Aberystwyth Council

CYNGOR TREF ABERYSTWYTH

COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR LLAWN A GYNHALIWYD YN YR YSTAFELL GYFARFOD, 11 STRYD Y POPTY, ABERYSTWYTH DDYDD LLUN 23 MEHEFIN 2014 am 6.30pm.

Yn bresennol:

Cyng Brenda Haines

Cyng Martin Shewring

Cyng Ceredig Davies

Cyng Sarah Bowen

Cyng Brian Davies

Cyng J.A.Davies

Cyng Brendan Somers

Cyng Wendy Morris-Twiddy

Cyng Endaf Edwards

Cyng Mair Benjamin

Cyng Sue Jones-Davies

Cyng Alun Williams

Cyng Lucy Huws

Cyng Mererid Jones

Cyng Mark Strong

Cyng Kevin Roy Price

 

Ymddiheuriadau:

Cyng Jeff Smith

Cyng Dylan Lewis

Cyng Steve Davies

 

Cofnod 28

Datgan Diddordeb:

Datganodd y Cyng Brenda Haines a'r Cyng Kevin Price ddiddordeb ariannol.

 

Cofnod 29

Cyfeiriadau Personol:

Cyhoeddodd y Maer farwolaeth Gareth Lewis (Y Lleng Prydeinig). Penderfynwyd anfon llythyr o gydymdeimlad at ei weddw.

 

Cofnod 30

Adroddiad Gweithgareddau'r Maer:

Dosbarthwyd adroddiad o weithgareddau'r Maer yn ystod y mis diwethaf

 

Cofnod 31

Cofnodion y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar 27 Mai 2014.

Materion yn codi:

Cofnod 17. Adroddodd y Cyng Mair Benjamin ei bod wedi siarad ag Adran Parciau a Gerddi Cyngor Sir Ceredigion a nododd eu bod yn trin y broblem.

Gofynnodd y Cyng Mair Benjamin i gael bod yn eilydd i'r Cyng Endaf Edwards ar y Bartneriaeth Pobl Ifanc

Derbyniwyd y cofnodion

 

Cofnod 32

COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR CYNLLUNIO A GYNHALIWYD YN YR YSTAFELL GYFARFOD, 11 STRYD Y POPTY, ABERYSTWYTH DDYDD LLUN 2 MEHEFIN 2014 AM 6.30 P.M.

Yn bresennol:

Cyng Endaf Edwards

Cyng Brenda Haines

Cyng Mair Benjamin

Cyng Ceredig Davies

Cyng Martin W.Shewring

Cyng Jeff Smith

Cyng Sue Jones-Davies

Cyng Kevin Roy Price

Cyng Lucy Huws

 

Ymddiheuriadau:

Cyng Brendan Somers

Cyng Mererid Jones

Cyng Brian Davies

 

 1. Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd

Cynigiodd Cyng Brenda Haines y dylid ethol Cyng Endaf Edwards yn Gadeirydd ac fe'i heiliwyd gan Cyng Mair Benjamin.  Etholwyd Cyng Edwards yn unfrydol.

Cynigiodd Cyng Kevin Price y dylid ethol Cyng Jeff Smith yn Is-gadeirydd ac fe'i heiliwyd gan Cyng Mair Benjamin.  Etholwyd Cyng Smith yn briodol.

 Gohebiaeth

Derbyniwyd yr ohebiaeth a ganlyn gan Gyngor Sir Ceredigion.

Hysbysiadau penderfynu:

A130550 – caniatâd wedi'i roi (hefyd yn amodol ar rwymedigaeth S106)

Nodwyd yr amodau a orfodwyd gan y Pwyllgor.

 

A130753 – caniatâd wedi'i roi (hefyd yn amodol ar rwymedigaeth S106)

A130845 – caniatâd wedi'i roi.

Roedd aelodau yn siomedig â'r penderfyniad gan ei fod yn erbyn dymuniadau pobl sy'n byw yn yr ardal. Penderfynodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at Gyngor Sir Ceredigion i fynegi siom Cyngor Tref Aberystwyth â'r penderfyniad.

A140220 – caniatâd wedi'i roi

A140250 – caniatâd wedi'i roi

A140261 – caniatâd wedi'i roi

Gorfodwyd amodau ar lefelau sŵn o'r datblygiad arfaethedig ac fe nododd y Pwyllgor y rhain.

 

 1. Ystyried ceisiadau cynllunio

A140330

Newid defnydd i faes glas ar lan yr afon sy'n cael ei reoli gan y gymuned, gyda pharc bwrdd sgrialu o'r radd flaenaf.

