn dilyn creu mynedfeydd ar ffordd brysur, a thynnu ymaith y bolardiau i atal parcio ar y palmant.

Suspected breach of planning North Road: stone walls, railings and bollards had been removed.

The Committee agreed to write to Ceredigion County Council:

 • to express disappointment at such works, within a conservation area, which has damaged the unity and character of the row of houses
 • to express concern regarding pedestrian safety as entrances have been created onto a busy road and the bollards to prevent parking on the pavement have been removed.

 

 

7.2

Torri coeden Ffordd Caradog:  Torrwyd y goeden yma heb  ganiatad, a hynny yn ystod y tymor y gwaherddir torri coed a llwyni. Nid oedd unrhyw dystiolaeth bod arolwg adar wedi'i wneud.  Hefyd, roedd y ffaith bod hon yn ganolfan addysg yn siom gan nad yw yn ategu nodau cadarnhaol tuag at yr amgylchedd. 

 

Byddai cynghorwyr y Ward yn taro heibio i gael sgwrs gyda'r rheolwyr i ddeall beth arweinodd at y sefyllfa, ac yn cysylltu â’r Cyngor Sir.

 

Hefyd:

 • roedd coeden wedi'i thorri ar Ffordd Banadl a phenderfynwyd gwneud ymholiadau ynglyn â phwy oedd yn gyfrifol am hyn.
 • Dylid cysylltu a Jon Hadlow ynglyn â gor-dorri y goeden yn Stryd y Drindod.

 

Caradog Road tree felling:   This tree was cut down without permission, during the term that the felling of trees and shrubs is prohibited. There was no evidence that a bird survey had been carried out. Also, the fact that this is an education establishment is disappointing as it does not support positive goals towards the environment.

 

Ward councilors would call to have a conversation with the managers to understand what led to the situation, and would contact the County Council.

 

Also:

 • a tree had been cut down on Banadl Road and it was decided to make inquiries about who was responsible for this.
 • Jon Hadlow should be contacted regarding the over- pruning of the tree in Trinity Street.

 

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

7.3

Terfyn cyflymder 20mya Penweddig: Er gwybodaeth

 

20mph speed limit Penweddig: For information

 

7.4

Gorchymyn Cadw Coed - Caebryn, Cae'r Gog. Roedd y Cyngor Tref wedi ymateb i ddweud ei fod yn cefnogi amddiffyn y goeden, a'r coed eraill yn yr ardal.

Tree Preservation Order – Caebryn, Cae’r Gog.  The Town Council had responded to say it supported the protection of the tree, and the other trees in the area.

 

 

7.5

Cynrychiolydd y Cyngor Tref yng nghyfarfod Ffeiriau Tachwedd -  10 Hydref: dylid trafod ymhellach yn Rheolaeth Cyffredinol

 

Town Council representative at November Fairs meeting -  10 Oct:  discuss further at General Management

 

Gohebiaeth RhC

GM Correspondence

7.6

Fforwm Trefi Hanesyddol: yn galw am aelodau i'r Bwrdd. Y Clerc i gysylltu am fwy o wybodaeth

Historic Towns Forum: a call for Board members.  The Clerk to contact them for more information

 

Ysgrifennu at Goleg Kellogg

Write to Kellogg College

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 9.2017

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Steve Davies

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Claudine Young

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Steve Davies

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Claudine Young

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Alex Mangold

 

 

 

3

Datgan Diddordeb: (gweler eitem agenda 10.6)

 

Declaration of Interest: (see agenda item 10.6)

 

 

4

Cyfeiriadau personol

 

Llongyfarchwyd Cyng. Charlie Kingsbury ar ei ddyweddiad

 

Personal references

 

Cllr Charlie Kingsbury was congratulated on his engagement.

 

 

5

Baw cŵn – atebion

Dog fouling – solutions

 

 

5.1

Arwyddion a chosb

 

Roedd arwyddion wedi cael ei rhoi ym Mharc Ffordd y Gogledd ac yn y rhandiroedd. Roedd angen cymryd hen arwydd i ffwrdd yn Ffordd y Gogledd. Roedd baw ci yn broblem mawr yn y parc a roedd angen ail ddylunio er mwyn cau cŵn allan.

 

O ran dirwyon nid oedd Borth wedi llwyddo gydag erlyniadau.

Signs and fines

 

Signage had been put in place in North Road Park and at the allotments. An old sign had been left in the North Road Park which needed to be removed. Dog fouling was a big problem in the park and it needed to be redesigned to be able to shut dogs out.

