Argraffu 

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr 

Cyngor Tref Aberystwyth

Y flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2019

 

  1. Dyddiad y cyhoeddiad 12.6.2019

 

  1. Bob blwyddyn, mae’r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson sydd â diddordeb gyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati yn ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Am y flwyddyn sy’n diweddu ar 31 Mawrth 2019, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol drwy wneud cais i:

Y Clerc

Cyngor Tref Aberystwyth

11 Stryd y Popty

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

rhwng yr oriau         10am  a 4pm  ar Ddydd Llun i Ddydd Iau

gan ddechrau ar       1 Gorffennaf 2019

a gorffen ar               8 Awst 2019

 

  1. O 29 Gorffennaf 2019 hyd nes bod yr archwiliad wedi’i gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:

 

  1. Mae’r archwiliad yn cael ei gynnal o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.