Tir gyferbyn â Starling Cloud, Mudiad Ysgolion Meithrin a Pharcio a Theithio, Boulevard St Brieuc, Aberystwyth

Rhoddodd y Cyng Ceredig Davies y diweddaraf i'r Pwyllgor ar gyfnewid negeseuon e-bost yn ddiweddar rhwng cynghorwyr o Aberystwyth a Llanbadarn, a'r angen i ddewis cynrychiolydd o'r Cyngor yng nghyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygiad (CSC) ar 11 Mehefin 2014.

A140262

Arddangos arwyddion

Rayner Ltd, Y Stryd Fawr, Aberystwyth

Ni chafodd hyn ei ystyried gan fod y datblygiad arfaethedig hefyd yn rhan o gais A40263.

A140263

Arddangos arwyddion a newidiadau mewnol

Rayner Ltd, Y Stryd Fawr, Aberystwyth

Dim gwrthwynebiad.

A140281

Newid defnydd o A1 i A3, llawr daear a llawr cyntaf i fwyty A3 a newidiadau i'r fflat ar yr ail lawr

2 Heol y Wig, Aberystwyth

Dim gwrthwynebiad.

A140315

Codi estyniad un llawr i ochr tŷ, garej ôl ar wahân a llawr caled ar gyfer parcio oddi ar y ffordd

Bryn yr Ehedydd, Ffordd Rheidol, Penparcau

 1. Nid yw cynllun y datblygiad arfaethedig yn cydymdeimlo gyda chymeriad cyfredol yr ardal.

A140356

Cabinet BT Arfaethedig

Stryd y Gorfforaeth S/O 52 Ffordd y Môr, Aberystwyth

Dim gwrthwynebiad.  Nodwn nad oedd unrhyw gynlluniau wedi'u cynnwys yn y cais hwn. Byddai Cyngor Tref Aberystwyth yn gwerthfawrogi gweld llwybrau cerdded yn cael eu hadfer i ansawdd da a byddai'n well gan y Cyngor weld y cabinet arfaethedig wedi'i beintio mewn Glas Corfforaethol.

 

A140360

Newid defnydd o adeilad swyddfa i 3 fflat gydag estyniad i'r ochr

4 Stryd y Gorfforaeth, Aberystwyth

Dim gwrthwynebiad.  Serch hynny, byddai'n well gennym weld yr estyniad yn llanw'r bwlch rhwng Rhif 4 a Rhif 6. Byddem yn croesawu gweld deunyddiau traddodiadol yn cael eu defnyddio.

A140361

Trawsnewid lloriau 1 a 2 yn ddau maisonette

52 Ffordd y Môr, Aberystwyth

Dim gwrthwynebiad. Mae Cyngor Tref  Aberystwyth yn croesawu defnydd ar ddeunyddiau traddodiadol yn y datblygiad arfaethedig.

A140362 / A140363

Newid defnydd o adeilad swyddfa wag i dŷ chwe ystafell wely a rennir. Gwaith gwella a newid yn fewnol ac yn allanol.

Birkdale, Stryd y Gorfforaeth, Aberystwyth

 

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn croesawu defnydd arfaethedig ar ddeunyddiau traddodiadol. Serch hynny, rydym yn gwrthwynebu'r datblygiad arfaethedig gan nad oes cefnogaeth i dai amlfeddiannaeth. Byddem yn croesawu gweld yr eiddo yn cael ei drosi yn fflatiau neu maisonettes.

A103845   Adroddodd Cyng Endaf Edwards mai'r gobaith yw na fyddai'r ymgeisydd yn defnyddio'r caniatâd i ddefnyddio'r capel fel garej gan, yn ôl pob tebyg, ei fod wedi canfod eiddo amgen

Derbyniwyd y cofnodion

COFNOD 33

 

COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR RHEOLAETH GYFFREDINOL A GYNHALIWYD YN YR YSTAFELL GYFARFOD, 11 STRYD Y POPTY, ABERYSTWYTH DDYDD LLUN 9 MEHEFIN 2014 am 6.30pm.

Yn bresennol:

Cyng Ceredig Davies

Cyng Brenda Haines

Cyng Mererid Jones

Cyng Mark Strong

Cyng Martin W Shewring

Cyng Wendy Morris-Twiddy

Cyng Steve Davies

Cyng Sue Jones-Davies

Cyng Endaf Edwards

 

1  Ymddiheuriadau:

Cyng Brendan Somers

Cyng Dylan Lewis

Cyng Jeff Smith

Cyng Kevin Roy Price

Cyng Mair Benjamin

 

2   Datgan Diddordeb.

 

3   Gohebiaeth.

     (a) Dosbarthwyd llyfryn gan “Blachere Illuminations”.

