Aberystwyth Council

 

 

_________________________

Hysbysiad archwilio

Hysbysiad o benodi'r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Cyngor Tref Aberystwyth

Y flwyddyn ariannol sy'n dod i ben 31 Mawrth 2024

 1. Dyddiad cyhoeddi 13 Mehefin 2024

 

 1. Bob blwyddyn mae'r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, caiff unrhyw berson â buddiant gyfle i archwilio a gwneud copïau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati sy'n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2024, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol wrth wneud cais i:

 

Cyngor Tref Aberystwyth

11 Stryd y Popty

Aberystwyth

SY23 2BJ

01970 624 761

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

rhwng oriau 10:00 a 16:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener

yn dechrau ar              01 Gorffennaf 2024

ac yn gorffen ar           26 Gorffennaf 2024

 

 1. O 12 Medi 2024, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi'i gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a'u cynrychiolwyr hefyd:
 • yr hawl i holi'r Archwilydd Cyffredinol am y cyfrifon.
 • yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwneud gwrthwynebiadau i'r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Yn gyntaf, rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i'r Archwilydd Cyffredinol. Rhaid rhoi copi o'r hysbysiad ysgrifenedig i'r cyngor hefyd.

Gellir cysylltu â'r Archwilydd Cyffredinol drwy: Archwiliadau Cyngor Cymunedol, Archwilio Cymru, 1 Prifddinas-Chwarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ neu drwy e-bost yn Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Mae'r archwiliad yn cael ei gynnal o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

_________________________

Public Audit (Wales) Act 2004 Section 29

Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

 

 1. Mae archwiliadau cyfrifon dros Cyngor Tref Aberystwyth ar gyfer y blynyddoedd Sy’n gorffen ar 31 Mawrth 2022-23 wedi’u cwblhau.

 

 1. Mae’r cofnod blynyddol ar gael i’w arolygu gan etholwyr llywodraeth leol ardal Cyngor Tref Aberystwyth trwy wneud cais at:

 

Gweneira Raw-Rees – Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol

 

11 Stryd y Popty, Aberystwyth SY23 2BJ

    

     rhwng  10am a 4pm ar ddydd Llun i ddydd Iau

 

     gan eithrio gwyliau cyhoeddus), pryd y gall unrhyw etholwr llywodraeth leol wneud copïau o’r cofnod blynyddol

 

 1. Darperir copïau i unrhyw etholwr llywodraeth leol os gofynnir. Taliad o £1 am bob copi ychwanegol o’r ffurflen flynyddol

 

Gweneira Raw-Rees,

Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol,

11 Stryd y Popty, Aberystwyth SY23 2BJ

 

 1. 9.2023

 

 

Hysbysiad archwilio

 

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

 

Cyngor Tref Aberystwyth

 

Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2023

 

 1. Dyddiad cyhoeddi: 18.6.2023

 

 1. Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifon blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae unrhyw berson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac yn y blaen sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol ar gais i:

 

Cyngor Tref Aberystwyth

11 Stryd y Popty

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

Rhwng yr oriau o  9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

 

Yn dechrau ar             3 Gorffennaf 2023

Ac yn dod i ben ar      28 Gorffennaf 2023

 

 1. O 11 Medi 2023, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi ei gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:
 • yr hawl i holi’r Archwilydd Cyffredinol ynglŷn â’r cyfrifon.
 • yr hawl i ddod gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a mynegi gwrthwynebiad i’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o’r rhybudd ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor.

 

Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy: Archwiliadau Cynghorau Cymuned, Archwilio Cymru, 1 Cwr y ddinas, Stryd Tyndall, Caerdydd CF10 4BZ neu drwy e-bost yn Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

 

 

 

 

 

 

Hysbysiad archwilio

 

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

 

Cyngor Tref Aberystwyth

 

Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2022

 

 1. Dyddiad cyhoeddi: 20.6.2022

 

 1. Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifon blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae unrhyw berson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac yn y blaen sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol ar gais i:

 

Cyngor Tref Aberystwyth

11 Stryd y Popty

Aberystwyth

SY23 2BJ

 

Rhwng yr oriau o  9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

Yn dechrau ar 4 Gorffennaf 2022

Ac yn dod i ben ar 29 Gorffennaf 2022

 

 1. O 12 Medi 2022, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi ei gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:
 • yr hawl i holi’r Archwilydd Cyffredinol ynglŷn â’r cyfrifon.
 • yr hawl i ddod gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a mynegi gwrthwynebiad i’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o’r rhybudd ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor.