 

In terms of fines Borth had not succeeded with prosecutions.

 

 

 

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

5.2

Biniau, glanhau ac ariannu:

 

Roedd angen gosod biniau mewn mannau allweddol ee ar lwybr Pendinas i Barc Dinas, ar lwybr Glanyrafon i Welafon ac ar Graig Glais ac ati.

 

Cytunwyd hefyd y dylid cyfeirio contractio rhywun i lanhau baw cŵn a chasglu tystiolaeth i'r Pwyllgor Cyllid.

 

Gallai hefyd fod yn werth gwneud cais am grant clwstwr Llywodraeth Cymru gyda chynghorau cyfagos.

 

Bins, cleaning and funding

 

Strategically place bins were needed eg  on the Pendinas to Parc Dinas path, on the Glanyrafon to Gwelafon path and on Constitutional Hill etc.

 

It was also agreed that contracting someone to clean up dog mess and gather evidence would be referred to the Finance Committee. 

 

It might also be worth applying for a WG cluster grant with neighbouring community councils.

 

 

 

Eitem ar agenda’r Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda item

5.3

Ymchwil:

 

Roedd gan Prifysgol Aberystwyth ddiddordeb mewn ymchwilio i halogiad parasitig ar dir adloniadol oherwydd baw cŵn. Roedd Cynghorau Tref a Chymuned yr ardal yn cael eu gwahodd i gymryd rhan trwy gyfrannu ychydig o arian a nodi meysydd i'w profi.

 

Cytunwyd mewn egwyddor a byddai'n cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Cyllid.

Research

 

Aberystwyth University were interested in carrying out research into the parasitic contamination of recreational land due to dog fouling. Town and Community Councils in the area were invited to participate by contributing a small amount of funding and identifying areas to be tested.

 

It was agreed in principle and would be referred to the Finance Committee.

 

 

 

 

 

5.4

Wrth ystyried y tair elfen uchod, ARGYMHELLWYD bod y Cyngor:

 

 1. Yn edrych ar gyfleoedd ariannu gyda chynghorau eraill
 2. Yn cynnig gwaith dan gytundeb i Warden Cŵn i glanhau baw ci a chasglu tystiolaeth
 3. Trefnu mwy o finiau i'w gosod yn strategol ar deithiau cŵn poblogaidd
 4. Cymryd rhan yn yr ymchwil trwy gyfrannu arian a nodi meysydd hamdden i'w profi.

 

 

In considering the above three  elements it was RECOMMENDED that Council:

 

 1. Explores funding opportunities with other councils
 2. Employs a Dog Warden on a contractual basis to clean up dog mess and gather evidence
 3. Organises more bins to be strategically placed on popular dog walks
 4. Participates in the research by contributing funding and identifying recreational areas for testing.

 

 

Eitem ar agenda’r Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda item

6

Y ddrysfa / Parc Ffordd y Gogledd

 

Awgrymwyd ymgorffori ardaloedd lle’r oedd problem (fel y trafodwyd uchod) o fewn ardal wedi'i ffensio a gyda ietau. Nodwyd syniadau am newid defnydd y lle hefyd fel maes chwarae, ampitheatre, tir chwaraeon, eco sblashpark ac ati.

 

ARGYMHELLWYD trafod datblygu Parc Ffordd y Gogledd ymhellach, a dylid ymgynghori â'r cyhoedd, ond byddai  hyn a chwilio cyllid yn cymryd peth amser. Yn y cyfamser cytunwyd prynu'r sleid yr oedd y Cyngor wedi cytuno eisoes ond hefyd gosod giatiau sy’n cau yn awtomatig i leihau mynediad gan gŵn.

 

Labyrinth / North Road Park

 

Incorporating problem areas (as discussed above) within a fenced and gated area was suggested. Ideas for a change of use was also noted such as a playground, ampitheatre, sports ground, eco splashpark etc. 

 

 

It was RECOMMENDED that developing North Road Park be discussed further, and the public should be consulted, but this, and sourcing funding, would take some time. In the interim it was agreed to buy the slide that Council had previously agreed but also to put in place swing shut gates to minimise entry by dogs.