     (b) Llythyr gan Paul Arnold CSC yn sôn am gyfarfod i'w gynnal rhwng CSC,

     Cyngor Tref Aberystwyth a Deiliaid Rhandiroedd Penparcau yng Nghanolfan Rheidol ar 1 Gorffennaf 2014 am 5.30pm.

    (c) Llythyr gan Ganolfan y Celfyddydau yn gofyn am godi baner ar y Stryd Fawr. Bydd Carnifal    Aberystwyth yn codi baner yn lle baner Arad Goch a gellid codi baner Canolfan  y Celfyddydau wrth Siop MacKay.

    (d) Strategaeth Goleuadau Traffig - arwydd Southgate.  Neges e-bost wedi'i derbyn yn ymwneud ag un pwynt cyswllt ar gyfer yr arwydd. A oes angen i'r arwydd fod yn ddwyieithog? Dirprwy Swyddog Ariannol Cyfrifol i fod yn brif bwynt cyswllt ac i drafod gyda Cyng Steve Davies. Trefnu Ddydd Gwener.

    (e) Llythyr gan Jim Wallace – Menter Aberystwyth yn gofyn i'r £5 mil a oedd wedi'i addo i adloniant Banstand yn cael ei ddefnyddio i ariannu “Castell Roc” ac Adloniant Bandstand.

     Cytunwyd caniatáu i Menter newid yr ariannu a fyddai'n parhau ar £5 mil. 

    (f) Cytunwyd y byddai Cyng Sue Jones-Davies yn ymateb i Bedwyn Gwilym o Gyngor Cymuned Ffestiniog yn ymwneud â chyngor a geisiwyd ar gyfeillio.

         4   Y diweddaraf ar eiddo.

Dim gwybodaeth bellach wedi'i derbyn. Ni fydd symud swyddfa yn digwydd hyd nes y bydd y   brydles wedi'i llofnodi.

 

5   Y Diweddaraf ar y Parc Bwrdd Sgrialu.

     Gwnaeth is-bwyllgor y Parc Bwrdd Sgrialu'r argymhellion a ganlyn yn ei gyfarfod ar 9 Mehefin 2014:

 • Ceredigion i gytuno ar estyniad i'r brydles i dros 20 mlynedd o 10/06/14.
 • Bydd Pwyllgor Cynllunio Ceredigion yn ystyried y cynlluniau llawn ar 11/06/14.

(Roedd un gwrthwynebiad wedi'i dderbyn ac mae mater gyda llygod y dŵr sy'n fater ecolegol)

 • Mae'r ffin gyfredol wedi'i lleoli 19 metr i ffwrdd o'r ffin gyda Chyngor Cymuned Llanbadarn. Bydd y llinell ffin hon yn cael ei ehangu i 22 metr.
 • Gofynnwyd i Gynghorwyr fod yn gefnogol i'r prosiect a chyflwyno wyneb unedig.
 • Anogwyd cynghorwyr i ddefnyddio'u dylanwad a'u cysylltiadau i sicrhau bod cynifer o lythyron â phosibl yn cael eu hysgrifennu i gefnogi'r prosiect.

 

6   Cwrt Pêl foli.

Roedd neges e-bost wedi'i derbyn gan Mr Jack Williams a Mr Andy Bennett yn gofyn am ddarpariaeth Cwrt Pêl foli.

Nododd Cyng Mark Strong ei fod wedi siarad â Mr Paul Arnold o Gyngor Sir Ceredigion a oedd wedi nodi nad oedd buddsoddiad Cyfalaf yn fater ond mynegodd bryderon am gynnal a chadw'r rhwydi yn yr hirdymor. Roedd Ceredigion wedi cytuno mewn egwyddor i'r prosiect yn yr un modd â Menter. Cytunodd yr aelodau a oedd yn bresennol hefyd mewn egwyddor.

 

7   Protocol Swyddfa

Atgoffawyd yr aelodau nad eu dyletswydd hwy oedd agor post wedi'i gyfeirio at y Cyngor.

Gofynnwyd i aelodau hefyd adael y gegin mewn cyflwr glân a thaclus.

 

8   Meinciau Coll.

Mae'r meinciau dan sylw ym mherchnogaeth Tai Ceredigion sydd wedi cymryd cyfrifoldeb dros fynd i'r afael â'r mater.

 

9   Mainc Goffa ym Mhenparcau.

Penderfynwyd y byddai'r Cyng Ceredig Davies yn gofyn i'r Gwasanaeth Prawf gymryd y mater hwn fel prosiect

 

10  Ardal Chwarae Castell Aberystwyth– gofynion cynnal a chadw

      Y cyfarpar olwyn angen ei gynnal. Nid yw'r gwaith hwn yn rhan o waith Cyngor Sir Ceredigion gan mai atgyweiriadau yn unig y maen nhw'n gyfrifol amdano. Cyng Ceredig Davies i ofyn am brisiau gan y cyflenwr i fynd i'r afael â'r mater. 