 

Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy: Archwiliadau Cynghorau Cymuned, Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan Caerdydd CF11 9LJ neu drwy e-bost yn Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

 

SWYDDOG DIGWYDDIADAU A PHARTNERIAETHAU

Gradd / Cyflog:       LC2 (SCP 21) £26,975 pro rata (yn amodol ar gymwysterau a phrofiad)

Oriau:                        37 awr yr wythnos (neu rhan amser)

Wedi'i leoli yn:        swyddfa'r Cyngor Tref, 11 Stryd y Popty, Aberystwyth SY23 2BJ

DYDDIAD CAU:       5pm 31 March 2022

Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Cyngor Tref Aberystwyth am benodi Swyddog Digwyddiadau a Phartneriaethau a fydd yn gyfrifol am reoli a gweithredu strategaeth digwyddiadau ar gyfer y Cyngor Tref. Byddai’r rôl yn gyfrifol am ddigwyddiadau dinesig, cefnogi a datblygu partneriaethau ac am ddatblygu digwyddiadau tref newydd i gefnogi adfywiad Aberystwyth yn ogystal â nodi ffrydiau ariannu ar gyfer y digwyddiadau hyn.

I gael mwy o fanylion, y disgrifiad swydd llawn a’r ffurflen gais, e-bostiwch Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. / 01970 624761. Ni dderbynnir CVs.

 

 

 

HYSBYSIAD ARCHWILIO

(Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2021)

 

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

 

Cyngor Tref Aberystwyth

Dyddiad cyhoeddi:       2 Awst 2021

Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifon blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae unrhyw berson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac yn y blaen sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol ar gais i:

 

Cyngor Tref Aberystwyth 

11 Stryd y Popty

Aberystwyth

SY23 2BJ

Rhwng yr oriau o:   10am  a   4pm  o ddydd Llun i ddydd Iau

Yn dechrau ar: 16 Awst 2021

Ac yn dod i ben ar: 17 Medi 2021

 

O 20 Medi 2021, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi ei gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:

 • yr hawl i holi’r Archwilydd Cyffredinol ynglŷn â’r cyfrifon.
 • yr hawl i ddod gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a mynegi gwrthwynebiad i’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o’r rhybudd ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor.

Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy: Archwiliadau Cynghorau Cymuned, Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan Caerdydd CF11 9LJ.

Cynhelir yr archwiliad o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 

 CoronaFeirws

Cliciwch yma am wybodaeth gan Cyngor Ceredigion am y pandemig Coronafeirws.

 

ARCHEBU BWYD I’CH CARTREF YN ABERYSTWYTH (busnesau annibynol)

  

Marchnad bysgod Jonah                              01970 615492

Ultra Comeda                                                 01970 630686

Rob Ratray                                                     01970 615353

Tree House                                                     01970 615791

Glyn Thomas (dyn llaeth a bwyd arall)             07974 159 356

Express Café                                                  01970 832113       

Maeth y Meysydd                                          01970 612946    

 

Porth Cymorth Cynnar

Mae gwasanaeth Porth Cymorth Cynnar yw cadw mewn cysylltiad gydag unigolion a theuluoedd y maent fel arfer mewn cyswllt cyson â nhw (a nifer o rai ychwanegol erbyn hyn), dros y cyfnod anodd yma. Mae’r gwasanaeth yn rhoi galwad ffon iddynt yn ddyddiol / wythnosol yn ôl yr angen, i gael sgwrs gyda nhw ynglŷn â lles / iechyd ayyb ac yn eu cefnogi lle sy’n bosib – rhyw fath o ‘welfare check’.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch unrhyw un yn eich cymuned a byddai’n cael budd allan o gael galwad ffon gan y gwasanaeth, a fyddech cystal â hysbysu Porth Cymorth Cynnar, gan roi’r manylion canlynol:

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Rhif ffôn.