 

 

Eitem ar agenda’r Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda item

7

Arfordir heb Blastig – newyddion diweddaraf:

 

Roedd y Cynghorwyr Alun Williams a Mark Strong wedi mynychu'r cyfarfod a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor. Roeddent yn mynd i gyflwyno cynnig i'r Cyngor Sir a roeddent wedi dechrau siarad gyda busnesau lleol. Roedd y Clerc hefyd wedi mynychu ac roedd hi wedi siarad gyda Bwrdd Advancing Aberystwyth ac roeddent wedi cytuno i gymryd rhan. Byddai'r Cyng Lucy Huws yn cynnwys ei myfyrwyr yn y prosiect. Roedd deunyddiau yn cael eu datblygu ar gyfer siarad gyda busnesau.

 

Plastic Free Coastline update:

 

Cllr Alun Williams and Cllr Mark Strong had attended the meeting held in the Council Chamber. They were going to present a motion to the County Council and had started talking to local businesses. The Clerk had also attended and she had since presented to the Advancing Aberystwyth Board meeting and they had agreed to participate.  Cllr Lucy Huws would be involving her students in the project. Tools were being developed to take to businesses.

 

 

8

Ymgynghoriad ar Lwybrau Teithio Llesol

 

Er gwybodaeth

 

Active Travel Routes consultation

 

For information

 

9

Blodau ar gyfer haf 2018

 

ARGYMHELLWYD y dylid trefnu Is-grŵp flodau gan wahodd partneriaid eraill fel Glasu Aberystwyth ayb

 

Aelodau (o’r rhai hynny a oedd yn bresennol yn y cyfarfod): Cynghorwyr Michael Chappell, Charlie Kingsbury, Claudine Young a Mark Strong.

 

Flowers for summer 2018

 

It was RECOMMENDED that a Flower sub-group be convened and invitations extended to other partners such as Greener Aberystwyth etc.

 

Members (from those present at the meeting): Cllrs Michael Chappell, Charlie Kingsbury, Claudine Young and Mark Strong.

 

Trefnu’r is-grŵp

Organise sub-group

10

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

10.1

Adroddiad cysgodfannau bws

 

Cytunwyd y dylai'r Cyngor Sir gyflawni'r gwaith atgyweirio a nodwyd.

Bus shelter report

 

It was agreed that the County Council should carry out the repairs noted.

 

 

10.2

Scowtiaid Penparcau

 

Cafodd eu lle cyfarfod yn y ganolfan gymunedol, ger Llwyn yr Eos, ei dynnu'n ôl gan y Cyngor Sir heb rybudd. Cytunwyd y dylid anfon llythyr at y Cyfarwyddwr Addysg.

Penparcau Scouts:

 

Their meeting place at the community centre, adjacent to Llwyn yr Eos, had been withdrawn by the County Council without notice. It was agreed that a letter should be sent to the Director of Education.

 

Ysgrifennu at Gyfarwyddwr Addysg y Cyngor Sir

Write to Director of Education CCC

10.3

Cynllun grant Cymraeg 2020

(dyddiad cau 22.9.2017)

 

Cytunwyd y gellid edrych ar hyn ar y cyd ag Advancing Aberystwyth.

 

Cymraeg 2020 Grant Scheme

(closes 22.9.2017): 

 

It was agreed that this could be explored in conjunction with Advancing Aberystwyth.

 

 

 

10.4

Ymgynghoriad Mesur yr Iaith Gymraeg

(dyddiad cau 31.10.2017):

 

ARGYMHELLWYD y byddai cynghorwyr yn anfon ymatebion yn ysgrifenedig i'r Clerc i’w casglu ynghyd fel ymateb y Cyngor.

Welsh Language Bill consultation

(closes 31.10.2017):

 

it was RECOMMENDED that councillors would send responses in writing to the Clerk to collate as a Council response.

 

Pawb i ddanfon ymatebion at y Clerc

All to send responses to the Clerk

10.5

Ymgynghoriad Cynllun Lles Ceredigion:

(dyddiad cau 30.9.2017)

 

Anfonwyd hyn at bob cynghorydd trwy e-bost. Roedd y Clerc wrthi'n llunio Cynllun Lles Cyngor Tref Aberystwyth a fyddai'n cael ei ddosbarthu maes o law.

Ceredigion Wellbeing Plan consultation:

(closes 30.9.2017)

 

This had been sent to all councillors by email.  The Clerk was in the process of producing an Aberystwyth Town Council Wellbeing Plan which would be circulated in due course.

 

 

10.6

Papur Gwyn Llywodraeth Cymru: Gwasanaethau sy’n addas i’r dyfodol (dyddiad cau 21.9.2017)

 

Datganodd y Cyng Alun Williams ddiddordeb.