 

11  Promenâd a Goleuadau Nadolig.

 Mr Allan Lewis o Gyngor Sir Ceredigion i gynghori ar sut i gael y £20 mil sydd wedi'i glustnodi ar gyfer goleuadau'r Promenâd. Hysbyswyd aelodau bod y contractwr yn aros i Geredigion awdurdodi dechrau'r gwaith.

 • Bydd yr eitem hon yn cael ei chyfeirio at Gyllid i ganfod faint o arian sydd ar gael.
 • Penderfynodd aelodau i edrych ar dendr ar y cyd ar gyfer goleuadau'r Promenâd a Nadolig.

 

12  Materion sy'n Weddill.

 • Biniau ar Dir y Castell: Mae rhai biniau wedi'u newid ond bydd mwy yn cael eu newid cyn gynted â phosibl
 • Penderfyniadau: Kevin i roi'r diweddaraf
 • Fforwm Penparcau: Yn hapus i'r Fforwm barhau yn gyfrifol am y tocynnau MUGA
 • Lloches Fws ar waelod Coedlan Pump: Cyng Steve Davies i siarad â Mr Kevin Aldritt a Rachael Thomas o CSC am y cwrbyn fel bod pobl yn gallu cerdded yn syth ar y bws.
 • Gardd Goffa Penparcau: Gwahoddir yr holl gynghorwyr i'r agoriad ar 9 Gorffennaf am hanner dydd.
 • Arwyddion Glas a Gwyn: Gofynnwyd i'r holl gynghorwr roi adborth i Jo Shaw o CSC
 • Cynghorau Llanbadarn ac Aberystwyth: Yn bresennol yn y cyfarfod, Tegwen Jones, Cyng David Greaney, Cyng Paul Thomas a Cyng Martin Davies yn cynrychioli Llanbadarn. Cyng Brenda Haines, Cyng Ceredig Davies a Cyng Endaf Edwards yn cynrychioli Cyngor Tref Aberystwyth.

Dim agoriadau o fewn adeiladau Llanbadarn

Os yw digwyddiadau o fewn ardal Llanbadarn – angen caniatâd os yw'r digwyddiad yn digwydd bod yn Llety'r Parc, Coleg Ceredigion ayyb.

Nid oes angen caniatâd ar gyfer Seremonïau Graddio Aberystwyth.

Bydd Tegwen Jones yn anfon ymlaen cofnodion o Gyngor Cymuned Llanbadarn i egluro'r hyn a gafodd ei drafod.    

 

8   Meinciau Coll.

Mae'r meinciau dan sylw ym mherchnogaeth Tai Ceredigion sydd wedi cymryd cyfrifoldeb dros fynd i'r afael â'r mater.

 

9   Mainc Goffa ym Mhenparcau.

     Penderfynwyd y byddai'r Cyng Ceredig Davies yn gofyn i'r Gwasanaeth Prawf gymryd y mater hwn fel prosiect

 

10  Ardal Chwarae Castell Aberystwyth– gofynion cynnal a chadw

      Y cyfarpar olwyn angen ei gynnal. Nid yw'r gwaith hwn yn rhan o waith Cyngor Sir Ceredigion gan mai atgyweiriadau yn unig y maen nhw'n gyfrifol amdano. Cyng Ceredig Davies i ofyn am brisiau gan y cyflenwr i fynd i'r afael â'r mater. 

 

11  Promenâd a Goleuadau Nadolig.

 Mr Allan Lewis o Gyngor Sir Ceredigion i gynghori ar sut i gael y £20 mil sydd wedi'i glustnodi ar gyfer goleuadau'r Promenâd. Hysbyswyd aelodau bod y contractwr yn aros i Geredigion awdurdodi dechrau'r gwaith.

 • Bydd yr eitem hon yn cael ei chyfeirio at Gyllid i ganfod faint o arian sydd ar gael.
 • Penderfynodd aelodau i edrych ar dendr ar y cyd ar gyfer goleuadau'r Promenâd a Nadolig.

 

12  Materion sy'n Weddill.

 • Biniau ar Dir y Castell: Mae rhai biniau wedi'u newid ond bydd mwy yn cael eu newid cyn gynted â phosibl
 • Penderfyniadau: Kevin i roi'r diweddaraf
 • Fforwm Penparcau: Yn hapus i'r Fforwm barhau yn gyfrifol am y tocynnau MUGA
 • Lloches Fws ar waelod Coedlan Pump: Cyng Steve Davies i siarad â Mr Kevin Aldritt a Rachael Thomas o CSC am y cwrbyn fel bod pobl yn gallu cerdded yn syth ar y bws.
 • Gardd Goffa Penparcau: Gwahoddir yr holl gynghorwyr i'r agoriad ar 9 Gorffennaf am hanner dydd.
 • Arwyddion Glas a Gwyn: Gofynnwyd i'r holl gynghorwr roi adborth i Jo Shaw o CSC
 • Cynghorau Llanbadarn ac Aberystwyth: Yn bresennol yn y cyfarfod, Tegwen Jones, Cyng David Greaney, Cyng Paul Thomas a Cyng Martin Davies yn cynrychioli Llanbadarn. Cyng Brenda Haines, Cyng Ceredig Davies a Cyng Endaf Edwards yn cynrychioli Cyngor Tref Aberystwyth.

Dim agoriadau o fewn adeiladau Llanbadarn

Os yw digwyddiadau o fewn ardal Llanbadarn – angen caniatâd os yw'r digwyddiad yn digwydd bod yn Llety'r Parc, Coleg Ceredigion ayyb.

Nid oes angen caniatâd ar gyfer Seremonïau Graddio Aberystwyth.

Bydd Tegwen Jones yn anfon ymlaen cofnodion o Gyngor Cymuned Llanbadarn i egluro'r hyn a gafodd ei drafod.

 

Materion yn Codi:

 • Llythyron o gefnogaeth i'r parc bwrdd sgrialu i gael eu hanfon at Anna Bullen
 • Cwrt Pêl foli. Mae'r Cyng Mark Strong wedi codi'r mater gydag Ann-Eleri Jones o CSC a bydd yn adrodd yn ôl wrth y Cyngor Tref. Llythyr i'w anfon at y rheini sydd â diddordeb yn nodi bod y mater dan sylw
 • Mainc Goffa. Mae blodau wedi'u gosod. Argymhellodd Cyng Martin Shewring y dylai'r darn o gyfarpar gael ei osod â chap
 • Protocolau Cynghorau Llanbadarn ac Aberystwyth. Penderfynwyd cefnogi'r protocolau ond roedd angen trafod y gwahoddiadau a dderbyniwyd ar fyr rybudd

 

Derbyniwyd y cofnodion

 

 

Cofnod 34

CYNGOR TREF ABERYSTWYTH

COFNODION CYFARFOD CYLLID A SEFYDLIAD A GYNHALIWYD YN YR YSTAFELL GYFARFOD, 11 STRYD Y POPTY ABERYSTWYTH DDYDD LLUN 16 MEHEFIN 2014 AM 6.30PM

Yn bresennol:             Cyng Mererid Jones

                                    Cyng Mair Benjamin

                                    Cyng Endaf Edwards

                                    Cyng Ceredig Davies

                                    Cyng Alun Williams

                                    Cyng Sue Jones-Davies (o bwynt 7)

                                    Cyng Kevin Price (o bwynt 8)

                                   

Ymddiheuriadau:         Cyng Brian Davies

                                    Cyng Brenda Haines

                                    Cyng Dylan Lewis

                                    Cyng Wendy Morris-Twiddy

                                    Cyng Brendan Somers

                                    Cyng Mark Strong

                                    Cyng Sue Jones-Davies (hwyr)

 

 • Ethol Cadeirydd

Cafodd Cyng Mererid Jones ei chynnig gan Cyng Mair Benjamin a'i heilio gan Ceredig Davies. Pasiwyd yn unfrydol.

 

2          Ethol Is-gadeirydd

Cafodd Cyng Alun Williams ei gynnig gan Cyng Mererid Jones a'i eilio gan Endaf Edwards. Pasiwyd yn unfrydol.

 

3          Datgan Diddordeb

Cyng Endaf Edwards o dan bwynt 7 - perthynas i un o'r cyfieithwyr sydd wedi tendro.

 

 • Gohebiaeth

 

A    Parc Bwrdd Sgrialu

Cyflwynwyd crynodeb o gyfarfod is-bwyllgor y Parc Bwrdd Sgrialu. Gofynnodd y Cadeirydd am help gan y cynghorwyr i wirio ym mha gyfarfod y gwnaed y penderfyniad i glustnodi £60,000 tuag at y parc bwrdd sgrialu. Wrth edrych trwy gofnodion y gorffennol ni ddaethpwyd o hyd i'r ateb i hyn. Gofynnir i gynghorwyr sydd wedi bod ar y Cyngor hiraf i roi gwybod i'r Cadeirydd os allant gofio penderfyniad yn cael ei wneud er mwyn helpu gyda'r chwilio.

Ceisir llythyron o gefnogaeth i'r parc bwrdd sgrialu gan sefydliadau o'r dref, yn enwedig y rhai y mae'r cynghorwyr yn gysylltiedig â hwy.

 

B    Canolfan Cyngor ar Bopeth

Cynhaliwyd cyfarfod ar 12 Mehefin 2014 rhwng swyddog Canolfan Cyngor ar Bopeth Catrin Evans, Cyng Brenda Haines, Cyng Jeff Smith a Cyng Mererid Jones. PENDERFYNWYD rhyddhau grant Cyngor Tref Aberystwyth o £2,000 yn lle'r cynnig o ystafell yn 11 Stryd y Popty.

 

C   Lwfans Maer

Mae gan y maer lwfans o £3,500 ac o'r lwfans hwnnw y mae costau'r cytundeb gyda'r cwmni tacsi lleol ar gyfer teithiau lleol yn cael eu hariannu. PENDERFYNWYD talu lwfans Maer ar gyfradd o £200 y mis ac i dalu'r gweddill yn ystod y mis olaf.

 

D   Ariannu prosiect Economi'r Nos

Mae'r cyngor yn aros am gais ar gyfer ariannu 2014-15 gan Gyngor Sir Ceredigion.

 

E    Golau Addurn

Mae'r grant o £20,000 gan Lywodraeth Cymru tuag at gost goleuadau addurn wedi'i gymeradwyo ac roedd neges e-bost wedi'i derbyn yn gofyn a fyddai'r Cyngor yn hoffi galw arian i lawr cyn i'r prosiect ddechrau. PENDERFYNWYD gan fod ansicrwydd ynglŷn â'r prosiect y byddem yn aros hyd nes y byddai'r prosiect wedi'i gwblhau.

 

F    Baner Neuadd y Farchnad

Mae anfoneb wedi'i derbyn am gost baner neuadd y farchnad a ni fydd y nwyddau yn cael eu rhyddhau hyd nes bod y taliad wedi'i dderbyn. Er mwyn osgoi oedi, PENDERFYNWYD rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Cadeirydd Cyllid gyhoeddi siec o £116.94 i Orbit Printing Limited ac i beidio ag aros hyd at y Cyngor Llawn cyn i'r siec gael ei chyhoeddi.

 

G  Derbyniwyd anfoneb am £7,000 gan Gyngor Sir Ceredigion ar gyfer marchnad y ffermwyr Aberystwyth. CYTUNWYD i barhau i gefnogi.

 

 1. Ffurflen Flynyddol 2013-14

 

Cafodd Ffurflen Flynyddol i'r Archwilwyr Allanol ei chyflwyno a'i chymeradwyo.

 

 1. Adroddiad archwiliwr mewnol drafft

 

Roedd yr archwiliwr mewnol wedi codi'r mater na allai'r Swyddog Ariannol Cyfrifol dros dro fod yn aelod o staff ac yn hunangyflogedig, gan hynny er mwyn cymeradwyo'r ffurflen, byddai'n rhaid iddo fod yn gyflogedig. 

Mae'r pwyllgor yn argymell wrth y Cyngor Llawn y dylai Carl Williams y Swyddog Ariannol Cyfrifol penodedig ddod yn weithiwr i'r Cyngor.
Bydd yr adroddiad archwilio mewnol drafft yn cael ei gyhoeddi i'r Cyngor Llawn cyn gynted ag y daw ar gael.

 

 1. Cyfieithu

Ar sail y prisiau a gyflwynwyd, cytunwyd y byddai Lowri Schiavone yn cael ei defnyddio fel cyfieithydd cofnodion y Cyngor am gyfnod prawf ar ffi o £40 fesul 1,000 o eiriau.

 

 1. Dyfynbris Yswiriant

 

O ganlyniad i'r drafodaeth ym mis Mai, derbyniwyd dyfynbris diwygiedig o £4,610 sydd o fewn y gyllideb o £5,000.  Y dyddiad adnewyddu yw 27 Mehefin 2014; gan hynny cafodd y mater ei OEDI i'w drafod ymhellach yn y Cyngor Llawn.

 

9  Materion ariannol eraill

 

Cyflwynwyd y gwariant ariannol hyd at ddiwedd Mai 2014 a'i gymharu â'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn. Trafodwyd y gyllideb ar gyfer y Nadolig a chytunwyd y byddai ymchwiliad yn cael ei gynnal i gost goleuadau Nadolig a'r hyn y gellid ei ariannu o fewn y gyllideb.

 

Bydd cyfarfod rhandiroedd (yn ymwneud â Phentre Jane Morgan) yn cael ei gynnal Ddydd Mercher  (18/6/14). Bydd Cyng Alun Williams yn dychwelyd gyda chadarnhad o'r gost a'r raddfa amser debygol pan fydd gofyn amdanynt.