Manylion cyswllt Porth Cymorth Cynnar:

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Clic - 01545 570881 neu CAVO - 01570 423232

Mae’r adnoddau eraill sydd ar gael yn eich cymunedau ar wefan y Cyngor Sir: https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/coronafeirws-covid-19/rhestr-o-adnoddau-yng-ngheredigion/

Cadwch hyd braich i leddfu’r baich.

 

Gwirfoddoli

Gweler yma wybodaeth am wirfoddoli.

Digwyddiadau Arlein

Goldies Cymru: weekly Goldies Mini Sing & Smile sessions every Thursday on their Facebook page (http://www.facebook.com/goldiescymru). If you, or any groups find it difficult to stream Facebook, the videos are being saved and can be forwarded separately. To receive these, please get in touch with Goldies Cymru: Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. / Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Pili Pala Arts Wales: daily updates of warm-ups, dances like cha cha cha and salsa as well as seated dances and exercises that people can do at home available on Beth Ryland’s YouTube Channel.

 

Gweler isod briff i randdeiliaid gan Lywodraeth Cymru ar ddatblygiadau diweddar yn ymwneud â Covid.

Adolygiad o reoliadau a chanllawiau newydd

Mae Llywodraeth Cymru heddiw (24/4) wedi cyhoeddi newidiadau i’r rheoliadau Covid, yn ogystal â chyhoeddi canllawiau newydd – dilyna hyn yr adolygiad 3-wythnos statudol o’r rheoliadau brys. Ceir dolenni i’r wybodaeth hyn, yn ogystal â nifer o ddolenni defnyddiol eraill isod:-

 

Dolenni i’r rheolau adolygedig:-

https://gov.wales/revised-coronavirus-rules-for-wales-unveiled .

https://llyw.cymru/datgelu-rheolau-coronafeirws-adolygedig-ar-gyfer-cymru?_

 

Fel rhan o’r newidiadau hyn, mae canllawiau ar ymarfer corff wedi’u cyhoeddi sy’n darparu mwy o eglurder ar y math a hyd o fathau derbyniol o ymarfer corff, ac yn rhoi cyngor pellach ar ddefnydd cerbyd i deithio cyn cymryd ymarfer corff. Mae’r canllaw hefyd yn cydnabod y gallai pobl sydd â cyflwr iechyd penodol neu anableddau fuddio o ymarfer corff yn yr awyr agored mwy nag unwaith y dydd, ac mae’n codi’r cyfyngiadau dan yr amgylchiadau hyn:-

 

https://gov.wales/leaving-home-exercise-guidance

https://llyw.cymru/gadael-y-cartref-i-wneud-ymarfer-corff-canllawiau?_

Fframwaith

Yn ogystal heddiw (24/4), mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi fframwaith a saith cwestiwn allweddol i gynorthwyo i arwain Cymru allan o’r pandemig coronafeirws.

Bydd y fframwaith yn helpu i benderfynu pryd y gellid cychwyn llacio’r cyfyngiadau manwl aros adref yng Nghymru a bydd yn gymorth i ddarganfod ffordd i bobl yng Nghymru fyw a gweithio ochr wrth ochr â coronafeirws. Mae’n cynnwys datblygiad rhaglen o wyliadwriaeth adnabod achosion, ac olrhain cysylltiadau ledled Cymru, ac mae’n tanlinellu bwysigrwydd arbrofion yn y gymuned i ymatal heintiau coronafeirws sy’n ymddangos wrth a phan bydd cyfyngiadau’n cael eu llacio. Mae’r fframwaith yn seiliedig ar dri piler:-