 

Dosbarthwyd hyn i bob cynghorydd. Nododd y Cyng Alun Williams hefyd ymgynghoriad Gwasanaethau Iechyd Meddwl. Roedd wedi cynhyrchu papur ymateb ac roedd pawb yn cytuno y dylid ei gyflwyno i'w gymeradwyo gan y Cyngor Llawn.

 

WG White Paper: Services fit for the future consultation (closes 21.9.2017)

 

Cllr Alun Williams declared an interest.

 

This had been circulated to all councillors.  Cllr Alun Williams also noted the Mental Health Services consultation.  He had produced a response paper and all agreed that it should be presented for endorsement by Full Council

 

Eitem agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda item

10.7

Adizone a’r cwrt pêl-fasged a pêl fasged:

 

y Clerc i gael y Cyngor Sir i ymchwilio iddo

Adizone and basketball courts damage:

 

the Clerk to get CCC to investigate

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

 

10.8

Cyfarfod ffeiriau Tachwedd 10.10.2017:

 

Byddai'r Cyng Michael Chappell yn mynychu.

November Fairs meeting 10.10.2017:

 

Cllr Michael Chappell would attend

 

 

10.9

Ymweliad Maer Buckingham:

 

Cytunwyd y gellid trefnu hyn ar y cyd â'r cyfarfod Balchder Bro gyda'r Brifysgol

Mayor of Buckingham visit

 

It was agreed that this could be organised in conjunction with the Civic Pride meeting with the University

 

Ymateb a chysylltu gyda’r Brifysgol

Respond and contact the University

10.10

E-ddysgu Gofalwyr

 

Dosbarthu i'r holl gynghorwyr

Carer E learning

 

Distribute to all councillors

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC Carers section

 

10.11

Coeden rhodd y Siarter Coed

 

Cytunwyd y dylai'r Cyngor wneud cais.

 

Tree Charter Legacy Tree application

 

It was agreed that Council should apply.

Gwneud cais

Apply

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 9.2017

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

 1. Dylan Lewis (Cadeirydd)

Cyng. Mark Strong

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Sara Hammel

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Mari Turner

Cyng. Lucy Huws

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Dylan Lewis (Chair)

Cllr. Mark Strong

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Sara Hammel

 

In attendance:

 

Cllr. Mari Turner

Cllr. Lucy Huws

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Brenda Haines

Cyng. David Lees

Cyng. Charlie Kingsbury

 

Apologies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Brenda Haines

Cllr. David Lees

Cllr. Charlie Kingsbury

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

Declarations of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim 

 

Personal references: None

 

5

Ystyried Cyfrifon Misol Gorffennaf

 

Byddai cyfrifon Awst yn cael eu hystyried gyda chyfrifon mis Medi.

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cofnodion.

 

Consider Monthly Accounts for July

 

The August accounts would be considered with the September accounts. 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts.

 

 

6

Archwiliad Flynyddol 2016-17

 

Roedd yr Archwiliad Blynyddol wedi bod yn llwyddiannus. Roedd Grant Thornton yn codi ffi o £411.75.

 

Annual Audit 2016-17

 

The Annual Audit had been successful.  Grant Thornton were charging a fee of £411.75.

 

7

Goleuadau Nadolig

 

Roedd Aberystwyth ar y Blaen yn cyfrannu arian tuag at oleuo mwy o strydoedd a gosod coed Nadolig bach. Roedd archwiliad o bwyntiau angori a blychau trydan ar y gweill, yn ogystal â phrofi'r goleuadau presennol yn y storfa ac asesu yr anghenion storio.

 

 

 

ARGYMHELLWYD bod Cadeirydd Cyllid a'r Clerc yn cael awdurdod dirprwyedig i brynu goleuadau, coed a gwyrddni, o fewn y gyllideb y cytunwyd arni ac ar gyfer thema wen Nadolig 2016:

 

 • Goleuadau batri LED ar gyfer coed canol y dref gyda mwy o goed wedi eu goleuo (ee ardal yr orsaf a Gardd Goffa Penparcau).
 • Goleuadau garland Icicle
 • Garlantau go iawn ar gyfer lampau - (Cynghorydd Mark Strong i gysylltu â choed Cambrian i sicrhau ansawdd a thrafod ailgylchu)
 • Tair coeden Nadolig - canol tref, Trefechan a Phenparcau.
 • Goleuadau llen ar gyfer Cloc y Dref ac archwilio opsiynau ar gyfer yr Orsaf.