 

Bydd cyfarfod pellach yn cael ei gynnal ar 1 Gorffennaf 2014 gyda deiliaid rhandiroedd Coedlan Pump/Min-y-ddôl a Paul Arnold o Gyngor Sir Ceredigion.  Angen trafodaethau manwl o ba gostau a fydd yn cael eu gwario o ganlyniad i hyn.

 

Roedd Cyng Mererid Jones wedi cyfarfod â'r Canolfan Cyngor ar Bopeth ac wedi cytuno ar ddyrannu £2000.

Mae siec ar gyfer Baner Neuadd y Farchnad wedi'i hanfon.

Bydd yr archwiliad yn cael ei basio

Mae angen i E.C.Williams fod yn weithiwr cyflogedig dros dro i'r cyngor

Adroddodd Cyng Alun Williams ar gyfarfod llwyddiannus ar gyfer rhandiroedd gerddi pellach ar hyd Ffordd Clarach. Gofynnodd Cyng Williams i ddau gynghorydd tref ddod yn gynrychiolwyr ar y bwrdd ar gyfer y cyfarfod nesaf ar 23 Gorffennaf 2014. Gofynnodd Cyng Mark Strong i gael ei ddewis gyda Cyng Mererid Jones yn ail gynrychiolydd.

Camodd Cyng Mererid Jones i lawr o'r Pwyllgor Hen Goleg a chymerodd Cyng Sarah Bowen ei lle

Roedd Cyng Mair Benjamin wedi'i hepgor o'r pwyllgor Parc Bwrdd Sgrialu

Adroddodd Cyng Mererid Jones y byddai'r £3000 sydd wedi'i neilltuo i'r Twrneimant Gwyddbwyll yn cael ei anfon at Gyngor Sir Ceredigion

Derbyniwyd y cofnodion

 


 

Cofnod 35

Gohebiaeth

*Derbyniwyd llythyron o gefnogaeth i'r Parc Bwrdd Sgrialu. Bydd llythyron yn cael eu hanfon ymlaen at Anna Bullen

*Chwifio Baner y Gymanwlad. Gofynnodd Clwb Achub Bywyd Syrffio Aberystwyth am gefnogaeth ariannol tuag at Ddigwyddiad Cenedlaethol. Penderfynwyd cyfrannu £500.

*Derbyniwyd cerdyn post dienw yn cwyno am sbwriel wedi'i wasgaru ar hyd Stryd y Faenor. Cafwyd trafodaeth ar sut y gellid gwella ar bethau.

* Byddai Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol “Cantref” yn cael ei gynnal ar 17 Gorffennaf 2014 yn Neuadd y Dref Aberteifi

* Hysbysiadau gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda ynglŷn â newidiadau i'r gwasanaethau mamolaeth a newydd-anedig

* Llythyr o ddiolch gan “Celtic Challenge” ac yn awgrymu posibilrwydd o gyfeillio gydag Arklow. Anfonwyd ymlaen at y Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol

* Cyfarfod rhandiroedd 1 Gorffennaf am 5.30pm yng Nghanolfan Rheidol. Gofynnwyd i aelodau fynychu

*Gwasanaeth Arbennig i goffau'r Rhyfel Byd Cyntaf i'w gynnal yn Eglwys San Mihangel Ddydd Sul 3 Awst am 2.30pm. Gwahoddiad i'r holl aelodau

* Llythyr gan “BID”.  Datganodd Cyng Ceredig Davies ddiddordeb a gadawodd yr ystafell. Awgrymodd Cyng Mair Benjamin gyfrannu £10.000 fel na fyddai'n rhaid i fusnesau dalu trethi ychwanegol. Pe bai Aberystwyth yn gwrthod cyfrannu hi fyddai'r unig dref yng Nghymru i wneud hynny. Awgrymodd Cyng Martin Shewring y dylai Clwb Busnes Aberystwyth a'r Siambr Fasnach gyfrannu. Cafwyd diffyg eglurder yn ymwneud â'r eitem hon a phenderfynodd aelodau ofyn am gyflwyniad.

Llythyr gan Gangen Aberystwyth o Sefydliad Prydeinig y Galon. Y Maer i ymateb ar ran y cyngor

 

Cofnod 36

Cwestiynau yn ymwneud â materion yng nghylch gwaith y cyngor hwn yn unig

 

Cofnod 37

Cyllid – Ystyried gwariant

Catrin Moseley

Cymerwr Cofnodion

£225

Spar

Bwffe i Gyflwyno'r Maer

£1094

Prifysgol Aberystwyth

Aber Cycle Fest

£10,000

Celtic Challenge

Noddi digwyddiad

£2,500

Cymdeithas Gyfeillio St Brieuc

2014-15 Gyfeillio

£2,500

Cymdeithas Gyfeillio Krongberg

2014-15 Gyfeillio

£2,500

Cymdeithas Gyfeillio Esquel

2014-15 Gyfeillio

£2,500

Cyng Brenda Haines

Treuliau Maer

£12

E Carl Williams

Swyddfa

£595.50

Wendy Morris Twiddy

Treuliau i Lanbedr Pont Steffan

£52

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyflogau

£5,217.15

Afan Construction

Llogi llety

£312

Clwb Bowlio Aberystwyth

Grant 2014-15

£200

Carnifal Aberystwyth

Grant 2014-15

£3,000

Cymdeithas Gorawl Aberystwyth

Grant 2014-15

£100

Cynghrair Criced Aberystwyth a'r Cylch

Grant 2014-15

£100

Band Pres Aberystwyth

Grant 2014-15

£1,000

Age Cymru Ceredigion

Grant 2014-15

£200

Cadetiaid Awyr

Grant 2014-15

£250

Pared Gŵyl Ddewi

Grant 2014-15

£750

Ffoto Aber

Grant 2014-15

£500

Fforwm Penparcau

Grant 2014-15

£2,400

Gŵyl Môr i'r Tir

Grant 2014-15

£1,500

Eisteddfod  Ryngwladol Llangollen

Grant 2014-15

£50

Henoed Penparcau

Grant 2014-15

£250

RAY Ceredigion

Grant 2014-15

£500

Rhieni ac Athrawon Ysgol Gymraeg

Grant 2014-15

£500

Celf Ceredigion Arts

Grant 2014-15

£500

Jim Griffiths

Treuliau

 

Delyth Ann Davies

Gwasanaethau Cyfieithu

£112.50

Pitney Bowes

Rhenti peiriant ffrancio

£300.32

Un Llais Cymru

Aelodaeth 14-15

£1,405

Cyng Dylan Lewis

Treuliau Teithio

£84

Columbine Flowers

Blodau i Gyflwyno'r Maer

£13.50

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cofnodion uchod.

 

Cofnod 38

Adroddiadau ar lafar gan Gynghorwyr Sir Ceredigion

Amlinellodd Cyng Mark Strong faterion yn ymwneud â Graeanu Ffyrdd Ceredigion

Adroddodd Cyng Alun Williams ar gyfarfod CLlCL gan gynnwys Adroddiad Williams ar Gyfuno Awdurdodau. Byddai cyfarfod yng Nghlwb Pêl-droed Aberystwyth ar 24 Mehefin yn amlinellu'r datblygiad arfaethedig. Cwestiynodd Cyng Mair Benjamin adeiladu ar y gorlifdir. Datganodd Cyng Mererid Jones ddiddordeb a gadawodd yr ystafell wrth i drafodaeth gael ei chynnal. Byddai Cynhadledd Eiddo Gwag yn cael ei chynnal ym Mhenmorfa ar 27 Mehefin 2014. Byddai Astudiaeth Gofal Iechyd Canolbarth Cymru yn cael ei chynnal yn y Morlan ar 7 Gorffennaf rhwng 10.00am a 5pm. Gofynnodd Cyng Lucy Huws i bobl gyflwyno eu harsylwadau.

 

Cofnod 39

Rheolau Sefydlog

Bydd gan y Cadeirydd Cynllunio Bwerau Dirprwyedig i ddelio â cheisiadau yn ystod Toriad yr Haf. Bydd Cadeirydd Cynllunio yn sicrhau bod yr holl gynghorwyr yn ymwybodol o unrhyw geisiadau a dderbynnir ac sydd angen sylw

 

Cofnod 40

Ffurfio Cyngor Ieuenctid Aberystwyth

Atgoffaodd Cyng Mererid Jones y cyngor eu bod wedi cytuno i ffurfio Cyngor Ieuenctid. Y mater oedd gweinyddu cyngor o'r fath. Byddai'r Cynghorwyr Brenda Haines, Sarah Bowen, Lucy Huws a Jeff Smith yn datblygu'r syniad

 

Cofnod 41

Cynnig ar gyfer Cyfarfod Cyhoeddus

Awgrymodd Cyng Lucy Huws y dylai cyfarfod pellach gael ei gynnal i dynnu sylw at bryderon parhaus gyda chyflwyno gwasanaethau ym Mronglais. Penderfynwyd trefnu cyfarfod ar 1 Awst 2014 ac y dylid gwahodd y Prif Weithredwr dros dro newydd. Cyng Mererid Jones i gysylltu ag Ysgol Penweddig.