 1. Y mesurau a’r dystiolaeth y byddwn yn eu defnyddio i farnu’r lefelau haint presennol a chyfraddau trosglwyddo coronafeirws yng Nghymru.
 1. Yr egwyddorion y byddwn yn eu defnyddio i ymchwilio i’r dulliau arfaethedig o lacio’r cyfyngiadau presennol, sy’n seiliedig ar dystiolaeth wyddonol ac effeithiau cymdeithasol ac economaidd ehangach.
 1. Sut bydd ein system ar gyfer cadw golwg ar iechyd y cyhoedd ac ymateb i’r sefyllfa yn cael ei wella i’n galluogi i fedru olrhain y feirws yn ofalus wrth i’r cyfyngiadau godi.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cydweithio’n agos â gweddill y DU drwy gydol y pandemig ac wedi rhannu datblygiad y fframwaith gyda llywodraethau’r Alban, Gogledd Iwareddon a’r DU.

Rhestr canoledig o gaeadau

Ceir canllawiau penodol ar y Rheoliadau Coronafeirws mewn perthynas â llwybrau tramwy a thir mynediad, ynghyd â rhestr canoledig o ddolenni i gaeadau Awdurdodau unigol yn y dolenni canlynol:-

https://gov.wales/public-rights-way-and-access-land-closures

https://llyw.cymru/cau-hawliau-tramwy-cyhoeddus-thir-mynediad?_

 

Canllawiau’r Heddlu ar ymarfer corff

Yn dilyn ymholiadau gan randdeiliaid ynglŷn â’r cyhoeddiad Lloegr-yn unig gan Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) a’r erthygl newyddion BBC a ddilynodd oedd yn awgrymu y gallai fod yn dderbyniol i deithio ymhellach i ymarfer corff, gall Lywodraeth Cymru gadarnhau nad yw’r pedwar llu heddlu yng Nghymru yn mabwysiadu’r canllaw hon.

 

Newyddion a Chyhoeddiadau

Cyllideb 1 Ebrill 2020 – 31 Mawrth 2021

Ar hyn o bryd mae’r Cyngor Tref yn penderfynu cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf a hoffwn glywed gennych beth fyddai eich blaenoriaethau chi?   

Er enghraifft, ar hyn o bryd mae cyllideb y Cyngor Tref yn talu am:

 • Darparu, cynnal a chadw tri maes chwarae: Penparcau, Plas Crug a’r Castell
 • Darparu, cynnal a chadw y parc sgrialu, Parc Kronberg
 • Darparu, cynnal a chadw Parc Ffordd y Gogledd
 • Darparu a rheoli’r rhandiroedd yng Nghaeffynnon (ond hefyd ar hyn o bryd yn trafod gyda’r Brifysgol i gael plotiau tyfu ar hen lawnt fowlio Plascrug)
 • Darparu tybiau a pamau blodau’r haf
 • Plannu coed
 • Plannu bylbiau cenin Pedr (15,000 yn 2018 a 15,000 arall yn 2019)
 • Darparu, cynnal a chadw cyfran o’r cysgodfannau bws
 • Darparu, cynnal a chadw cyfran o’r meinciau
 • Cynnal a chadw’r arwyddion bys (a fabwysiadwyd yn ddiweddar oddi wrth y Cyngor Sir)
 • Darparu gwerth £20,000 o grantiau i’r gymuned
 • Darparu goleuadau Nadolig, a choed Nadolig yn Sgwâr Glyndŵr, Penparcau a Trefechan
 • Digwyddiadau megis: rhaglen adloniant yr haf yn y Bandstand; cyfraniadau i bartneriaid i ddarparu digwyddiadau ee Menter Aberystwyth i drefnu’r Goleuo a’r Orymdaith Nadolig a Goreuon Aber a Lleng Frenhinol Prydain i drefnu Sul y Cofio ; digwyddiadau allweddol eraill megis y Eisteddfod a’r Gwyl Feicio; seremoniau dinesig megis Sefydlu’r Maer
 • Dau aelod o staff – Clerc (llawn amser) a Dirprwy Glerc (rhan amser)

 

Anfoner sylwadau erbyn 13 Ionawr 2020 at:  Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Holiadur ar ddyfodol Parc Ffordd y Gogledd - dychwelwch erbyn 1/2/2020 os gwelwch yn dda.