 

 • Hefyd i brynu silffoedd metel ar gyfer y storfa os ystyrir yn briodol ar ôl asesu’r anghenion storio.

 

Christmas Lights

 

Advancing Aberystwyth were contributing funds towards lighting up more streets and putting up small Christmas trees.  An audit of anchor points and break out boxes was due to take place, as well as the testing of the existing lights in storage and an assessment of storage needs. 

 

It was RECOMMENDED that the Chair of Finance and the Clerk be given delegated authority to purchase lights, trees and greenery, within the agreed budget and as for the Christmas 2016 white theme:

 

 • Battery LED lights for the town centre trees with more trees lit up (eg station area and Penparcau Memorial Garden).
 • Icicle garland lights
 • Real garlands for lamposts – (Cllr Mark Strong to liaise with Cambrian trees to ensure quality and discuss recycling)

 

 • Three Christmas trees – town centre, Trefechan and Penparcau.
 • Drape lights for the Town Clock and explore options for the Station.

 

 • Also to purchase metal shelving for the storeroom if deemed appropriate after the storage assessment.

 

 

8

Baw cŵn – glanhau, biniau, ymchwil a chyllid

 

Glanhau a biniau: ARGYMHELLWYD y dylid gwahodd swyddogion perthnasol CCC i fynychu grŵp Gorchwyl a Gorffen arbennig i edrych ar ddatblygu cynllun priodol.

 

Nodwyd bod amseriad y casglu sbwriel yng Nghoedlan Plas Crug yn berygl i blant ysgol a dylid cysylltu gyda’r Cyngor Sir am hyn.

 

Ymchwil: ARGYMHELLWYD y dylid darparu elfen o arian ar gyfer yr ymchwil hwn hyd at swm o £500. Y Cadeirydd a'r Clerc i gasglu mwy o wybodaeth ac i gael awdurdod dirprwyedig i gynnig swm o fewn y terfyn a nodwyd uchod

 

Dylid edrych ar gronfeydd cyllid posib.

Dog fouling – cleaning, bins, research and funding

 

Cleaning and bins: it was RECOMMENDED that the relevant officers of CCC should be invited to attend a special Task and Finish group to look at developing an appropriate plan.

 

It was noted that the timing of refuse collection in Plas Crug Avenue was a danger to school children and it should be reported to CCC.

 

Research: it was RECOMMENDED that an element of funding be provided for this research up to a sum of £500.  The Chair and Clerk to gather more information and to be given delegated authority to offer an amount within the limit stated above

 

Funding options to be explored.

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

9

Parc y Gogledd – ietau a llithren

 

ARGYMHELLWYD y dylid symud ymlaen â hyn. Y Clerc i gysylltu â CSC am brisiau ar gyfer y ddau gat ac i ddod o hyd i'r wybodaeth a gytunwyd yn flaenorol ar gyfer y llithren.

North Road Park – gates and slide

 

It was RECOMMENDED that this be progressed. The Clerk to contact CCC for prices for the two gates and to source the information previously agreed for the slide.

 

 

10

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

10.1

GwisgoeddARGYMHELLWYD trefnu cyfarfod arbennig o’r Cyngor Llawn i drafod y ffordd ymlaen.

 

Robes: It was RECOMMENDED to organise an extraordinary Full Council meeting to look at the way forward

 

 

10.2

Glanhau Traethau: roedd £3500 wedi'i glustnodi yn y gyllideb

 

Beach Cleaning:  £3500 had been allocated in the budget 

 

10.3

Ffair Gyllid CAVO: Clwb Rygbi Llanbedr Pont Steffan 11-4pm 17.10.2017 (Dydd Mawrth)

CAVO funding fair: Llanbedr Pont Steffan Rugby Club 11-4pm 17.10.2017 (Tuesday)

 

 

10.4

EGO: cytunwyd bod y dudalen fisol, yr hysbyseb chwarterol misol a'r erthygl arbennig pedair tudalen am £1500 yn gynnig da. Byddai'r Clerc yn holi am nifer y copiau sy’n cael eu hargraffu erbyn y Cyngor Llawn.

EGO: it was agreed that a monthly page, monthly quarter sized advert and four page feature for £1500 was a good offer.  The Clerk would find out about print run numbers for Full Council .

 

Cysylltu gyda Ego

Contact Ego