Argraffu 

CYNGOR TREF ABERYSTWYTH
COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR LLAWN A GYNHALIWYD YN YR YSTAFELL GYFARFOD
11 STRYD Y POPTY, ABERYSTWYTH DDYDD LLUN 23 RHAGFYR 2013 am 6.30pm.

Yn bresennol:

Ymddiheuriadau:

Cofnod 118 – Datgan Diddordeb.

Dim.

Cofnod 119 – Gweithgareddau'r Maer.

Dosbarthwyd i'r aelodau.

Cofnod 120 – Cofnodion cyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar 23ain Rhagfyr 2013.

PENDERFYNWYD derbyn a mabwysiadu cofnodion y cyfarfod uchod.

Materion a godwyd:

Cofnod 104 Pwyllgor Cynllunio 4ydd Tachwedd 2013 wedi'i gofnodi yn anghywir fel Cyfarfod Dibenion Cyffredinol.

Materion yn codi o'r cofnodion.

Adroddodd Cyng. Steve Davies ar drafodaeth gyda Ms Mercedes Mills a oedd eisiau i'r Cyngor Tref godi arwyddion yn nodi'r berthynas rhwng Aberystwyth ac Esquel.

Cofnod 121 – Cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr 2013.

PENDERFYNWYD derbyn a mabwysiadu cofnodion y cyfarfod uchod.

Cofnod 122 – Cyfarfod y Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr 2013.

PENDERFYNWYD derbyn a mabwysiadu cofnodion y cyfarfod uchod gyda'r diwygiad bod angen cywiro enw Cyng. Brenda Haines wrth gyfeirio at Adroddiad y Parc Sgrialu.