Mae Aberystwyth wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Cymdogaeth Orau Prydain ar gyfer Cerdded 2019, gwobr flynyddol y Cerddwyr sy’n dathlu cymdogaethau sydd wedi’u cynllunio i hybu cerdded.
Hoffech chi weld Aberystwyth yn ennill y wobr? Gall y cyhoedd bleidleisio dros y gymdogaeth o’u dewis hyd 30 Mehefin, felly pleidleisiwch heddiw yn www.ramblers.org.uk/vote 

 

 

Mae Aberystwyth wedi ennill statws "di-blastig" (dolen Saesneg). Mae tudalen Facebook gallwch chi ei ddilyn.

Rydym ni'n cefnogi Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed. Mae manylion cyswllt ar gael ar y tudalen Facebook.

Rydym ni'n cefnogi'r Cyngor Iechyd Cymuned, sy'n gweithio i wella gwasanethau clinigol. Anfonwch unrhyw atborth am eich profiadau o ddarpariaeth gwasanaethau iechyd lleol atyn nhw os gwelwch yn dda.

 

Hysbysiad Cyhoeddus

CYNGOR TREF ABERYSTWYTH (WARD GOGLEDD ABERYSTWYTH)

Hysbysir drwy hyn fod yna 1 sedd wag achlysurol ar gyfer swydd Cynghorydd ar Gyngor Tref Aberystwyth (Ward Gogledd Aberystwyth).

Gall unrhyw ddeg etholwr yn ardal etholiadol Cyngor Tref Aberystwyth (Ward Gogledd Aberystwyth) ofyn am etholiad i lenwi’r 1 sedd wag drwy hysbysiad yn ysgrifenedig wedi ei gyfeirio a’i drosglwyddo i Mr Eifion Evans yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA ar 03/01/2019 neu cyn hynny.

 

DYDDIEDIG 11/12/2018

 

Archif

Gwyl Hen Linell Bell - 21/07 - 5/08: Rhwng 21 Gorffennaf a 5 Awst 2017, cyflwynodd Cwmni Theatr Arad Goch ŵyl gymunedol ar raddfa fawr yn Aberystwyth – GWYL HEN LINELL BELL...

Dathlu Amrywiaeth yn Aberystwyth : Mae'r Cyngor wedi cyflwyno datganiad wedi rhai o ddigwyddiadau a Brexit

Adeg Wych i Aberystwyth a'i Gefeilldrefi: Mae Aberystwyth newydd gytuno i lofnodi siartr gyfeillgarwch gydag Arklow, fel ein gefeilldref ddiweddaraf yn 2016.

Yn yr un flwyddyn dyfernir Rhyddid Bwrdeistref Aberystwyth i Monsieur Jean Guezennec o St Brieuc, ym mis Mehefin. Mae Monsieur Guezennec wedi rhoi dros 40 mlynedd o wasanaeth i'r gefeilldrefi ers i St Brieuc ddod yn efeilldref gyntaf i Aberystwyth ym 1974. Mae Cyngor Aberystwyth yn dal Siartr y Fwrdeistref a ddyfarnwyd gyntaf ym 1277 mewn ymddiriedolaeth i'r dref, a rhoddwyd y Rhyddid Anrhydeddus o'r blaen dani hi i nifer o enwogion o fri cenedlaethol.

Aberystwyth ar y Blaen: Sefydlwyd y Bwrdd ym mis Tachwedd 2016. Yn cefnogi busnesau Aberystwyth

Aberystwyth Yn Croesawu Cynnig Am Reilffyrdd : Bu Cyngor Aberystwyth yn cynnal cyfarfod gyda tua chant o bobl yn ei fynychu yn y Morlan, Aberystwyth, bron pob un o blaid ail-agor y rheilffordd o Aberystwyth i Gaerfyrddin. Ynghyd â Traws Link Cymru, roedd y Cyngor yn awyddus i glywed barnau aelodau’r cyhoedd er mwyn mesur cefnogaeth cyhoeddus i’r

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr